Optymalizacja podatkowa dla cudzoziemców

/ Profesjonalne usługi kadr i płac

Dochody z pracy podlegają opodatkowaniu polskim podatkiem dochodowym od osób fizycznych według progresywnych stawek do 32% (od rocznego dochodu przekraczającego ok. 20.000 euro w 2009 r.). Dochód taki podlega również polskim składkom na ubezpieczenie społeczne (w wysokości ok. 13% dla pracownika i ok. 18-20% dla pracodawcy). Jednakże, pracownicy zagraniczni mogą rozważyć alternatywne struktury w celu zmniejszenia swoich polskich zobowiązań podatkowych i zobowiązań z tytułu ubezpieczeń społecznych. Jak zawsze, są one zależne od sytuacji (np. obowiązków danej osoby, potrzeb jej pracodawcy i wymogów prawnych). Dodatkowo, należy rozważyć konsekwencje podatkowe w kraju zamieszkania tejże osoby.

Jak można to zrobić? Można rozważyć kilka struktur:

Zryczałtowany podatek 20%

Pracownicy zagraniczni będący polskimi nierezydentami podatkowymi mogą skorzystać z 20% zryczałtowanego podatku. Aby zakwalifikować się jako polski nierezydent podatkowy, miejsce zamieszkania i centrum interesów życiowych pracownika zagranicznego nie może znajdować się w Polsce. Wymaga to analizy sytuacji osobistej i ekonomicznej danej osoby (w tym aspektów rodzinnych i majątkowych). Preferencyjna stawka podatkowa ma zastosowanie tylko do niektórych rodzajów dochodów, np. wynagrodzenia za wyżywienie lub dochodu z kontraktu na usługi osobiste lub na kierowanie przedsiębiorstwem. W niektórych przypadkach można uniknąć płacenia składek na ubezpieczenie społeczne.

Nasi eksperci ds. Kadr i Płac

Anna

Anna Urban-Kicka
Dyrektor Działu Kadr i Płac
plPolski enEnglish deDeutsch

Prawa autorskie

Struktura praw autorskich może zostać wprowadzona, jeśli praca generowana przez pracownika zagranicznego ma charakter twórczy i w związku z tym podlega ochronie praw autorskich (np. opinie, prezentacje, strategie, polityki, procedury itp.) Przy tej strukturze pracownik może być nadal zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Główną zaletą jest to, że dochód uzyskany z tytułu przeniesienia praw autorskich pracownika na pracodawcę podlega 50% odliczeniu od zakładanych kosztów. Koszty ubezpieczenia społecznego nie ulegają zmniejszeniu.


Samozatrudnienie

Pracownicy zagraniczni mogą pracować na własny rachunek i w ten sposób być zatrudniani jako zleceniobiorcy. W takich przypadkach koszty ich ubezpieczenia społecznego są znacznie niższe niż w przypadku zatrudnienia na etacie. Podstawę wymiaru składek stanowi bowiem hipotetyczny, a nie rzeczywisty dochód. Dodatkowo odliczenia z tytułu faktycznie poniesionych kosztów uzyskania przychodu nie są ograniczone. Tacy „przedsiębiorcy” mogą również wybrać, pod pewnymi warunkami, liniową stawkę podatkową w wysokości 19% zamiast opodatkowania progresywnego.

Firma zatrudniająca takich podwykonawców nie jest zobowiązana do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Z przepisów tych mogą korzystać również poszczególni wspólnicy spółki osobowej.


Umowy cywilnoprawne

Umowy cywilnoprawne obejmują umowy o świadczenie usług osobistych oraz umowy o dzieło. Główną zaletą takich umów jest możliwość odliczenia 20% uzyskanego przychodu. Umowy cywilnoprawne są możliwe tylko w określonych okolicznościach i gdy uzasadnia to charakter obowiązków pracownika zagranicznego. W niektórych przypadkach nadal mogą być należne składki na ubezpieczenie społeczne.


Pracownicze programy akcyjne

Zasadniczo, dochód uzyskany przez pracowników z tytułu preferencyjnego nabycia akcji w ramach pracowniczych planów akcyjnych jest klasyfikowany jako dochód z pracy. Jednakże w niektórych przypadkach dochód ten może zostać zaklasyfikowany jako zysk kapitałowy podlegający opodatkowaniu według zryczałtowanej 19% stawki podatkowej. Wszelkie zyski kapitałowe nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu.


Optymalizacja zabezpieczenia społecznego

Niektóre z wyżej wymienionych struktur zmniejszają koszty ubezpieczenia społecznego ponoszone przez pracownika zagranicznego i pracodawcę. Jednakże, obniżenie kosztów ubezpieczeń społecznych można również osiągnąć w przypadku dochodów ze stałej pracy poprzez zastosowanie zwolnień z ubezpieczeń społecznych opartych na regulacjach unijnych lub umowach dwustronnych zawartych przez Polskę z różnymi krajami.

Ostatnia aktualizacja: 12.05.2022

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje