Polityka prywatności

Aktualna polityka prywatności i dokumenty:

Przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych oraz zaufanie osób, których dane osobowe przetwarzamy są dla nas bardzo ważne. Chcielibyśmy poinformować Państwa o naszych zasadach gromadzenia, przetwarzania, zabezpieczania, przekazywania i wykorzystania danych osobowych oraz poinformować do kogo można się zwrócić w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych.

Zgodnie z wymaganiami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „Rozporządzeniem” informujemy, że:

(1) Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych zwanym dalej „Administratorem” jest

getsix Polska Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Zwycięskiej 45, 52-033 Wrocław
NIP 1010003288
KRS 0000271247

Administrator danych osobowych odpowiada za wykorzystanie danych osobowych w sposób bezpieczny, zgodny z celami w jakich zostały zebrane oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

(2) Kontakt z Administratorem

Dane kontaktowe Administratora:
– telefon: +48 71 388 13 00
– e-mail: gdpr@getsix.pl
– adres do korespondencji: Zwycięska 45, 52-033 Wrocław

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
– Pan Sebastian Możejko
– telefon: +48 71 388 13 00
– e-mail: gdpr@getsix.pl
– adres do korespondencji: Zwycięska 45, 52-033 Wrocław

Postanowienia ogólne

Uzyskane dane osobowe wykorzystujemy tylko w konkretnych, prawnie uzasadnionych celach w jakich dane te zostały zebrane. Zakres danych osobowych, cel ich przetwarzania, podstawa prawna takiego przetwarzania, okres przetwarzania i kategorie odbiorców danych wynikają z wymagań prawnych ciążących na Administratorze oraz z charakteru i zakresu działań podejmowanych przez osobę, której dane dotyczą.

(3) Cel przetwarzania danych przez Administratora, podstawa prawna przetwarzania oraz okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

(a) Cel przetwarzania danych: Podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (np. przygotowanie oferty).
podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia („wykonanie umowy”).

Okres przechowywania: Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia umowy oraz przez okres, po którym przedawnią się ewentualne roszczenia.

(b) Cel przetwarzania danych: Zawarcie i wykonywanie umowy (w tym zapewnienie odpowiedniej jakości usług)
podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia („wykonanie umowy”).

Okres przechowywania: Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia umowy i rozliczeń oraz przez okres, po którym przedawnią się ewentualne roszczenia.

(c) Cel przetwarzania danych: Prowadzenie marketingu bezpośredniego (kierowanie komunikatów do starannie wybranych, pojedynczych klientów, w indywidualnym kontakcie, w celu uzyskania bezpośredniej reakcji (odpowiedzi))
podstawa prawna przetwarzania: Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia („prawnie uzasadnione interesy Administratora”).

Okres przechowywania: Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora oraz przez okres, po którym przedawnią się ewentualne roszczenia. W przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w zakresie wykorzystywania jej danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, Administrator nie będzie przetwarzać dłużej tych danych w celu marketingu bezpośredniego.

(d) Cel przetwarzania danych: Prowadzenie marketingu
podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia („zgoda osoby, której dane dotyczą”).

Okres przechowywania: Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, na dalsze przetwarzanie jej danych w celach marketingowych.

(e) Cel przetwarzania danych: Wystawianie, gromadzenie i przechowywanie faktur i dokumentów księgowych oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych
podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia („wypełnienie obowiązku prawnego”) w zawiązku z art. 74 ust. 2 Ustawy o rachunkowości oraz w związku z art. 86 § 1 Ustawy Ordynacja Podatkowa.

Okres przechowywania: Dane są przechowywane przez okres w którym przepisy nakazują przechowywanie ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych (tj. przez 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą) oraz przez okres, po którym przedawnią się ewentualne zobowiązania podatkowe.

(f) Cel przetwarzania danych: Udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami
podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia („wypełnienie obowiązku prawnego”).

Okres przechowywania: Dane są przechowywane przez okres 1 roku po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji, a później przez okres, po którym przedawnią się ewentualne roszczenia.

(g) Cel przetwarzania danych: Wyrażenie przez Klienta opinii
podstawa prawna przetwarzania: Art 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia („zgoda osoby, której dane dotyczą”)

Okres przechowywania: Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

(h) Cel przetwarzania danych: Wykrywanie i zapobieganie nadużyciom
podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia („wypełnienie obowiązku prawnego”)

Okres przechowywania: Dane są przechowywane przez okres trwania umowy, a później przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy. W przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań oraz „przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione”.

(i) Cel przetwarzania danych: Ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, podnoszonych przez lub wobec Administratora (w tym sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi)
podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia („prawnie uzasadniony interes administratora”) w zawiązku z art. 74 ust. 2 Ustawy o rachunkowości.

Okres przechowywania: Dane są przechowywane przez okres:

 • po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
 • w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń w postępowaniu cywilnym lub objętych postępowaniem karnym albo podatkowym dowody księgowe (mogące zawierać dane osobowe) przechowywane muszą być „przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione”,
 • przez czas, w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę administracyjną.

(j) Cel przetwarzania danych: Wysyłka newslettera
podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia („zgoda osoby, której dane dotyczą”)

Okres przechowywania: Dane są przechowywane przez do czasu odwołania udzielonej zgody / rezygnacji z subskrypcji, wyrażenia sprzeciwu bądź też do czasu zakończenia wydawania newslettera (w zależności od tego co nastąpi wcześniej)

(k) Cel przetwarzania danych: rozpatrywania ewentualnych skarg lub żądań, przetwarzanie w celach archiwalnych i bezpieczeństwa
podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia („prawnie uzasadnione interesy Administratora”)

Okres przechowywania: Dane są przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania i przez okres po którym przedawnią się ewentualne roszczenia (co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat liczonych od dnia zakończenia relacji/umowy). W przypadku, w którym dane osobowe i treść korespondencji stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin przechowywania danych ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

(l) Cel przetwarzania danych: Prowadzenie rekrutacji
podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia („obowiązek prawny ciążący na administratorze”), Art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia oraz Art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia („zgoda osoby, której dane dotyczą”)

Okres przechowywania: Dane przechowywane są przez okres nie dłuższy niż przez okres 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia rekrutacji. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również w dalszych procesach rekrutacyjnych dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez okres 9 miesięcy, licząc od daty zakończenia rekrutacji.

(m) Cel przetwarzania danych: Prowadzenie dokumentacji związanej z zatrudnieniem
podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia („obowiązek prawny ciążący na administratorze”)

Okres przechowywania: Dane przechowywane są przez okres zgodny z aktualnymi przepisami tj. 10 lat lub 50 lat.

(n) Cel przetwarzania danych: Komunikacja z osobami kontaktującymi się z nami za pośrednictwem portali społecznościowych (udzielanie odpowiedzi na komentarze i wiadomości etc.)
podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia („prawnie uzasadnione interesy Administratora”)

Okres przechowywania: Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora i przez okres po którym przedawnią się ewentualne roszczenia (co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat liczonych od dnia zakończenia relacji/umowy).

(o) Cel przetwarzania danych: Przechowywanie plików cookies lub stosowanie innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze PC, laptopie, tablecie, telefonie/smartfonie, Smart TV)
podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia („zgoda osoby, której dane dotyczą”)

Okres przechowywania: Dane przechowywane są do momentu wycofania, przez osobę, której dane dotyczą, zgody na dalsze przetwarzanie jej danych osobowych.

(4) Odbiorcy danych

W celu realizacji umowy oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania stron internetowych Administratora, korzysta on z usług współpracujących z nim podmiotów zewnętrznych (dla przykładu: poczta, kurierzy, podmioty obsługujące płatności). Dane osobowe przekazywane są do podmiotów zewnętrznych wyłącznie wtedy i w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Przekazane dane osobowe podmioty zewnętrzne mogą wykorzystać wyłącznie w celu realizacji zadania zleconego przez Administratora.
Dane osobowe mogą być przekazane następującym, współpracującym z Administratorem odbiorcom:

 • Spółkom zależnym wchodzącym w skład Grupy getsix – getsix Wrocław Sp. z o.o., getsix Poznań Sp. z o.o., getsix Szczecin Sp. z o.o., getsix Warszawa Sp. z o.o., getsix Katowice Sp. z o.o., getsix Services Sp. z o.o., amavat Sp. z o.o. – w zakresie niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora w tym wewnętrznych celów administracyjnych,
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską i podobną (np. brokerzy kurierscy) – w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy i korespondencji,
 • wybranym podmiotom działającym na zlecenie Administratora przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, doradczych, prawnych i windykacyjnych (w tym podmiotom nabywającym wierzytelności) – w zakresie niezbędnym do realizacji określonego celu przetwarzania,
 • podmiotom świadczącym usługi pomocy technicznej udzielanej Administratorowi i dostawcom rozwiązań informatycznych umożliwiających prowadzenie Administratorowi działalności (dla przykładu dostawcy oprogramowania, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu) – Administrator udostępnia dane osobowe działającemu na jego zlecenie zaufanemu dostawcy wyłącznie w przypadku i w zakresie niezbędnym do realizacji określonego celu przetwarzania,
 • dostawcom rozwiązań służącym wyrażaniu/publikowaniu opinii klientów – w zakresie niezbędnym do wyrażenia opinii,
 • podmiotom dzięki, którym rozsyłamy nasz Newsletter.

(5) Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane osobowe nie są co do zasady przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Islandię, Liechtenstein i Norwegię) niemniej jednak:

 • dane osobowe mogą znaleźć się na serwerze firmy Microsoft zlokalizowanym poza EOG w związku z korzystaniem przez administratora z usług Microsoft.
 • dane osobowe (związane z analizą internetową) mogą być przekazane poza EOG do Google LLC zobacz też punkt 9 Analiza internetowa.
W takim przypadku przekazanie danych następuje w trybie art. 45 RODO z uwagi na to, że Komisja Europejska przyjęła (10.07.2023) decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony w ramach ram ochrony danych osobowych UE-USA oraz z uwagi na to, że firma Microsoft i firma Google znajdują się w "Wykazie ram ochrony danych" ustanowionym tą decyzją.

(6) Prawa osoby, której dane są przetwarzane przez Administratora

Przetwarzanie danych osobowych nie wymaga zgody jeżeli m.in.: przetwarzanie jest konieczne do wykonania umowy, czy podjęcia działań przed zawarciem umowy, wynika z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, albo jest konieczne dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. W przypadku gdy wyrażenie zgody jest niezbędne aby móc przetwarzać dane osobowe w określonym celu, Administrator prosi o wyrażenie takiej zgody. Udzieloną zgodę można wycofać w dowolnym momencie.

W przypadku cofnięcia zgody, dane nie będą już przetwarzane w zakresie jakiego dotyczyła zgoda, ale wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Na zasadach określonych w Rozporządzeniu, osobie, której dane dotyczą, przysługuje również prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („bycia zapomnianym”) lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w dowolnym momencie można wnieść sprzeciw wobec przetwarzania tych danych na potrzeby marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim.

W celu realizacji powyższych uprawień należy złożyć wiosek do Administratora za pomocą wiadomości e-mail, listownej lub składając wniosek osobiście w siedzibie Administratora, , Dane kontaktowe Administratora podane są na wstępie. Aby mieć pewność, że osoba składająca wiosek jest uprawniona do jego złożenia, Administrator może prosić o podanie dodatkowych informacji potwierdzających tożsamość składającego.

Z przepisów Rozporządzenia wynika w jakim zakresie z każdego z tych praw można skorzystać. Zależeć to będzie w szczególności od podstawy prawnej i celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora. Z powyższych praw można skorzystać bezpłatnie nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Zgodnie z Artykułem 12 Rozporządzenia jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą, są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, administrator może pobrać opłatę.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

(7) Obowiązek lub brak obowiązku podania danych osobowych

Korzystanie z usług Administratora i podanie mu danych osobowych jest dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, jest jednak zobowiązana do ich podania w związku z:

 • zawieraniem umowy z Administratorem – w tym przypadku podanie danych osobowych jest warunkiem umownym i osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do podania wymaganych danych, jeżeli chce zawrzeć umowę z Administratorem. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy jest zakomunikowany, osobie której dane dotyczą. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zawarcia umowy.
 • realizacją ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa – w tym przypadku podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym wynikającym z przepisów nakładających na Administratora obowiązki przetwarzania danych osobowych (np. w związku z obowiązkiem wystawiania, gromadzenia i przechowywania faktur i dokumentów księgowych oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych). Niepodanie tych danych uniemożliwi Administratorowi wykonanie wskazanych obowiązków czego konsekwencją będzie brak możliwości zawarcia umowy.

(8) Wykorzystanie danych w celach reklamowych

8.1 Newsletter
Newsletter jest wysyłany tylko tym Użytkownikom, którzy wyrazili na to zgodę i podali swój adres e-mail. W każdej chwili zgoda na otrzymywanie newslettera może być wycofana przez kliknięcie, podanego w każdym newsletterze, linku z rezygnacją lub kontaktując się z Administratorem na adres podany powyżej.

Dane osobowe niezbędne mogą być przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego z uwagi na świadczoną przez Administratora usługę newsletter. Przekazanie jest zatem niezbędne dla świadczenia usług na rzecz użytkownika. W takim przypadku przekazanie danych następuje w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych.

Administrator informuje, że obecnie przesyła newsletter z wykorzystaniem platformy MailChimp, dlatego odbiorcą Państwa danych jest The Rocket Science Group LLC z siedzibą 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA.

Podmiot ten gwarantuje, że przekazywane mu dane osobowe (adresy e-mail), są bezpieczne ponieważ przekazanie następuje w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych na podstawie standardowych klauzul ochrony danych osobowych przyjętych przez Komisję Europejską.

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Tekst mający znaczenie dla EOG), która jest dostępna jest pod adresem http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj"

Więcej informacji o sposobach zabezpieczenia, a także sposobach uzyskania kopii tych zabezpieczeń oraz miejscu ich udostępniania można uzyskać kontaktując się z Administratorem na adres podany powyżej.

8.2 Reklama banerowa
Reklama banerowa to reklama, która po kliknięciu w nią przenosi Użytkownika na inną stronę. W ramach reklamy banerowej przedstawiane są na przykład Użytkownikowi produkty, które oglądał lub produkty podobne. Możemy też przedstawiać reklamy naszych partnerów.
Reklama banerowa wykorzystuje pliki cookie lub piksele. Bezpośrednie Informacje o Użytkowniku nie są zapisywane. Wykorzystywane są wyłącznie dane pseudonimizowane. Dodatkowe informacje a temat plików cookie, pikseli i retargetingu/remarketingu podano poniżej.

8.3 Ciasteczka (pliki cookie)
Strony internetowe Administratora wykorzystują pliki cookies („ciasteczka”) czyli pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika. Pliki te umożliwiają analizę sposobu użytkowania strony internetowej oraz zidentyfikowanie przeglądarki internetowej Użytkownika. Wprowadzając odpowiednie ustawienia przeglądarki można zablokować instalację plików cookies – może to spowodować ograniczenie funkcjonalności strony internetowej.
Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies do anonimowej analizy działań osób odwiedzających, badania ich zachowania (np. otwieranie określonych stron) w celu dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, również wtedy gdy odwiedzają oni inne strony www będące partnerami w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd. oraz w celu poprawy w administrowaniu witrynami Administratora.

8.4 Onsite Targeting
Administrator wykorzystuje technologię plików cookies do prowadzenia analizy działań osób odwiedzających (np. otwieranie określonych podstron) i może przedstawiać Użytkownikowi reklamy i/lub specjalne oferty. Celem tych działań jest przedstawienie Użytkownikowi treści jak najbardziej odpowiadających obszarowi jego poszukiwań.

8.5 Retargeting, ciasteczka podmiotów trzecich i gromadzenie danych przez podmioty trzecie dla celów reklamy banerowej
Strony internetowe Administratora wykorzystują technologię retargetingu (remarketinngu).

Administrator korzysta z usług podmiotów trzecich, które stosują na stronie Administratora pliki cookie, są to:

Google Analytics, Universal Analytics oraz Google Remarketing dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Szczegółowe informacje dotyczące działania powyższych usług dostępne pod adresem https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl zobacz też https://policies.google.com/privacy/update?hl=pl&gl=pl

oraz z usługi

Facebook Piksel dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Szczegółowe informacje dostępne pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy

Użytkownik może wyłączyć pliki cookie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej.

8.6 Jak można zablokować zapisywanie plików cookies?
Aby zablokować zapisywanie ciasteczek Użytkownik powinien w przeglądarce internetowej włączyć ustawienia umożliwiające akceptację zapisywania ciasteczek jedynie wówczas, gdy wyrazi na to zgodę.
Aby zaakceptować stosowanie plików cookies Administratora, blokując jednoczenie użycie plików cookies firm trzecich, należy w ustawieniach przeglądarki wybrać opcję „Blokowanie ciasteczek witryn zewnętrznych podmiotów”.

8.7 Konkursy, badania rynku i badania opinii
Każdy konkurs i akcja promocyjna posiada odrębny Regulamin. W celu wzięcia w nich udziału Użytkownik jest proszony o podanie wymienionych w danym Regulaminie danych osobowych oraz poprzez wyrażenie zgody w tym na użycie przez organizatora konkursu, badania rynku czy badania opinii urządzeń telekomunikacyjnych (numer telefonu, adres e-mail) w celu przeprowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego. Udostępnione dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu, powiadomienia o wygranej oraz na potrzeby badania rynku lub badania opinii Użytkownika.

Odpowiedzi udzielone w ramach badania rynku czy badania opinii nie są udostępniane osobom trzecim ani publikowane.

(9) Analiza internetowa

Administrator korzysta z usługi analizy oglądalności stron internetowych Google Analytics udostępnianej przez firmę Google. Google Analytics analizuje zachowanie użytkownika na stronie internetowej dzięki użyciu plików cookies. Informacje generowane przez cookies dotyczące korzystania ze strony internetowej przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) są przekazywane Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystał z tych informacji w celu analizy korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, tworzenia raportów dla stron korzystających z Google Analytics oraz świadczenia innych usług. Google może również przekazywać te informacje podmiotom trzecim, o ile jest to wymagane przez prawo lub w przypadku, gdy podmioty trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google.

Poprzez korzystanie ze strony internetowej Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

Strona internetowa analizowana jest przez Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()“ i dlatego adresy IP są przetwarzane wyłącznie w formie skróconej, co uniemożliwia bezpośrednie powiązanie adresu z danym Użytkownikiem.

Użytkownik może zrezygnować z plików cookies wprowadzając odpowiednie ustawienia przeglądarki. Może to spowodować ograniczenie funkcjonalności strony i korzystanie z wszystkich jej funkcji może okazać się niemożliwe.

Zgodę na pobieranie i gromadzenie danych osobowych można w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość.

W celu uniemożliwienia przesyłania danych, wygenerowanych przez plik cookie, odnoszących się do korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej (w tym z adresem IP) do Google oraz przetwarzania tych danych przez Google, wystarczy pobrać i zainstalować w przeglądarce wtyczki blokujące dostępne pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

(10) Pliki logu serwera

Przeglądarka internetowa udostępnia dane o działaniach użytkownika na stronach internetowych Administratora, które są zapisywane w plikach logu serwera. Zapisane w ten sposób rekordy danych zawierają następujące dane: data i godzina pobrania, nazwa otwieranej strony, pobrana ilość danych, a także informacje o wersji produktu stosowanej przeglądarki internetowej, adres IP, URL strony referencyjnej (adres strony, z której użytkownik został przekierowany).

Rekordy danych pliku logu serwera są poddawane analizie w celu usuwania błędów, zarządzania wydajnością serwera, ochrony przed atakami typu DDoS i dostosowywania oferty.

(11) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących wobec osoby, której dane dotyczą skutki prawne w tym do profilowania.

(12) Postanowienia końcowe

Strony internetowe Administratora mogą zawierać linki (odnośniki) do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Administratora i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Administrator zaleca, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z ich własnymi politykami dotyczącymi prywatności. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

Ostatnia aktualizacja : 10.08.2022

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje