VAT Compliance w pełnym zakresie

/ VAT w Polsce i Europie

Usługi zgodności z przepisami VAT – Rejestracja VAT

Kto jest zobowiązany do rejestracji dla potrzeb polskiego podatku VAT?

Podmioty polskie

Jeżeli w ciągu ostatniego roku kalendarzowego Twoja firma dokonywała w Polsce dostaw podlegających opodatkowaniu w rozumieniu polskiej ustawy o VAT przekraczających 150.000,00 PLN (bez podatku), będziesz zobowiązany do rejestracji i rozliczania polskiego VAT. To samo dotyczy sytuacji, gdy rozpoczynasz działalność gospodarczą w bieżącym roku, a próg 150.000,00 zł (proporcjonalnie do czasu trwania dostaw podlegających opodatkowaniu) zostanie przekroczony w trakcie roku. Jeśli prowadzisz działalność poniżej progu rejestracyjnego, możesz zdecydować się na dobrowolną rejestrację do VAT. W przypadku niektórych czynności np. świadczenie usług doradczych, dostawy wyrobów akcyzowych, powyższy próg nie ma w ogóle zastosowania.

Podmioty zagraniczne

Podmioty zagranicze, które wykonują w Polsce czynności podlegające opodatkowaniu, są zobowiązane do zarejestrowania się jako podatnicy VAT bez względu na wysokość ich obrotów podlegających opodatkowaniu. Jednakże podmioty niepolskie nie są zobowiązane do rejestracji, jeżeli wykonują tylko niektóre czynności, takie jak np:

 • Dostawy towarów, dla których podatek VAT jest rozliczany przez klienta (odwrotne obciążenie);
 • Świadczenie usług, w przypadku których podatek VAT jest rozliczany przez klienta (odwrotne obciążenie);
 • Jeśli Twoja firma nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT w Polsce, ale sprzedaje i dostarcza towary z innego państwa członkowskiego UE do klientów w Polsce, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT (sprzedaż na odległość), gdzie wartość tej sprzedaży przekracza próg 160.00,00 PLN, Twoja firma jest zobowiązana do rejestracji i rozliczania podatku VAT w Polsce.

Jeśli firma podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, musi dokonać rejestracji VAT w Polsce w lokalnym Urzędzie Skarbowym w celu uzyskania numeru rejestracyjnego. Jeśli roczny obrót firmy jest mniejszy niż 50.000,00 PLN (11.500,00 EUR), nie ma potrzeby rejestracji VAT w Polsce. Procedura ta może być jednak przeprowadzona niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia o rejestracji z Krajowego Rejestru Sądowego. Wniosek powinien zawierać wyciąg z aktu założycielskiego spółki, świadectwo rejestracji oraz standardowy formularz, który musi być wypełniony przez kierownictwo spółki.

Jeśli potrzebujesz zarejestrować swoją firmę w Polsce w zakresie podatku VAT, możemy Ci pomóc!

Niezbędne dokumenty do rejestracji dla celów VAT w Polsce:

 • Oryginał aktu założycielskiego Państwa firmy przetłumaczony na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego;
 • Oryginalny i aktualny wyciąg z rejestru firm w Państwa kraju, potwierdzający istnienie takiej firmy, przetłumaczony na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego;
 • Oryginał potwierdzenia rejestracji dla celów VAT w swoim kraju przetłumaczony na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego;
 • Umowa z Bankiem w Polsce potwierdzająca otwarcie rachunku bankowego przez firmę;
 • Umowa z biurem rachunkowym w Polsce;
 • Umowy z polskimi klientami i/lub opis działalności w Polsce;
 • Pełnomocnictwo dla nas wystawione przez osobę upoważnioną wykazaną w rejestrach sądowych;
 • Opłata skarbowa 170,00 zł;
 • Formularz VAT-R – zostanie wypełniony przez getsix®;
 • Formularz VAT-UE – zostanie wypełniony przez getsix®;
 • Formularz NIP-2 – zostanie wypełniony przez getsix®.

Uprzejmie informujemy, że procedura rejestracji trwa około 4 tygodni od daty otrzymania wszystkich wyżej wymienionych dokumentów.

Polska wprowadziła system podatku od wartości dodanej w 1993 roku, częściowo w oczekiwaniu na wejście do Unii Europejskiej. Podatek VAT zastąpił stary podatek od sprzedaży w stylu sowieckim. Lokalnie znany jest jako podatek od towarów i usług.

System VAT został zaktualizowany w 2004 r. po pełnym przystąpieniu Polski do UE. Obejmowała ona wdrożenie wszystkich przepisów dyrektyw UE w sprawie podatku VAT dotyczących rejestracji VAT, deklaracji, zgodności, wymogów wewnątrzkrajowych i pokrewnych. Polska ustawa o podatku VAT z 2004 roku zawiera większość przepisów dotyczących podatku VAT. Jest ona wspierana przez różne instrukcje oraz ustawę Ordynacja podatkowa z 1997 roku. Ministerstwo Finansów jest odpowiedzialne za zarządzanie systemem podatku VAT.

Zagraniczne firmy świadczące w Polsce podlegające opodatkowaniu dostawy towarów i usług mogą być zobowiązane do rejestracji VAT jako nierezydenci oraz do spełnienia wszystkich wymogów księgowych i płatniczych.

Czy powinieneś zarejestrować się do polskiego VAT?

Polska określa szereg sytuacji, w których firmy zagraniczne powinny zarejestrować się jako podatnicy VAT. Podąża za wieloma innymi krajami członkowskimi UE:

 • Import towarów do Polski spoza UE – należy pamiętać, że istnieje szereg sytuacji (np. dalsza dostawa), w których wymagania są uproszczone;
 • Kupno i sprzedaż towarów na terenie Polski;
 • Dostarczanie towarów osobom fizycznym przez Internet, podlegające progowi rejestracji VAT;
 • Przechowywanie towarów w magazynach jako zapasy konsygnacyjne dla klientów;
 • Obsługa imprez i pokazów na żywo z płatnym wstępem na drzwi;
 • Jeśli firma nie jest podatnikiem VAT, ale korzysta z usług w Polsce w ramach zasady odwrotnego obciążenia;
 • Samodzielne zaopatrywanie się w towary.

Wyrejestrowanie z VAT

Istotne jest, aby upewnić się, czy Twoja firma musi spełniać obowiązek raportowania VAT w Polsce, czy też wskazane jest wyrejestrowanie się z VAT w Polsce.

getsix® dostarczy Ci kompletny pakiet w przypadku, gdy będziesz musiał dokonać wyrejestrowania VAT w Polsce. Pomożemy Ci ustalić, czy wyrejestrowanie z VAT jest konieczne, ponieważ Twoja sprawozdawczość VAT w Polsce może nie być już wymagana. Ponieważ podmiot już zarejestrowany jako podatnik VAT UE, który przestaje obsługiwać transakcje wewnątrzwspólnotowe, jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu władzom podatkowym, prosimy o upewnienie się, że poinformowali nas Państwo o faktach, które mogą mieć wpływ na Państwa sprawozdawczość wewnątrzwspólnotową w Polsce.

Czy istnieją jakieś uproszczenia, które pozwoliłyby uniknąć konieczności rejestracji zagranicznej spółki do celów podatku VAT?

Jeśli Twoja firma dokonuje dostaw towarów lub usług w Polsce, to masz obowiązek zarejestrować się i rozliczać polski VAT. Jednakże, rejestracja dla polskiego VAT nie jest wymagana przy niektórych dostawach (jeśli stosuje się odwrotne obciążenie).

Triangulacja

Jeśli Twoja firma jest pośrednim dostawcą dla polskiego nabywcy towarów, które zostały zakupione od firmy z innego niż Twoje kraju członkowskiego UE i stamtąd dostarczone do Polski, należny VAT może być rozliczony przez polskiego nabywcę. W tym przypadku Państwa firma nie jest również zobowiązana do rejestracji jako podatnik VAT w Polsce. Należy pamiętać, że przepisy te podlegają szczególnym wymogom i dlatego należy dokładnie sprawdzić, czy się do nich stosujesz.

Zapasy na żądanie

Firmy zagraniczne, które dostarczają towary do magazynu polskiego nabywcy i które dokonują dostawy tych towarów w momencie pobrania towarów z magazynu, na linię produkcyjną przez nabywcę, mogą nie być zobowiązane do rejestracji dla celów VAT w Polsce. Obowiązek rozliczenia podatku VAT w odniesieniu do nabyć wewnątrzunijnych przerzucony jest na polskiego nabywcę towarów. Przepisy te są również obwarowane szczególnymi wymogami, dlatego należy dokładnie sprawdzić, czy się do nich stosujemy.

Ładowanie zwrotne

Od 01 kwietnia 2013 r. podatek VAT od krajowych dostaw towarów dokonywanych przez spółki nieposiadające siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce (które nie posiadają siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce i nie są zarejestrowane dla celów VAT w Polsce), na rzecz spółek mających siedzibę w Polsce, musi być rozliczany przez te polskie spółki (nabywców). Oznacza to, że podmiot zagraniczny nieposiadający rejestracji dla celów VAT w Polsce, dokonując krajowych dostaw towarów dla polskich firm, nie powinien naliczać podatku VAT na fakturach. Podatek VAT powinien być rozliczany przez nabywców na zasadzie odwrotnego obciążenia.

W przypadku świadczenia usług mechanizm odwrotnego obciążenia ma zastosowanie w przypadkach, gdy usługi są wykonywane przez spółki nieposiadające siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce na rzecz nabywcy zarejestrowanego dla celów VAT w Polsce, niezależnie od tego, czy zagraniczny usługodawca jest zarejestrowany dla celów VAT w Polsce. Powyższa zasada nie ma zastosowania do usług związanych z konkretnymi nieruchomościami, w przypadku których usługodawca jest zarejestrowany dla celów VAT w Polsce.

Referencje

Chciałabym skorzystać z okazji i jeszcze raz podziękować za bardzo dobrą współpracę, szybkie opracowanie i przygotowanie danych oraz wsparcie przy organizacji zgromadzenia wspólników. Mam nadzieję, że w celu omówienia kolejnych sprawozdań finansowych będziemy mogli spotkać się już osobiście.

Elisabeth Neumann , I.G. Pflanzenzucht GmbH
Prokurent, Dyrektor finansowy

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja: 13.08.2021

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje