Zaopatrzenie leasingowe

/ Konsulting korporacyjny

Usługi zaopatrzenia leasingowego

Kontekst prawny:

Umowa leasingu jest umową, która została odrębnie uregulowana w Kodeksie Cywilnym.

Generalnie, w świetle tych przepisów, leasing jest umową, na mocy której leasingodawca zobowiązuje się nabyć rzecz od określonego zbywcy i oddać ją leasingobiorcy do używania. Na podstawie takiej umowy leasingobiorca zobowiązuje się do zapłaty leasingodawcy w uzgodnionych ratach wynagrodzenia pieniężnego, równego co najmniej cenie lub opłacie poniesionej przez leasingodawcę z tytułu nabycia składnika aktywów.

Pomimo powyższej definicji, przedmiot umowy leasingu nie musi być zakupiony przez finansującego specjalnie na potrzeby danej umowy leasingu. Może to być również rzecz będąca własnością leasingodawcy.

Umowę najmu uważa się za nieważną, jeżeli nie została zawarta w formie pisemnej.

Nasze usługi:

Polskie przepisy dotyczące leasingu samochodów osobowych / ciężarowych lub innych pojazdów są dość skomplikowane. Podjęcie przez firmę decyzji o zakupie lub leasingu ma wpływ na szereg regulacji księgowych i podatkowych (CIT i VAT). Ponadto, istnieją różne przepisy dotyczące samochodów osobowych i ciężarowych oraz innych pojazdów, które należy wziąć pod uwagę.

Doradzamy i pomagamy naszym klientom w kwestii zakupu lub leasingu samochodu osobowego / ciężarowego, zanim decyzje zostaną podjęte i mogą mieć negatywne konsekwencje podatkowe.

Wspólnie z naszymi klientami analizujemy, jak wyglądają różne rodzaje transakcji leasingowych:

 • leasing operacyjny (podatkowy), lub
 • leasing operacyjny pozabilansowy;

Lub, mają inny wpływ, np. na następujące pytania:

 • wartość rezydualna (końcowa);
 • koszty uzyskania przychodu;
 • łączne opłaty leasingowe (bez VAT);
 • VAT;
 • którą stronę ujawnia się w bilansie.

Leasing operacyjny i finansowy a podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

Zgodnie z ogólną definicją zawartą w ustawie o CIT, umową leasingu jest umowa, o której mowa w Kodeksie cywilnym, a także każda inna umowa, na mocy której finansujący oddaje korzystającemu do odpłatnego używania lub do pobierania pożytków podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty.

Powyższa definicja nie obejmuje prawa użytkowania wieczystego, co stało się podstawą do wyrażenia przez Ministerstwo Finansów stanowiska, że prawa te nie mogą być przedmiotem umowy leasingu.

Przepisy polskiego prawa podatkowego nie zawierają wyraźnego odniesienia do takich pojęć jak leasing operacyjny i finansowy, jednak w praktyce pojęcia te są powszechnie stosowane.

Leasing operacyjny i CIT

Na podstawie art. 17b. ust. 1

Opłaty ustalone w umowie leasingu (w tym opłaty eksploatacyjne) stanowią przychód finansującego i w całości koszt uzyskania przychodu korzystającego, jeżeli umowa ta spełnia następujące warunki:

 1. umowa jest zawierana na czas określony. Okres umowy przekracza 40% okresu amortyzacji podatkowej (5 lat) – zatem umowa musi być zawarta na co najmniej 2 lata;
 2. suma opłat przekracza lub jest równa wartości początkowej przedmiotu leasingu.

Pojazdy są amortyzowane przez firmę leasingową, a więc stanowią koszt leasingodawcy.

Leasing finansowy i CIT

Na podstawie klauzuli 17f.

Odsetki od opłat leasingowych stanowią jedyny przychód podatkowy leasingobiorcy (i przychód leasingodawcy) tylko w części odsetkowej, jeżeli:

 • umowa jest zawierana na czas określony;
 • suma opłat przekracza lub jest równa wartości początkowej przedmiotu leasingu;
 • z umowy wynika, że renta kapitałowa będzie realizowana przez leasingobiorcę – jest to jego koszt.

Referencje

Chciałabym skorzystać z okazji i jeszcze raz podziękować za bardzo dobrą współpracę, szybkie opracowanie i przygotowanie danych oraz wsparcie przy organizacji zgromadzenia wspólników. Mam nadzieję, że w celu omówienia kolejnych sprawozdań finansowych będziemy mogli spotkać się już osobiście.

Elisabeth Neumann , I.G. Pflanzenzucht GmbH
Prokurent, Dyrektor finansowy

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja: 10.08.2022

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje