Administracja kadrowa

/ Outsourcing kadr i płac w Polsce

Usługi administracji kadrowej:

 • rejestracja klientów w Krajowym Zakładzie Ubezpieczeń;
 • rejestracja pracowników w Krajowym Zakładzie Ubezpieczeń;
 • utrzymanie osobistych plików i rejestrów roboczych pracowników;
 • nadzór związany z czasem pracy pracownika;
 • nadzór związany z badaniami medycznymi pracownika.

Nasze usługi skierowane są przede wszystkim do:

 • pracodawców;
 • obcokrajowcy wykonujący pracę/dostarczający usługi w Polsce;
 • obywatele polscy oddelegowani do pracy poza granicami Polski;
 • członkowie zarządu i rady nadzorczej oraz kadra kierownicza;
 • osoby fizyczne uzyskujące dochody z praw autorskich, patentów i wynalazków;
 • partnerzy i akcjonariusze spółek osobowych i kapitałowych;
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Nasz zespół

Nasz zespół kadrowo-płacowy tworzą specjaliści posiadający szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie opodatkowania dochodów osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych, procedur legalizacji pobytu i pracy, delegacji międzynarodowych, a także doradztwa w zakresie kapitału ludzkiego. Znajomość polskich przepisów, jak również stałe monitorowanie zmian w prawie podatkowym i ubezpieczeń społecznych, pozwala zapewnić naszym klientom kompleksowe doradztwo mające na celu rozwiązywanie problemów, z jakimi spotykają się polskie i zagraniczne firmy.


Zakres naszych usług we współpracy z działem prawno-podatkowym:

Doradztwo podatkowe

 • Efektywne pod względem podatkowym struktury zatrudnienia dla pracowników polskich i zagranicznych, w tym kreatywnych (eksperci, programiści, analitycy, konstruktorzy, pracownicy instytutów badawczych itp.);
 • Doradztwo podatkowe dla osób o wysokich dochodach, w tym międzynarodowa optymalizacja podatkowa;
 • Optymalizacja podatkowa dla członków zarządu i kadry kierowniczej;
 • Doradztwo w zakresie opodatkowania wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych;
 • Opodatkowanie dochodów uzyskanych ze sprzedaży udziałów/przedsiębiorstw;
 • Specjalistyczne usługi dla klientów niemieckojęzycznych i anglojęzycznych.

Zgodność z przepisami podatkowymi

 • Doradztwo w zakresie obowiązków podatnika i pracodawcy;
 • Przygotowywanie miesięcznych i rocznych uzgodnień podatkowych;
 • Pomoc w dokonywaniu płatności podatkowych na właściwe rachunki bankowe polskich urzędów skarbowych;
 • Złożenie wniosku o nadanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz aktualizacja danych w przypadku ich zmiany;
 • Reprezentowanie klienta w postępowaniach administracyjnych przed polskimi organami podatkowymi (urzędy i izby skarbowe, Ministerstwo Finansów);
 • Koordynacja rozliczeń podatkowych między krajem przyjmującym a krajem pochodzenia.

Zabezpieczenie społeczne – doradztwo

 • Optymalizacja struktur zaangażowania w zakresie obciążeń z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych;
 • Doradztwo w zakresie ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych oraz implikacji określonych elementów wynagrodzeń i świadczeń;
 • Doradztwo w zakresie skutków ubezpieczeń społecznych różnych tytułów prawnych, na podstawie których wypłacane są wynagrodzenia.

Nasi eksperci ds. Kadr i Płac

Barbara

Barbara
Dyrektor Działu Kadr i Płac
plPolski

Zabezpieczenie społeczne – międzynarodowe transfery pracowników

 • Planowanie efektywnych rozwiązań w zakresie delegowania pracowników w świetle przepisów o ubezpieczeniach społecznych, w tym Rozporządzenia (WE) nr 883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 Rady, a także zawartych przez Polskę umów bilateralnych;
 • Przygotowywanie wniosków o wydanie dokumentów poświadczających, że osoby oddelegowane do pracy na terenie Unii Europejskiej oraz państw, z którymi Polska zawarła umowy dwustronne w zakresie ubezpieczeń społecznych, podlegają systemowi ubezpieczeń społecznych danego państwa (np. formularze A1, E 101, PL/USA 1);
 • Przygotowanie wniosków o uzyskanie europejskich formularzy poświadczających możliwość korzystania z państwowej opieki zdrowotnej w kraju przyjmującym;
 • Przygotowywanie umów o przejęcie obowiązków płatnika w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przez pracownika niebędącego polakiem na podstawie odpowiednich przepisów;
 • Przygotowanie obliczeń składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, a także przygotowanie i złożenie we właściwych polskich urzędach dokumentów rejestracyjnych i rozliczeniowych dla osób sprowadzonych do polski i podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu w Polsce;
 • Przygotowanie dokumentów niezbędnych do zarejestrowania osoby fizycznej dla celów dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego;
 • Zawieranie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia o przystąpieniu do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego w imieniu osoby ubezpieczonej;
 • Reprezentowanie klientów w postępowaniach administracyjnych przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
 • Przygotowywanie wniosków do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów o ubezpieczeniach społecznych.

Nasze publikacje w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne w Polsce

Proszę kliknąć tutaj, aby zobaczyć wszystkie nasze publikacje »

Referencje

Chciałabym skorzystać z okazji i jeszcze raz podziękować za bardzo dobrą współpracę, szybkie opracowanie i przygotowanie danych oraz wsparcie przy organizacji zgromadzenia wspólników. Mam nadzieję, że w celu omówienia kolejnych sprawozdań finansowych będziemy mogli spotkać się już osobiście.

Elisabeth Neumann , I.G. Pflanzenzucht GmbH
Prokurent, Dyrektor finansowy

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja : 30.08.2023

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze partnerstwo

Kompetencje