Podatek od zatrudnienia

/ Doradztwo podatkowe w Polsce

Podatek od zatrudnienia i zabezpieczenie społeczne

Oferujemy pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) lub podatkiem od zatrudnienia z punktu widzenia podatnika indywidualnego, jak również pracodawcy będącego płatnikiem podatku.


Obowiązki podatkowe polskich podatników

Rokiem podatkowym dla wszystkich osób fizycznych jest rok kalendarzowy. W ciągu roku podatkowego podatnicy są zobowiązani do wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy lub w niektórych przypadkach do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy. Osoby fizyczne uzyskujące jakiekolwiek dochody z zagranicy są zobowiązane do samodzielnego obliczania i wpłacania miesięcznych zaliczek na podatek. W niektórych przypadkach, np. w odniesieniu do wynagrodzeń pracowników, pracodawca jest zobowiązany do obliczania, potrącania i wpłacania zaliczek miesięcznych do właściwego urzędu skarbowego.

 • Podatnik jest zobowiązany do złożenia rocznego zeznania podatkowego do 31 kwietnia następnego roku;
 • Podatnicy są również zobowiązani do aktualizacji wszystkich swoich danych i składania informacji o zmianach do właściwego polskiego organu podatkowego.

Jak możemy pomóc?

Nasze usługi obejmują następujące zagadnienia:

 • określanie miejsca zamieszkania;
 • optymalizacja obciążeń podatkowych i ubezpieczeń społecznych związanych z wynagrodzeniami pracowników i kadry zarządzającej;
 • doradztwo w zakresie międzynarodowego delegowania pracowników i zatrudnienia pracowników zagranicznych;
 • optymalizacja obciążeń podatkowych cudzoziemców pracujących w Polsce;
 • doradztwo w zakresie ustalania miejsca zamieszkania dla celów podatkowych;
 • sporządzanie deklaracji podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zarówno dla rezydentów podatkowych, jak i nierezydentów, a także wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z pracą lub prowadzeniem innej działalności w Polsce (np. rejestracja dla celów podatkowych);
 • przeglądy deklaracji PIT i ZUS dla płatników podatków.

Określenie miejsca zamieszkania

O obowiązku podatkowym decyduje miejsce zamieszkania. Osoby mające miejsce zamieszkania na terytorium Polski płacą podatek od całości swoich dochodów osiąganych na całym świecie (nieograniczony obowiązek podatkowy). Osoby niemające miejsca zamieszkania w Polsce płacą podatek tylko od dochodów osiąganych w Polsce (ograniczony obowiązek podatkowy), tj. na zasadach ogólnych:

 • zatrudnienie lub działalność wykonywana w ramach wolnego zawodu w Polsce;
 • działalność gospodarcza prowadzona w Polsce;
 • nieruchomości i inne źródła dochodów zlokalizowane w Polsce;
 • miejsce i zakres opodatkowania, stawki podatkowe oraz inne istotne szczegóły ustalane są zgodnie z polskimi przepisami oraz odpowiednimi dwustronnymi umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania i innymi umowami międzynarodowymi.

Zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi za osobę fizyczną uważa się osobę zamieszkałą:

 • którego centrum interesów osobistych lub gospodarczych znajduje się w Polsce, lub
 • który przebywa w Polsce dłużej niż 183 dni w roku.

Określenie Państwa miejsca zamieszkania jest zatem kluczowe dla prawidłowego wypełniania obowiązków podatkowych i stanowi pierwszy etap świadczonych przez nas usług doradztwa podatkowego w Polsce. Z uwagi na fakt, że na status obcokrajowca w Polsce może wpływać wiele czynników, opracowaliśmy specjalny formularz służący do weryfikacji i monitorowania zakresu zobowiązań podatkowych.

Po przeprowadzeniu kryterium zamieszkania, należy potwierdzić swój status poprzez uzyskanie certyfikatu zamieszkania dla celów podatkowych. Dokument ten – o wymaganej formie i treści – powinien być wydany przez organ podatkowy odpowiedniego kraju (na wniosek).

Po ustaleniu miejsca zamieszkania możliwe jest ustalenie organu podatkowego właściwego dla Państwa rozliczeń podatkowych oraz złożenie wniosku o nadanie numeru identyfikacji podatkowej.

Potwierdzenie Państwa statusu pozwala na zastosowanie odpowiedniej umowy dwustronnej lub umowy międzynarodowej zawartej przez Polskę i jej postanowień dotyczących unikania podwójnego opodatkowania, zwolnień i niższych stawek podatkowych.

Państwa status osobisty i ekonomiczny powinien być monitorowany w celu zidentyfikowania zmian, które mogą mieć wpływ na Państwa miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.


Usługi podatkowe dla pracowników zagranicznych w Polsce

Posiadamy doświadczenie w doradztwie na rzecz pracodawców w zakresie zagadnień podatkowych i ubezpieczeń społecznych dotyczących pracowników – zarówno z perspektywy prawa międzynarodowego, jak i krajowego.

Od wielu lat oferujemy naszym klientom następujące usługi w zakresie doradztwa podatkowego związanego z zatrudnieniem:

 • bieżące doradztwo podatkowe w zakresie świadczeń pracowniczych oraz obowiązków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT);
 • doradztwo w zakresie opodatkowania pozapłacowych świadczeń pracowniczych, w tym programów motywacyjnych dla pracowników;
 • opracowywanie, wdrażanie struktur wynagrodzeń pracowników i kadry zarządzającej oraz doradztwo w tym zakresie;
 • doradztwo w zakresie planowania struktury delegacji pracowników na gruncie prawa międzynarodowego i krajowego;
 • obsługa rozliczeń podatkowych pracowników delegowanych do/z polski – w razie potrzeby współpracujemy z urzędami skarbowymi za granicą w celu przygotowania zagranicznych rozliczeń podatkowych.

Rozliczenia podatkowe i wypełnianie deklaracji podatkowych

Sporządzanie i wypełnianie deklaracji podatkowych pracowników i firm należy do podstawowych zadań naszego działu kadr i płac.


Rozliczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych i wypełnianie stosownych deklaracji

Polskie przepisy dotyczące ubezpieczeń społecznych, w połączeniu z prawem Unii Europejskiej lub postanowieniami umów międzynarodowych, określają przypadki, w których obcokrajowiec jest zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w Polsce.

Państwa status zostanie ustalony na podstawie informacji z przeprowadzonego kryterium miejsca zamieszkania i źródła dochodu oraz zgodnie z przepisami polskimi i międzynarodowymi. W rezultacie otrzymają Państwo informację, czy podlegają Państwo obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym w Polsce, jaki jest zakres Państwa obowiązków i jak należy postępować w związku z nimi.

Przygotowanie oraz wypełnianie deklaracji ZUS pracowników i firm jest również jedną z podstawowych usług naszego działu kadrowo-płacowego.

Referencje

Chciałabym skorzystać z okazji i jeszcze raz podziękować za bardzo dobrą współpracę, szybkie opracowanie i przygotowanie danych oraz wsparcie przy organizacji zgromadzenia wspólników. Mam nadzieję, że w celu omówienia kolejnych sprawozdań finansowych będziemy mogli spotkać się już osobiście.

Elisabeth Neumann , I.G. Pflanzenzucht GmbH
Prokurent, Dyrektor finansowy

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja: 15.06.2021

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje