Konsulting korporacyjny – Analiza firmy

/ Konsulting korporacyjny

Należyta staranność to ocena przyszłej decyzji biznesowej poprzez upewnienie się, że wszystkie fakty dotyczące firmy są dostępne i sprawdzone. Analiza firmy jest najczęściej stosowane przy zakupie firmy, jako kupujący, przechodzisz przez sytuację finansową firmy, rejestry klientów, zobowiązania prawne i inne rejestry.

Badanie analizy firmy jest istotną częścią przeglądu i oceny każdej możliwości inwestycyjnej, zbycia, reorganizacji lub wprowadzenia spółki na giełdę. Zakres badania analizy firmy zależy od wielkości i skali transakcji, a także od towarzyszącego jej ryzyka.

Badanie analizy firmy często obejmuje przeglądy finansowe, podatkowe, prawne, informatyczne, HR i handlowe. Posiadamy sprawdzoną metodologię zarządzania wielodyscyplinarnymi zespołami w sposobie wykonywania naszych usług we współpracy z naszymi partnerami z „sieci kompetencji”. Nasze wielodyscyplinarne podejście zapewnia, że wszystkie zespoły tworzą jeden raport końcowy i raportują do jednego kluczowego menedżera.

Mamy dostęp do ekspertów z branży zarówno w ramach HLB International, jak i poza nią.

Zespoły naszych „biur zagranicznych” koordynują wszystkie aspekty doradztwa analizy firmy i zapewniają, że nasi eksperci z odpowiednimi umiejętnościami językowymi i „know-how”, współpracują z lokalnymi kancelariami prawnymi na całym świecie, aby uzyskać maksimum korzyści dla naszych klientów.

Ponadto, dzięki naszym usługom doradztwa w zakresie zarządzania, możemy wspierać naszych klientów również w innych dziedzinach.


Analiza nabycia firmy – ADD (po stronie nabywcy)

Jeśli chodzi o możliwości i ryzyko, ADD ma na celu ułatwienie potencjalnemu nabywcy („Buy-side”) oceny sytuacji ekonomicznej i finansowej celu przez niezależnego eksperta oraz zminimalizowanie ryzyka negatywnych niespodzianek po pomyślnym zakończeniu transakcji, a także zapewnienie solidnej podstawy dla nadchodzącego procesu integracji.

Podczas przejęcia mogą Państwo chcieć przyjrzeć się wszelkim kwestiom związanym z firmą docelową, ocenić jej przeszłe i przewidywane wyniki, dowiedzieć się o wszelkich zagrożeniach dla transakcji lub zrozumieć, w jaki sposób ustalana jest cena przejęcia.

Analiza firmy przeprowadzana jest z różnych powodów. Generalnie proces analizy firmy przeprowadzany jest przy transakcjach fuzji i przejęć oraz inwestycjach, ale może być również przeprowadzany z innych powodów (weryfikacja kontrahentów).

Podstawowy zakres badania analizy firmy obejmuje zazwyczaj:

 • zrozumienie wyników firmy docelowej,
 • identyfikację i analizę kluczowych czynników decydujących o cenie przejęcia,
 • identyfikację potencjalnego ryzyka,
 • maksymalizację pozycji finansowych i podatkowych,
 • pomoc w opracowywaniu i wdrażaniu klauzul dotyczących korekty cen oraz gwarancji i odszkodowań,
 • przeprowadzenie audytu po przejęciu, sporządzenie bilansu otwarcia.

W szczegółach:

Badanie analizy firmy w zakresie podatków

Nasze doświadczenie wskazuje, że zidentyfikowane ryzyka podatkowe mogą mieć istotny wpływ na wartość rynkową przejmowanej spółki i stanowić istotny argument w procesie negocjacji ceny. Celem badania podatkowego jest analiza sposobu opodatkowania nabywanej spółki pod kątem jego zgodności z polskimi przepisami podatkowymi, orzecznictwem sądów administracyjnych oraz instrukcjami Ministerstwa Finansów. Nasze usługi w zakresie badania podatkowego obejmują w szczególności analizę rozliczeń podatkowych i składek na ubezpieczenie społeczne podmiotu przejmowanego w celu identyfikacji ryzyk podatkowych oraz analizę decyzji dotyczących historycznych kontroli podatkowych podejmowanych przez właściwe organy.

Czytaj więcej:

Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi usługami podatkowymi, czytaj więcej: Doradztwo podatkowe.


Prawne analizy firmy

Radcy prawni naszych partnerskich kancelarii mogą korzystać z bogatego doświadczenia w zakresie obsługi transakcji, w szczególności przy obsłudze procesów M&A małych i średnich przedsiębiorstw.

Nasze firmy partnerskie mogą świadczyć następujące usługi m.in:

 • przeprowadzenie badania firmy;
 • pomoc przy fuzjach i zbyciu przedsiębiorstw, wykupach menedżerskich, „joint venture”, ze szczególnym uwzględnieniem opracowywania strategii przejęć i zbycia;
 • skompletowanie całej niezbędnej dokumentacji;
 • ocena potencjalnych możliwości zbycia nieruchomości, nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi inwestorami/inwestorami;
 • prowadzenie negocjacji i przygotowywanie informacji, na podstawie których podejmowane są decyzje;
 • przygotowanie dokumentacji kontraktowej.

Obejmuje to naszą analizę firm w zakresie prawa korporacyjnego

Polega ona głównie na przeglądzie dokumentów w celu zidentyfikowania potencjalnych kwestii prawnych, które mogą stanowić ryzyko i/lub przeszkodę w realizacji projektu:

 1. transakcji, lub
 2. w ogólnej działalności celu.

Może to w pewien sposób wpłynąć na wartość lub wynagrodzenie w związku z transakcją.


Nasze badania analizy firmy w zakresie zatrudnienia i prawa pracy

W ramach tego możemy zaoferować badanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych w celu zmniejszenia ryzyka roszczeń z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych wynikających z:

 • indywidualnych umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych zawieranych przez pracodawcę;
 • wewnętrznych regulacji i układów zbiorowych pracy, pakietów socjalnych oraz porozumień zawartych ze związkami zawodowymi i radami pracowników;
 • polityki czasu pracy i wynagrodzeń; doradzamy również w zakresie upraszczania i standaryzacji polityki wynagrodzeń pracowników;
 • zbiorowych stosunków prawa pracy.
 • weryfikowania prawidłowości wykonywania zobowiązań wobec przedstawicieli pracowników, związków zawodowych i rad pracowników. Analizujemy spory pracownicze i procesy restrukturyzacyjne oraz informujemy pracodawców o wynikających z nich obowiązkach.

Oferujemy przeprowadzenie pełnego lub ograniczonego badania analizy firmy, w szczególności w przypadku planowanych zmian organizacyjnych oraz transakcji fuzji i przejęć. W obu przypadkach doradzamy pracodawcom w zakresie ich obowiązków związanych z restrukturyzacją zatrudnienia i przejściem pracowników do nowego pracodawcy.

Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi usługami prawnymi, czytaj więcej: Doradztwo prawne.


Badanie analizy firmy w zakresie finansów i rachunkowości

Badanie analizy firmy w zakresie finansów i księgowości jest tak istotne przy zakupie firmy, jak utrzymywanie dokładnych zapisów finansowych jest niezbędne dla dalszego sukcesu fiskalnego po zakończeniu każdego zakupu. Rozważając jakąkolwiek inwestycję kapitałową w prywatną firmę, konieczne jest przeprowadzenie szczegółowego badania jej sytuacji finansowej. Nasze analizy firmy zabezpieczają inwestycje biznesowe, wskazując na wszelkie potencjalne problemy i dostarczając rzetelnych informacji, zapewniając, że Państwa sukces finansowy jest ugruntowany od samego początku.

Dostarczając Państwu szczegółowe badanie analizy firmy, będziemy:

 • dokonywać szczegółowej analizy dokumentacji firmy;
 • tworzyć dokładną listę kontrolną kont firmowych;
 • ujawniać wszelkie istniejące lub potencjalne długi przedsiębiorstwa;
 • weryfikować stan finansowy, czy jest on zdrowy czy niezdrowy.

Nasze odpowiednie usługi finansowo-księgowe:

Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi usługami finansowo-księgowymi, czytaj więcej: Usługi księgowe i finansowe.


Badanie analizy firmy w zakresie kadr i płac

Nasze badanie analizy firmy w zakresie kadr i płac identyfikuje kluczowych pracowników, bada plan wynagrodzeń i awansów, kulturę i organizację pracy, dzięki czemu można skuteczniej przygotować się do integracji zespołów.

Głównym celem badania analizy firmy w zakresie kadr i płac jest zdiagnozowanie organizacji pod kątem spójności i skuteczności polityki personalnej, a także identyfikacja potencjalnych zagrożeń w obszarze kadr i jakości przetwarzania płac. Dzięki temu, że posiadamy bogate doświadczenie w zakresie realizacji zadań związanych z przetwarzaniem danych kadrowo-płacowych w Polsce, jesteśmy w stanie zidentyfikować potencjalne ryzyka związane z zatrudnieniem w zakresie zgodności z przepisami podatkowymi i ZUS.

Jeśli nasi klienci planują outsourcing zadań kadrowo-płacowych po udanym procesie fuzji i przejęć, pomagamy im również w opracowaniu strategii transformacji, aby mogli skorzystać z naszych „rozwiązań kadrowo-płacowych”.

Zakres badania analizy firmy obejmuje sprawdzenie kluczowych obszarów administracji kadrowej i naliczania wynagrodzeń w przedsiębiorstwie:

 • struktury organizacyjne;
 • płace i wynagrodzenia;
 • efektywność polityki personalnej;
 • formalne zobowiązania instytucjonalne;
 • potencjalne obszary konfliktu;
 • kwestie zgodności podatkowej i płatniczej związane z zatrudnieniem (czytaj również podatkowe i prawne analizy firmy).

Raport zawiera analizę głównych zagrożeń dla kontynuacji i skuteczności polityki personalnej wraz z rekomendacjami proponowanych rozwiązań.

Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi usługami kadrowo-płacowymi, czytaj więcej: Outsourcing kadr i płac.


Badanie analizy firmy dostawcy – VDD (po stronie sprzedawcy)

Możemy usprawnić Państwa proces sprzedaży, tak aby mogli Państwo uzyskać maksymalny zwrot z dokonanej sprzedaży.

Pomożemy Państwu przygotować się do sprzedaży firmy lub przedsiębiorstwa, uzyskać najlepszą cenę, kontrolować przepływ informacji i podejmować najlepsze decyzje przy zachowaniu pełnej poufności.

Nasze usługi obejmują:

 • identyfikację i ustalanie priorytetów czynników zwiększających wartość biznesową,
 • sporządzanie informacji finansowych pro forma,
 • analizowanie dotychczasowych wyników i tworzenie lub przegląd biznes planu,
 • organizowanie i zarządzanie danymi w celu prezentowania informacji,
 • udzielanie wskazówek na każdym etapie procesu negocjacyjnego,
 • maksymalizację pozycji finansowej i podatkowej,
 • pomoc w sporządzeniu klauzuli waloryzacji ceny lub klauzuli gwarancji i odszkodowania,
 • pomoc w zarządzaniu wszelkimi potencjalnymi procesami sądowymi i roszczeniami.

Referencje

Chciałabym skorzystać z okazji i jeszcze raz podziękować za bardzo dobrą współpracę, szybkie opracowanie i przygotowanie danych oraz wsparcie przy organizacji zgromadzenia wspólników. Mam nadzieję, że w celu omówienia kolejnych sprawozdań finansowych będziemy mogli spotkać się już osobiście.

Elisabeth Neumann , I.G. Pflanzenzucht GmbH
Prokurent, Dyrektor finansowy

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja: 12.05.2022

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje