Rejestracja VAT w Polsce

/ VAT Compliance w pełnym zakresie

Kto podlega obowiązkowi rejestracji dla celów polskiego podatku VAT?

Polskie podmioty

Jeżeli w ciągu ostatniego roku kalendarzowego Państwa firma dokonała sprzedaży w rozumieniu polskiej ustawy o podatku VAT na terytorium Polski przekraczającej 150 000,00 zł (bez podatku), będą Państwo zobowiązani do rejestracji w celu rozliczenia polskiego podatku VAT. To samo ma zastosowanie, jeżeli rozpoczną Państwo swoją działalność w roku bieżącym i próg 150 000,00 zł (proporcjonalnie do czasu trwania sprzedaży podlegającej opodatkowaniu) zostanie przekroczony w ciągu takiego roku. Jeżeli Państwa obroty są poniżej progu rejestracji, mogą Państwo wybrać rejestrację dla celów VAT dobrowolnie. W przypadku niektórych działalności, np. wykonywania usług doradztwa, dostaw towarów akcyzowych, powyższy próg nie ma zastosowania w ogóle.

Podmioty zagraniczne

Podmioty zagraniczne, które dokonują sprzedaży podlegających opodatkowaniu w Polsce, zobowiązane są do rejestracji dla celów podatku VAT, niezależnie od obrotu podlegającego opodatkowaniu.

Podmioty spoza Polski nie są jednak zobowiązane do rejestracji, jeżeli wywierają one wpływ tylko na pewne działalności, jak na przykład:

 • Dostawy towarów, dla których VAT jest rozliczany przez klienta (samonaliczanie podatku)
 • Świadczenie usług, dla których VAT jest rozliczany przez klienta (samonaliczanie podatku)

Jeżeli Państwa firma nie jest zarejestrowana dla celów VAT w Polsce, ale sprzedaje i dostarcza towary z innego państwa członkowskiego UE do klientów w Polsce, którzy nie są zarejestrowani dla celów VAT (sprzedaż wysyłkowa), w przypadku gdy wartość tej sprzedaży przekroczy próg 160 000,00 zł , to są Państwo zobowiązani do rejestracji firmy dla celów rozliczenia podatku VAT w Polsce.

Rejestracja dla celów VAT

Jeżeli podmiot podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, to musi przystąpić do rejestracji dla celów VAT w Polsce w miejscowym urzędzie skarbowym w celu uzyskania NIP. Jeżeli roczny obrót firmy wynosi mniej niż 50 000,00 zł (11 500,00 EUR) nie ma potrzeby rejestracji dla celów VAT w Polsce. Jednakże procedura ta może być wykonana zaraz po uzyskaniu zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego. Wniosek powinien zawierać wypis z aktu założycielskiego, zaświadczenie o wpisie do KRS oraz standardowy formularza, który musi być wypełniony przez kierownictwo spółki.

Jeżeli potrzebują Państwo zarejestrować swoją działalność w Polsce dla celów podatku VAT, możemy Państwu w tym pomóc.

Dokumenty niezbędne do rejestracji dla celów VAT w Polsce:

 • Oryginał statutu spółki przetłumaczony na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego;
 • Oryginał i aktualny wypis z rejestru przedsiębiorców w Państwa kraju potwierdzający, że taka firma istnieje, przetłumaczone na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego;
 • Oryginał potwierdzenia rejestracji dla celów podatku VAT w Państwa kraju przetłumaczonych na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego;
 • Umowa z bankiem w Polsce potwierdzająca, że firma otworzyła rachunek bankowy;
 • Umowa z biurem rachunkowym w Polsce;
 • Umowy z polskimi klientami lub opis działalności w Polsce;
 • Pełnomocnictwo dla nas wydane przez osobę upoważnioną wykazaną w rejestrze sądowym;
 • Opłata skarbowa w wysokości 170,00 zł;
 • Formularz VAT-R – do wypełnienia przez getsix®;
 • Formularz VAT-UE – do wypełnienia przez getsix®;
 • Formularz NIP-2 – do wypełnienia przez getsix®.

Prosimy zauważyć, że procedura rejestracyjna trwa około 4 tygodni od daty otrzymania wszystkich dokumentów, o których mowa powyżej.

Polska wprowadziła system podatku od wartości dodanej (VAT) w 1993 roku po części w oczekiwaniu na akcesję do Unii Europejskiej. VAT zastąpił stary, radziecki podatek od sprzedaży. W Polsce VAT jest znany jako podatek od towarów i usług.

System podatkowym VAT został zmieniony w 2004 roku po pełnej akcesji Polski do UE. Zmiany te pozwoliły wdrożyć przepisy wszystkich dyrektyw unijnych dotyczących VAT w zakresie rejestracji, zwrotów, zgodności, wymagań wewnątrz państwowych i powiązanych. Polska Ustawa o VAT z 2004 r. zawiera większość przepisów o podatku VAT. Jest ona wsparta różnymi instrukcjami oraz Ordynacją podatkową z 1997 roku. Ministerstwo Finansów jest odpowiedzialne za zarządzanie systemem podatkowym VAT.

Zagraniczne podmioty świadczące dostawy towarów i usług podlegające opodatkowaniu w Polsce mogą być zobowiązane do rejestracji dla celów VAT jako przedsiębiorcy niebędący rezydentami i być zobowiązane do przestrzegania wszelkich wymogów w zakresie księgowości i płatności.

Czy powinni Państwo zarejestrować się dla celów polskiego podatku VAT?

Polska ustanawia szereg sytuacji, w których zagraniczne podmioty powinny dokonać rejestracji dla celów podatku VAT. W tym zakresie idzie za przykładem wielu innych państw członkowskich UE. Do takich sytuacji zaliczamy:

 • Wywóz towarów do Polski spoza UE – należy pamiętać, że występuje szereg sytuacji (np. dalsza odsprzedaż), gdzie wymagania te są uproszczone
 • Kupno i sprzedaż towarów na terytorium Polski
 • Dostarczanie towarów osobom fizycznym za pośrednictwem Internet, podlegające zapisowi o progu rejestracji dla celów VAT
 • Przechowywanie towarów dla klientów w magazynach konsygnacyjnych
 • Obsługa występów na żywo i pokazów, gdy za wstęp płaci się przy wejściu
 • Gdy z innych powodów podmiot nie jest przedsiębiorcą płacącym podatek VAT, ale jest odbiorcą usług w Polsce na zasadzie samonaliczania podatku
 • Samozaopatrzenie w towary

Wyrejestrowanie z podatku VAT

Istotne jest, aby upewnić się, czy Państwa firma musi wypełniać obowiązek sprawozdawczości VAT w Polsce lub czy wyrejestrowywanie z podatku VAT w Polsce jest wskazane.

getsix® dostarczy Państwu kompletny pakiet usług w tym zakresie, gdy zajdzie potrzeba wyrejestrowania się z podatku VAT w Polsce. Pomożemy Państwu ustalić, czy wyrejestrowanie z podatku VAT jest konieczne, gdyż obowiązek sprawozdawczości VAT w Polsce może już nie być od Państwa wymagany. Ponieważ podmiot zarejestrowany jako podatnik VAT w UE, który przestaje dokonywać transakcji wewnątrzwspólnotowych, jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu we właściwym urzędzie skarbowym, należy upewnić się, że poinformują nas Państwo o faktach, które mogą mieć wpływ na sprawozdawczość wewnątrzwspólnotową w Polsce.

Czy istnieją jakieś uproszczenia, które mogłyby pomóc w uniknięciu rejestracji dla celów VAT spółce z zagranicy?

Jeżeli Państwa firma dokonuje dostaw towarów lub usług w Polsce, są Państwo zobligowani do rejestracji dla celów VAT i rozliczania tego podatku w Polsce. Rejestracja dla celów VAT w Polsce nie jest jednak wymagana przy dokonywaniu pewnych dostaw (gdy mamy do czynienia z samonaliczaniem podatku).

Triangulacja

Jeżeli Państwa firma jest dostawcą pośrednikiem dla polskiego nabywcy towarów, które zakupują Państwo od firmy w państwie członkowskim UE innym niż własne i są dostarczane stamtąd do Polski, należny VAT może być naliczony przez polskiego nabywcę. W takim przypadku nie są Państwo zobligowani do rejestracji dla celów VAT w Polsce. Należy pamiętać, że przepisy te są przedmiotem szczegółowych wymogów i dlatego należy dokładnie sprawdzić, czy Państwa firma je spełnia. Więcej informacji: Przedstawicielstwo podatkowe VAT – spółki spoza UE

Magazyn konsygnacyjny

Zagraniczne firmy, które dostarczają towary do magazynu polskiego nabywcy i które dostarczają te towary w momencie, gdy są one pobierane przez nabywcę z magazynu na linię produkcyjną, mogą nie być zobowiązane do rejestracji dla celów VAT w Polsce. Obowiązek rozliczenia VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest przenoszony na polskiego nabywcę tych towarów. Również te przepisy są przedmiotem szczegółowych wymogów i dlatego należy dokładnie sprawdzić, czy Państwa firma je spełnia.

Samonaliczanie podatku

Z dniem 1 kwietnia 2013 r. krajowa dostawa towarów dokonywana przez firmy niemające siedziby w Polsce a tym samym niezarejestrowane dla celów VAT na rzecz firm założonych w Polsce musi być rozliczana przez te polskie firmy (nabywców). Oznacza to, że kiedy podmiot zagraniczny niezarejestrowany dla celów VAT w Polsce dokonuje krajowej dostawy towarów dla firm polskich, nie powinien uwzględniać VAT na fakturach. Podatek VAT powinien być rozliczony przez tych nabywców na zasadzie samonaliczania podatku.

W przypadku świadczenia usług mechanizm samonaliczania podatku ma zastosowanie w przypadkach, gdy usługi są wykonywane przez firmy nie mające siedziby w Polsce, a tym samym niezarejestrowane dla celów VAT w Polsce bez względu na to, czy usługodawca zagraniczny jest zarejestrowany dla celów VAT w Polsce. Powyższa zasada nie ma zastosowania dla usług związanych z konkretną nieruchomością, gdzie dostawca jest zarejestrowany dla celów VAT w Polsce.

Referencje

Chciałabym skorzystać z okazji i jeszcze raz podziękować za bardzo dobrą współpracę, szybkie opracowanie i przygotowanie danych oraz wsparcie przy organizacji zgromadzenia wspólników. Mam nadzieję, że w celu omówienia kolejnych sprawozdań finansowych będziemy mogli spotkać się już osobiście.

Elisabeth Neumann , I.G. Pflanzenzucht GmbH
Prokurent, Dyrektor finansowy

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja: 10.08.2022

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje