Oddział lub przedstawicielstwo

/ Usługi biznesowe w Polsce

Tworzenie lub likwidacja oddziału lub przedstawicielstwa zagranicznej firmy w Polsce

Przedsiębiorcy zagraniczni z Unii Europejskiej i Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) są zobowiązani do przestrzeganie takich samych zasady prowadzenia działalności gospodarczej, jak w przypadku przedsiębiorców polskich. Aby wykonywać działalności na terenie Polski przedsiębiorcy zagraniczni mogą, tworzyć: oddziały (tzw. spółki córki) lub przedstawicielstwa na zasadzie wzajemności, o ile ratyfikowane umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej. Poniżej wyjaśniamy wymogi prawne dla obu typów podmiotów.

Co to jest oddział przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce?

Oddział przedsiębiorcy zagranicznego utworzone na terenie Polski może wykonywać działalność gospodarczą wyłącznie w takim zakresie działalności jak sam przedsiębiorca zagraniczny.

Co jest potrzebne żeby utworzyć oddział w Polsce?

 • uzyskanie wpisu oddziału do krajowego rejestru przedsiębiorców (KRS);
 • ustanowienie osoby upoważnionej do reprezentowania oddziału na terenie Polski;
 • prowadzenie oddzielnej rachunkowość w języku polskim zgodnej z Polskimi przepisami o rachunkowości;
 • monitować odpowiedniemu ministrowi wszelkie zmiany stanu faktycznego i prawnego oddziału np. w, gdy:
  • nastąpiło rozpoczęcie procedury likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego;
  • spółka matka utraciła prawo wykonywania działalności gospodarczej;
  • działalność przedsiębiorcy zagranicznego zagraża bezpieczeństwu i obronności państwa polskiego, ochronie tajemnicy państwowej lub innemu ważnemu interesowi publicznemu.

Do oznaczenia oddziału należy używać wyłącznie oryginalnej nazwy przedsiębiorcy zagranicznego z przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej przedsiębiorcy oraz dodaniem frazy "oddział w Polsce".

Jak zlikwidować oddział w Polsce?

Aby zlikwidować spółkę córkę w Polsce stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych dotyczące likwidacji.

Oddział lub przedstawicielstwo

Jeśli są Państwo zainteresowani tematem rejestracji oddziału w Polsce zachęcamy do kontaktu.

Zarejestruj oddział lub przedstawicielstwo w Polsce

Zadaj nam pytanie - doradzimy najlepsze rozwiązania dla Państwa potrzeb.

Wyślij zapytanie »

Nasz ekspert ds. relacji z klientami

Marta

Marta Rogacka
Starszy Manager ds. relacji z klientami
Dział ds. relacji z klientami
PolskiEnglishDeutsch

Przedstawicielstwo – co to jest?

Przedstawicielstwo to podmiot, którego obszarem działalności może być wyłącznie reklama i promocja przedsiębiorcy zagranicznego.

Co jest potrzebne żeby utworzyć przedstawicielstwo w Polsce?

 • przygotować wniosek o wpis w języku polskim;
 • wykonać wpis do rejestru przedstawicielstw prowadzony przez Ministrstwo Przedsiębiorczości i Technologii;
 • przygotować załączniki: odpis z rejestru zagranicznego przetłumaczony na język polski i inne dokumenty określające siedzibę i zasady reprezentacji;
 • przygotować dokumenty upoważniające odpowiednie osoby do reprezentowania przedstawicielstwa oraz z oświadczenie o przyjęciu upoważnienia;
 • posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, która będzie wskazana w rejestrze, jako siedziba przedstawicielstwa - nie ma potrzeby dołączania go do wniosku.

Minister odpowiedniego resortu może odmówić wpisania do rejestru, w przypadku nie wszystkich wymogów lub wykreślić przedstawicielstwo z rejestru, jeśli naruszone jest są przestrzeganie przepisów prawa polskiego.

Przedstawicielstwo można założyć na okres 2 lata i dokonać ewentualnego przedłużenia o kolejne 2 lata w razie potrzeby.

Jak zlikwidować przedstawicielstwo w Polsce?

Aby zlikwidować oddział przedsiębiorstwa zagranicznego należy zastosować przepisy Kodeksu spółek handlowych dotyczące likwidacji.

Jeśli są Państwo zainteresowani tematem rejestracji przedstawicielstwa zachęcany do kontaktu. Nasi prawnicy służą wsparciem zarówno przy otwieraniu jak i przy zamykaniu przedstawicielstwa w Polsce. Zapraszamy do kontaktu.

Zachęcamy do przeczytania naszej broszury i informacji odnośnie oddziałów lub przedstawicielstwa w Polsce.


Czytaj więcej »
Ostatnia aktualizacja: 28.05.2021

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje