Raporty specjalne dla zarządu i kontrolingu

/ Raporty finansowe dla firm

Czym dokładnie są te raporty?

Usługi takie jak „raporty specjalne dla zarządu i kontrolingu” są również powszechnie znane jako „rachunkowość zarządcza” i obejmują wiele tematów występujących w rachunkowości kosztów.

Niektóre tematy „rachunkowości zarządczej” koncentrują się na obliczaniu kosztów produktów wytwarzanych przez firmę, które są wymagane w zewnętrznych sprawozdaniach finansowych. Na przykład, rachunek zysków i strat firmy musi przedstawiać rzeczywiste koszty sprzedanych produktów, a bilans musi przedstawiać rzeczywiste koszty zapasów końcowych. Tematy „rachunkowości zarządczej” wymagane do tych obliczeń obejmują: koszty produktu a koszty okresu, kalkulację kosztów zlecenia, kalkulację kosztów procesu, alokację kosztów ogólnych produkcji, kalkulację kosztów wspólnych produktów i inne.

getsix® koncentruje się na wartości biznesowej w czasie rzeczywistym

Inne zagadnienia „rachunkowości zarządczej” są bardziej wartościowe dla „planowania i kontroli” firmy i pomagają kierownictwu w podejmowaniu decyzji finansowych. getsix® zapewni Państwu prawdziwą korzyść. Tematy te obejmują:

  • zrozumienie zachowania kosztów i analiza koszt-wolumen-zysk
  • sporządzanie budżetu operacyjnego i kapitałowego
  • standardowy rachunek kosztów i analiza wariantów
  • kalkulacja kosztów działań
  • ustalanie cen poszczególnych produktów i usług
  • analizowanie rentowności linii produktów, klientów, terytoriów itp.

Prawidłowe i odpowiednie kwoty dla powyższych tematów będą prawdopodobnie nieaudytowanymi, szacunkowymi i przyszłymi kwotami (zamiast przeszłych kosztów zamrożonych), które można znaleźć w „księdze głównej”. Nacisk kierownictwa na te zagadnienia „rachunkowości zarządczej” może mieć decydujący wpływ na rentowność firmy.


Jaka jest różnica między „rachunkowością finansową” a „rachunkowością zarządczą”?

„Rachunkowość finansowa” kładzie nacisk na sprawozdania finansowe, które są przekazywane akcjonariuszom, kredytodawcom, analitykom finansowym i innym osobom spoza firmy. W ramach kursu „rachunkowości finansowej” omawiane są ogólnie przyjęte wartości księgowe, które muszą być przestrzegane podczas raportowania wyników przeszłych transakcji firmy w bilansie, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawieniu zmian w kapitale własnym.

„Rachunkowość zarządcza” kładzie nacisk na dostarczanie informacji w ramach firmy, tak aby jej kierownictwo mogło działać bardziej efektywnie. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów zawierają również instrukcje dotyczące obliczania kosztów produktów w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Koszty te będą następnie wykorzystywane w zewnętrznych sprawozdaniach finansowych. Oprócz systemów kosztów dla firm, „rachunkowość zarządcza” obejmuje takie tematy, jak zachowanie kosztów, próg rentowności, planowanie zysku, budżetowanie operacyjne, budżetowanie kapitałowe, koszty istotne dla podejmowania decyzji, rachunek kosztów działań i rachunek kosztów standardowych.


Kontroling i raportowanie – pozwól nam pomóc w podejmowaniu decyzji

„Kontroling i sprawozdawczość” to gromadzenie, udostępnianie i – co najważniejsze – wykorzystywanie informacji w celu oceny wydajności różnych zasobów i procesów organizacyjnych – takich jak sprzedaż, operacje, kapitał ludzki, finanse – w świetle strategii biznesowych. Kluczowym celem jest udostępnienie wglądu we wsparcie zarządzania zyskiem przez przedsiębiorstwo.

W każdym nowoczesnym biznesie istnieje ogromna ilość informacji gotowych do wykorzystania i przekształcenia w użyteczne rozwiązania. Aby wykorzystać ich wartość, należy dokładnie określić, jakie dane i w jakiej formie powinny być dostępne dla konkretnych osób w organizacji. Kontroling i raportowanie na najwyższym poziomie, wraz z takimi informacjami jak koszty obsługi, dostarczają przejrzystych informacji, które wskazują drogę rozwoju firmy.

„Kontrolowanie i raportowanie” jest częścią „konsumpcji danych” – ostatniego kroku w procesie danych i analityki po przechwytywaniu, zarządzaniu i modelowaniu danych. Dotyczy jedynie faktów pozostawiając interpretacje i kolejne kroki w gestii ludzi (kontra algorytmów lub AI).

Referencje

Chciałabym skorzystać z okazji i jeszcze raz podziękować za bardzo dobrą współpracę, szybkie opracowanie i przygotowanie danych oraz wsparcie przy organizacji zgromadzenia wspólników. Mam nadzieję, że w celu omówienia kolejnych sprawozdań finansowych będziemy mogli spotkać się już osobiście.

Elisabeth Neumann , I.G. Pflanzenzucht GmbH
Prokurent, Dyrektor finansowy

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja: 12.05.2022

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje