Pakiet konsolidacji (HB II – HGB)

/ Sporządzenie sprawozdania finansowego

Ze względu na międzynarodowe standardy sprawozdawczości spółki notowane na giełdzie muszą sporządzać miesięczne i roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z międzynarodowymi standardami (w tym HB-II i HGB).

Eksperci getsix® posiadają aktualną wiedzę i rozległe doświadczenie i mogą pomóc w wypełnieniu tych obowiązków raportowania do lokalnych i regionalnych zarządów.


HB II (Handelsbilanz II – niemieckie normy)

getsix® rozumie, że spółki wchodzące w skład grup kapitałowych sporządzają sprawozdania finansowe oraz pakiety konsolidacyjne zawierające informacje finansowe wymagane przez jednostki dominujące do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Każdy z tych pakietów musi być sporządzony zgodnie z przepisami obowiązującymi dla skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Nasi eksperci posiadają bogate doświadczenie w weryfikacji i potwierdzaniu pakietów konsolidacyjnych dla (HB II – HGB)przygotowanych zgodnie z:

  • Ustawa o rachunkowości i inne polskie przepisy;
  • Międzynarodowe Standardy Rachunkowości / Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF);
  • US GAAP;
  • Zasady Grupy Kapitałowej.

Ze względu na liczbę klientów, dla których przeprowadziliśmy weryfikację i walidację pakietów konsolidacyjnych getsix® zdobył bogate doświadczenie w relacjach z audytorami spółek dominujących, w tym również zagranicznych. Mamy pełną świadomość ich wymagań i oczekiwań w stosunku do przygotowywanych pakietów, a także wiedzę na temat tego, jak wyglądają i co powinny zawierać pakiety konsolidacyjne.


HGB (niemiecka ustawa o rachunkowości) – czy ma znaczenie dla polskich firm?

Pomimo rosnącej popularności Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w sprawozdawczości finansowej zarówno w Europie, jak i na świecie, lokalne zasady rachunkowości nadal odgrywają istotną rolę dla wielu firm, szczególnie tych, które nie są notowane na giełdzie i nie starają się o wejście na giełdę. getsix® zdaje sobie sprawę, że dotyczy to nie tylko przedsiębiorstw działających w gospodarkach rozwijających się, takich jak Polska, ale również w krajach rozwiniętych, takich jak Niemcy.

Podstawowym aktem prawnym regulującym funkcjonowanie przedsiębiorstw i określającym zasady rachunkowości w Niemczech jest Handelsgesetzbuch (HGB) – tzw. kodeks handlowy, zwany też historycznie prawem kupieckim. HGB powstał wiele lat temu, ale w 1998 roku został znowelizowany w celu dostosowania go do współczesnych realiów biznesowych. Niemieckie prawo rachunkowe zostało ponownie odnowione w 2009 roku, kiedy to weszła w życie nowa ustawa, tzw. Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz, w skrócie BilMog.

Może się wydawać, że zrozumienie lokalnego, niemieckiego prawa księgowego jest dla większości przedsiębiorców funkcjonujących w Polsce bez znaczenia. Jest to oczywiście prawdą pod warunkiem, że polska firma nie ma powiązań kapitałowych z żadnym podmiotem niemieckim. Inaczej jest w przypadku, gdy przedsiębiorstwo w Polsce należy do grupy kapitałowej z siedzibą w Niemczech, która sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z niemieckimi przepisami o rachunkowości (HGB). Polska jest obecnie najważniejszym partnerem gospodarczym Niemiec w tej części Europy, a Niemcy są drugim co do wielkości inwestorem w Polsce, co potwierdza, że wiele przedsiębiorstw, które działają w Polsce, ale mają zagraniczne powiązania kapitałowe, stosuje lub powinno stosować zasady HGB dla sprawozdawczości grupowej. Według badania przeprowadzonego przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową aż 94% niemieckich grup działających w Polsce deklaruje, że ich wejście na polski rynek było słuszną decyzją i gdyby mieli do wyboru to zrobiliby to ponownie. Taki wynik badania może świadczyć o tym, że inwestycje niemieckich firm w Polsce będą w przyszłości nadal rosły.

Jeśli chcą Państwo przekształcić sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z polską ustawą o rachunkowości na sprawozdania

Referencje

Chciałabym skorzystać z okazji i jeszcze raz podziękować za bardzo dobrą współpracę, szybkie opracowanie i przygotowanie danych oraz wsparcie przy organizacji zgromadzenia wspólników. Mam nadzieję, że w celu omówienia kolejnych sprawozdań finansowych będziemy mogli spotkać się już osobiście.

Elisabeth Neumann , I.G. Pflanzenzucht GmbH
Prokurent, Dyrektor finansowy

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja: 26.07.2021

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje