Deklaracje podatkowe

/ Rachunkowość podatkowa (Proces podatkowy)

Rozliczanie podatków

Jeśli planujesz pracować lub założyć firmę w Polsce, prawdopodobnie będziesz miał pytania dotyczące podatków getsix® jest tutaj, aby pomóc. Ogólnie rzecz biorąc, wszyscy rezydenci w Polsce są zobowiązani do płacenia podatku dochodowego w kraju. Ekspatrianci, którzy mają swoje osobiste i ekonomiczne interesy w Polsce lub którzy mieszkają w Polsce dłużej niż 183 dni w ciągu roku są uważani za rezydentów podatkowych.

Z drugiej strony, ekspatrianci, którzy nie są rezydentami w Polsce, będą musieli płacić podatek tylko według dochodów uzyskanych w kraju.

getsix® jako część naszej szerokiej oferty usług zapewni Państwu niezbędne doświadczenie i wiedzę, aby doradzić i rozliczyć Państwa wymagania podatkowe wobec polskiego rządu.

Przedsiębiorcy natomiast muszą sami rozliczać się z fiskusem w formie miesięcznych lub kwartalnych zaliczek. W przypadku małych przedsiębiorstw i firm rozpoczynających działalność, są one zobowiązane do płacenia podatku w każdym trymestrze.

„Zwrot podatku” musi zostać złożony najpóźniej do 30 kwietnia. Płatność może być dokonana gotówką w centrum podatkowym lub przelewem bankowym.


Rok podatkowy

Można stosować płatności lub mechanizm odroczenia płatności. Rok podatkowy składa się zasadniczo z 12 kolejnych miesięcy i zwykle odpowiada rokowi kalendarzowemu. W momencie rozpoczęcia działalności przedsiębiorstwo może zdecydować się na przedłużenie pierwszego roku do 18 miesięcy, jeżeli zostało założone w drugiej połowie roku kalendarzowego i wybrało rok kalendarzowy jako swój rok podatkowy. Przedsiębiorstwo może dowolnie obciążyć swój rok podatkowy, wybierając inny okres 12-miesięczny.

Każda taka zmiana musi być zgłoszona do właściwego urzędu skarbowego. Gdy spółka zmienia rok podatkowy, pierwszy rok podatkowy po zmianie nie może być krótszy niż 12 i dłuższy niż 23 kolejne miesiące.


Grupy Przedsiębiorstw

Konsolidacja podatkowa

Dla celów CIT może zostać utworzona „podatkowa grupa kapitałowa”. Dochód podlegający opodatkowaniu dla grupy kapitałowej oblicza się poprzez połączenie dochodów i strat wszystkich spółek wchodzących w jej skład.

Podatkową grupę kapitałową mogą tworzyć wyłącznie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne mające siedzibę na terytorium Polski oraz przy spełnieniu określonych w ustawie o CIT warunków. Wymogi te muszą być spełnione w sposób ciągły przez cały okres istnienia grupy. Naruszenie któregokolwiek z wymogów prowadzi do wygaśnięcia zdolności podatkowej grupy oraz do powstania ewentualnych zaległości podatkowych na poziomie członków grupy.

Ponieważ organy podatkowe mają do 6 lat na przeprowadzenie kontroli podatników, mogłyby one zakwestionować sytuację podatkową przedsiębiorstw tworzących grupę z mocą wsteczną.

Straty grupowe

Podatkowa grupa kapitałowa nie może wykorzystywać strat podatkowych poniesionych przez członków grupy przed jej utworzeniem. Wszelkie straty podatkowe poniesione przez grupę nie mogą być rozliczane przez jej członków z ich zyskami podatkowymi po zakończeniu istnienia grupy.

Zwroty i płatności

Roczne zeznanie podatkowe musi zostać złożone, a należny podatek zapłacony do końca trzeciego miesiąca następnego roku podatkowego. W większości przypadków wymagane są miesięczne zaliczki, jednak nie ma obowiązku składania miesięcznej deklaracji podatkowej. W pewnych okolicznościach przedsiębiorstwo może skorzystać z uproszczonej procedury wpłacania zaliczek.

Referencje

Chciałabym skorzystać z okazji i jeszcze raz podziękować za bardzo dobrą współpracę, szybkie opracowanie i przygotowanie danych oraz wsparcie przy organizacji zgromadzenia wspólników. Mam nadzieję, że w celu omówienia kolejnych sprawozdań finansowych będziemy mogli spotkać się już osobiście.

Elisabeth Neumann , I.G. Pflanzenzucht GmbH
Prokurent, Dyrektor finansowy

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja: 10.08.2022

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje