Pakiet konsolidacji (HB II – HGB)

/ Sporządzenie sprawozdania finansowego

Ze względu na międzynarodowe standardy sprawozdawczości spółki notowane na giełdzie muszą sporządzać miesięczne i roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z międzynarodowymi standardami (w tym HB-II i HGB).

Eksperci getsix® posiadają aktualną wiedzę i rozległe doświadczenie i mogą pomóc w wypełnieniu tych obowiązków raportowania do lokalnych i regionalnych zarządów.


HB II (Handelsbilanz II – niemieckie normy)

getsix® rozumie, że spółki wchodzące w skład grup kapitałowych sporządzają sprawozdania finansowe oraz pakiety konsolidacyjne zawierające informacje finansowe wymagane przez jednostki dominujące do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Każdy z tych pakietów musi być sporządzony zgodnie z przepisami obowiązującymi dla skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Nasi eksperci posiadają bogate doświadczenie w weryfikacji i potwierdzaniu pakietów konsolidacyjnych dla (HB II – HGB) przygotowanych zgodnie z:

  • Ustawa o rachunkowości i inne polskie przepisy;
  • Międzynarodowe Standardy Rachunkowości / Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF);
  • US GAAP;
  • Zasady Grupy Kapitałowej.

Ze względu na liczbę klientów, dla których przeprowadziliśmy weryfikację i walidację pakietów konsolidacyjnych getsix® zdobył bogate doświadczenie w relacjach z audytorami spółek dominujących, w tym również zagranicznych. Mamy pełną świadomość ich wymagań i oczekiwań w stosunku do przygotowywanych pakietów, a także wiedzę na temat tego, jak wyglądają i co powinny zawierać pakiety konsolidacyjne.


HGB (niemiecka ustawa o rachunkowości) – czy ma znaczenie dla polskich firm?

Pomimo rosnącej popularności Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w sprawozdawczości finansowej zarówno w Europie, jak i na świecie, lokalne zasady rachunkowości nadal odgrywają istotną rolę dla wielu firm, szczególnie tych, które nie są notowane na giełdzie i nie starają się o wejście na giełdę. getsix® zdaje sobie sprawę, że dotyczy to nie tylko przedsiębiorstw działających w gospodarkach rozwijających się, takich jak Polska, ale również w krajach rozwiniętych, takich jak Niemcy.

Podstawowym aktem prawnym regulującym funkcjonowanie przedsiębiorstw i określającym zasady rachunkowości w Niemczech jest Handelsgesetzbuch (HGB) – tzw. kodeks handlowy, zwany też historycznie prawem kupieckim. HGB powstał wiele lat temu, ale w 1998 roku został znowelizowany w celu dostosowania go do współczesnych realiów biznesowych. Niemieckie prawo rachunkowe zostało ponownie odnowione w 2009 roku, kiedy to weszła w życie nowa ustawa, tzw. Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz, w skrócie BilMog.

Może się wydawać, że zrozumienie lokalnego, niemieckiego prawa księgowego jest dla większości przedsiębiorców funkcjonujących w Polsce bez znaczenia. Jest to oczywiście prawdą pod warunkiem, że polska firma nie ma powiązań kapitałowych z żadnym podmiotem niemieckim. Inaczej jest w przypadku, gdy przedsiębiorstwo w Polsce należy do grupy kapitałowej z siedzibą w Niemczech, która sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z niemieckimi przepisami o rachunkowości (HGB). Polska jest obecnie najważniejszym partnerem gospodarczym Niemiec w tej części Europy, a Niemcy są drugim co do wielkości inwestorem w Polsce, co potwierdza, że wiele przedsiębiorstw, które działają w Polsce, ale mają zagraniczne powiązania kapitałowe, stosuje lub powinno stosować zasady HGB dla sprawozdawczości grupowej. Według badania przeprowadzonego przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową aż 94% niemieckich grup działających w Polsce deklaruje, że ich wejście na polski rynek było słuszną decyzją i gdyby mieli do wyboru to zrobiliby to ponownie. Taki wynik badania może świadczyć o tym, że inwestycje niemieckich firm w Polsce będą w przyszłości nadal rosły.

Jeśli chcą Państwo przekształcić sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z polską ustawą o rachunkowości na sprawozdania HGB, getsix® pomoże Państwu zwracając uwagę nie tylko na kwestie określone jednoznacznie w prawie niemieckim, ale również na wytyczne grupowe. Będziemy zarządzać odpowiednikami firmowych zasad rachunkowości dla Państwa polskiej firmy. Doskonale znamy szczegółowe zasady wyceny i prezentacji wszystkich aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w ramach grupy kapitałowej, o ile HGB pozwala na dowolność. Dlatego większość rozbieżności pomiędzy danymi liczbowymi wykazywanymi w sprawozdaniach finansowych według polskich przepisów a tymi sporządzanymi według przepisów niemieckich może wynikać z odmiennych zasad wyceny w polskiej spółce zależnej i jej niemieckiej spółce dominującej.

Tak więc, jeśli Państwa firma należy do niemieckiej grupy, mogą Państwo wykorzystać lokalną i niemiecką wiedzę i doświadczenie getsix®, ponieważ znamy niemieckie prawo księgowe, więc jesteśmy bardzo dobrze zaznajomieni z różnicami w wycenie i prezentacji standardowych aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów. Pozwolenie getsix® na wykonanie tej pracy dla Państwa z pewnością poprawi komunikację z Państwa akcjonariuszami, a zatem pomożemy również Państwu zrozumieć wymagania, co z pewnością doprowadzi do ufnej i efektywnej współpracy.

getsix® ma na celu zwrócenie uwagi na ważne aspekty i dostarczenie informacji, które pomogą firmom przygotować się do zadania kontrolowania spółek zależnych za granicą.

Nasi specjaliści ds. księgowości i finansów pozostają do Państwa dyspozycji, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące spraw księgowych i finansowych Państwa firmy w naszych biurach w: Wrocławiu, Poznaniu, Warszawie i Szczecinie.

Ostatnia aktualizacja: 05.03.2021

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje