Specjalne strefy ekonomiczne (SSE)

/ Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce

Korzyści podatkowe z działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE)

Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) to wyznaczone obszary na terenie Polski, na których działalność gospodarcza (produkcyjna i usługowa) może być prowadzona na preferencyjnych warunkach. Strefy działają na podstawie ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych.

Firmy inwestujące i prowadzące działalność gospodarczą w Specjalnych Strefa Ekonomicznych (SSE) w Polsce są uprawnione do korzystania z pomocy publicznej, w postaci zwolnień z podatku dochodowego (PIT lub CIT). Zakres zwolnienia obejmuje dochody z działalności prowadzonej na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE) na podstawie uzyskanego zezwolenia.

W czerwcu 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji. Pozwalają one uzyskać zwolnienie z podatków dochodowych na terenie całego kraju (nie wyłącznie na terenach objętych SSE). Nie oznacza to jednak likwidacji stref, które mają funkcjonować do 31 grudnia 2026 r.


Przyczyny utworzenia specjalnych stref ekonomicznych w Polsce

Głównym celem utworzenia Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE) w Polsce było przyspieszenie wzrostu gospodarczego regionów słabiej rozwiniętych, obszarów o wysokiej stopie bezrobocia oraz obszarów w fazie restrukturyzacji. Funkcjonowanie Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE) ma pomóc przyśpieszyć rozwój tych regionów poprzez m.in. przyciąganie nowych inwestycji, rozwój eksportu i tworzenie nowych miejsc pracy. W Polsce istnieje 14 Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE), a każda z nich składa się z kilku podstref.


Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce

Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) znajdują się w całej Polsce. Ich dobrze rozwinięta infrastruktura czyni je bardzo atrakcyjnymi dla inwestorów krajowych i zagranicznych. Liczba inwestorów w SSE wzrosła, szczególnie od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Lista spółek zarządzających Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi (SSE), podległych ministrowi właściwemu do spraw gospodarki w Polsce:

 1. Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości, województwa: dolnośląskie, wielkopolskie, powierzchnia - 373,83 ha;
 2. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, śląskie, małopolskie, opolskie, powierzchnia - 2347,34 ha;
 3. Kostrzyńsko - Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, lubuskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie, powierzchnia - 1868,05 ha;
 4. Krakowski Park Technologiczny, małopolskie, podkarpackie, powierzchnia - 707,78 ha;
 5. Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, dolnośląskie, powierzchnia - 1763,77 ha;
 6. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, łódzkie, wielkopolskie, mazowieckie,
  powierzchnia - 1339,17 ha;
 7. Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park Mielec, podkarpackie, małopolskie, lubelskie, zachodniopomorskie, powierzchnia - 1495,65 ha;
 8. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, pomorskie, kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie, powierzchnia - 2039,99 ha;
 9. Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna, pomorskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie,
  powierzchnia - 899,37 ha;
 10. Specjalna Strefa Ekonomiczna Starachowice, świętokrzyskie, mazowieckie, opolskie, łódzkie, lubelskie, powierzchnia - 644,46 ha;
 11. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna, podlaskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, powierzchnia - 635,07 ha;
 12. Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park Wisłosan, podkarpackie, mazowieckie, świętokrzyskie, lubelskie, dolnośląskie, powierzchnia - 1743,30 ha;
 13. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna, dolnośląskie, opolskie, wielkopolskie, lubuskie, powierzchnia - 2921,70 ha;
 14. Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, powierzchnia - 1057,38 ha;

Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) wspierają rozwój nowych inwestycji w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji. Każda z nich funkcjonuje w określonym obszarze, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym.

Do głównych zadań spółek zarządzających Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) należy:

 • wydawanie w imieniu ministra do spraw gospodarki decyzji o wsparciu nowych inwestycji w ramach instrumentu „Polska Strefa Inwestycji”,
 • wykonywanie kontroli realizacji warunków zawartych w decyzji o wsparciu,
 • prowadzenie działań promujących działalność gospodarczą i nowe inwestycje,
 • podejmowanie działań przyczyniających się do polepszenia współpracy między przedsiębiorcami, lokalną społecznością oraz partnerami społecznymi,
 • współpraca w zakresie uwzględniania w procesie kształcenia potrzeb rynku pracy,
 • tworzenie narzędzi na rzecz rozwoju innowacyjnej gospodarki,
 • rekomendowanie przedsiębiorcom optymalnej lokalizacji nowych inwestycji.

Usługi specjalne getsix® dotyczące Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE)

Wprowadzenie „krok po kroku” do Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE):

 • analiza inwestycyjna różnych wariantów zwolnień w Specjalnych Strefach Ekonomicznych (SSE);
 • wskazanie najbardziej efektywnej podatkowo prawnej i strukturalnej formy działalności gospodarczej, która ma być prowadzona w Specjalnych Strefach Ekonomicznych (SSE);
 • pomoc w znalezieniu atrakcyjnej nieruchomości pod działalność inwestora na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE);
 • pomoc w negocjacjach z:
  • przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii;
  • przedstawicielami wszystkich innych organów administracji państwowej w procedurze uzyskiwania zezwolenia Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE) i innych zezwoleń wymaganych na mocy prawa administracyjnego;
 • przygotowanie i weryfikacja dokumentacji aplikacyjnej w trakcie procedury składania wniosku o pozwolenie (tj. przygotowanie lub weryfikacja biznesplanu);
 • kompleksowa pomoc i doradztwo podatkowe, w szczególności dla inwestorów zagranicznych, we wszystkich procedurach związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej w Polsce, w tym pomoc we wszystkich czynnościach prawnych i podatkowych związanych z rejestracją osoby prawnej.

Jak radzić sobie z wątpliwościami podatkowymi – nasze bieżące doradztwo podatkowe:

 • ustanowienie zasad i warunków prowadzenia najbardziej efektywnej podatkowo działalności gospodarczej w Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE);
 • wskazanie zasad określających efektywną działalność gospodarczą w Specjalnej Strefie Ekonomicznej (SSE) i poza nią, prowadzoną przez tego samego inwestora;
 • identyfikacja rozwiązań problemów podatkowych wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej (SSE);
 • ustanowienie lub weryfikacja polityk cen transferowych związanych z transakcjami zawieranymi przez podmioty z jednej grupy, w przypadku gdy ich działalność gospodarcza prowadzona jest wewnątrz i na zewnątrz SSE (w tym również transakcje międzynarodowe), jak również związanych z jednym podmiotem prowadzącym działalność wewnątrz i na zewnątrz SSE;
 • optymalizacja struktury podatkowej działalności gospodarczej w przypadku wyczerpania dostępnego limitu pomocy publicznej, tj. w okresie, w którym dochód przedsiębiorstwa ma być zwolniony z podatku;
 • prośba o zmiany w uprawnieniach.

Wiążące interpretacje prawa podatkowego:

 • monitorowanie bieżącego wyroku organów podatkowych i sądów administracyjnych w zakresie Specjalncyh Stref Ekonomicznych (SSE);
 • identyfikacja obszarów ryzyka podatkowego, które mogą zostać zminimalizowane przez interpretacje przepisów podatkowych, które mogą być przedmiotem przetargu;
 • optymalizacja struktury podatkowej potwierdzona dla bezpieczeństwa podatkowego podmiotów działających w SSE, poprzez składanie interpretacji prawa podatkowego;
 • wszechstronna pomoc od etapu przygotowania wniosku do momentu uzyskania wiążącej interpretacji prawa podatkowego (w tym również na etapie postępowania sądowego przed sądem administracyjnym).

Rozszerzenie Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE) o obszary prywatne:

 • przygotowanie wstępnej analizy szans i kwalifikowalności nowych projektów inwestycyjnych do rozszerzenia strefy na wybranym obszarze;
 • wszechstronna pomoc w związku z procesem rozszerzenia strefy zarówno na tereny niezagospodarowane (projekty typu greenfield), jak i te, na których firma już działa;
 • doradztwo w zakresie zmiany zezwolenia Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE) poprzedzone analizą możliwych rozwiązań w celu dostosowania zezwolenia do potrzeb firmy;
 • wsparcie w tworzeniu wewnętrznych rozliczeń CIT dla spółek działających na terenie i poza Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE)

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja : 25.04.2022

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje