Informacje o Polsce

/ Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce

Wprowadzenie

Polska, oficjalnie Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem w Europie Środkowej. Stolicą i największym miastem kraju jest Warszawa. Polska na swoim obszarze jest siódmym co do wielkości krajem w Europie i zajmuje 62 miejsce wśród największych krajów świata. Geograficznie państwo polskie jest w większości równinne i zaznaczone tylko w południowych pasmach górskich. Katolicy są zdecydowanie największą religią w kraju.

Od 1 maja 2004 r. Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Polska jest również członkiem ONZ, OECD, NATO i OBWE.

Ludność

Liczba ludności Polski wynosi 38,5 mln i jest to ósmy pod tym względem kraj w Europie. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 122 mieszkańców na kilometr kwadratowy, chociaż jest ona silnie zróżnicowana pomiędzy relatywnie gęsto zaludnionym południem a północą. W 892 miastach lub miasteczkach mieszka 23,89 mln osób (61,8%), na wsi 14,76 mln (38,2%). Polska jest, z punktu widzenia pochodzenia etnicznego, krajem dość jednorodnym. Mniejszości narodowe stanowią mniej niż 5% całego społeczeństwa. Największymi mniejszościami etnicznymi są: ukraińska, białoruska, niemiecka i romska; wśród mniejszych mniejszości są: słowacka, czeska, litewska i żydowska. Poza granicami kraju żyje około 12 mln osób polskiego pochodzenia, z czego 6-7 mln osiedliło się w Stanach Zjednoczonych. Liczbę Polaków w Rosji i państwach byłego Związku Radzieckiego szacuje się na 1-2,5 mln.

Większych miast i miasteczek

Ponad 40 miast i miasteczek zamieszkuje ponad 100 000 mieszkańców, z czego pięć z nich liczy ponad 500 000 mieszkańców. Największymi miastami są: Warszawa (1,71 mln mieszkańców, w mieście i na jego przedmieściach 3,5 mln), Kraków (757 000), Łódź (753 000), Wrocław (632 000), Poznań (561 000), Gdańsk (456 000), Szczecin (407 000), Bydgoszcz (361 000), Lublin (352 000) i Katowice (312 000).

Język

Językiem urzędowym jest język polski, który należy do zachodniej gałęzi języków słowiańskich. Używany jest przez prawie 100% społeczeństwa, przy czym języki niemiecki, litewski, białoruski i ukraiński są językami mniejszościowymi. Istnieje wiele dialektów, odzwierciedlających częściowo wpływy niemieckie i ukraińskie. Używane są one przede wszystkim przez osoby starsze. Śląsk (w południowo-zachodniej części kraju), Mazowsze (na północnym wschodzie), Kaszuby (na zachód od Gdańska), Wielkopolski (na terenie Poznania) i Małopolski (na południowym wschodzie). Język polski zapisany jest w alfabecie łacińskim; posiada więcej liter i znaków specjalnych niż alfabet niemiecki.

Religia

Około 89% Polaków to katolicy rzymskokatolicy, a Kościół rzymskokatolicki z 41 diecezjami i ponad 8 900 parafiami wywiera znaczący wpływ na społeczeństwo. W 1978 roku polski kardynał Karol Wojtyła został wybrany na papieża i przyjął imię Jana Pawła II. W Polsce funkcjonuje również ok. 35 innych kościołów i wspólnot religijnych, do których należy łącznie ok. 900 tys. członków. Osiem z tych kościołów należy do Polskiej Rady Ekumenicznej. Największą z tych wspólnot tworzy Kościół prawosławny z około 506.000 wyznawców oraz Kościół ewangelicko-luterański z około 150.000 członków, podczas gdy w Polsce mieszka również około 10.000 Żydów. Pod rządami komunistycznymi Kościół rzymskokatolicki posiadał wielką władzę polityczną, będąc ośrodkiem opozycji, szczególnie w latach 70. i 80.

Wakacje

Święta narodowe przypadają 3 maja (od 1990 r., a wcześniej od 1918 r. do 1939 r.), na cześć wprowadzenia w 1791 r. pierwszej demokratycznej konstytucji i 11 listopada, pamiętającego odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 r. Nowy Rok obchodzony jest w Polsce 1 stycznia, Poniedziałek Wielkanocny jest świętem ustawowym, a 1 maja Dniem Pracy. Boże Ciało wypada w czwartek po niedzieli Trójcy Świętej (niedziela po Zielonych Świątkach, 50 dni po Wielkanocy), podczas gdy Dzień Wniebowzięcia przypada 15 sierpnia. Świętem Solidarności i Wolności (31 sierpnia) jest ustanowienie Solidarności, związku zawodowego, który w 1989 r. doprowadził do upadku komunizmu w Polsce. W Dzień Wszystkich Świętych (1 listopada) obchodzone są święta chrześcijańskie. Boże Narodzenie jest najważniejszym świętem w Polsce, a w Wigilię, najważniejszy dzień, w którym rodzina spotyka się na uroczystej kolacji. Przez cały rok odbywają się również święta regionalne, takie jak Targi Sztuki Ludowej w Krakowie.

Więcej o Polsce

Polska w liczbach

Polska jest bardzo ciekawym miejscem dla inwestorów zagranicznych. Główne atuty kraju to: duża liczba mieszkańców (prawie 40 mln), zróżnicowana gospodarka pod względem sektorów, ambitni pracownicy oraz łatwy dostęp do rynków Europy Wschodniej i Zachodniej.

Polska gospodarka może być krótko przedstawiona jako:

  • być silnym i odpornym na wstrząsy zewnętrzne, głównie ze względu na znaczący rynek wewnętrzny kraju i zróżnicowaną strukturę eksportu;
  • zapewnienie bezpiecznego środowiska dla działalności gospodarczej i planowania długoterminowego (dzięki stabilnym cenom i stałemu wzrostowi PKB);
  • mając bardzo niskie ryzyko kryzysu finansowego (zadłużenie sektora publicznego wynosi 57,0 % PKB, podczas gdy średnia dla UE-27 wynosi 84,9 % PKB);
  • oferując szeroki wachlarz możliwości inwestycyjnych wynikających z modernizacji infrastruktury i wdrażania nowoczesnych technologii w korporacjach;
  • są napędzane przez dużą liczbę zwinnych małych i średnich przedsiębiorstw (ponad 3 000 000 zarejestrowanych podmiotów).

Główne wskaźniki ekonomiczne:

Główne wskaźniki ekonomiczne

Inne ważne informacje:

Inne ważne informacje

Biznes w Polsce

Dlaczego warto prowadzić działalność gospodarczą w Polsce? Jest to szósta co do wielkości gospodarka Europy. Był to jedyny kraj w Unii Europejskiej, który w 2010 roku odnotował dodatni wzrost gospodarczy. Również w 2010 r. Polska znalazła się w czołówce potencjalnych kierunków inwestycyjnych dla projektów BIZ w Europie, co potwierdzają menedżerowie międzynarodowych firm w europejskim badaniu atrakcyjności inwestycyjnej Ernst & Young.

Lokalizacja

Położenie Polski oferuje wiele korzyści dla biznesu. Kraj położony jest w samym sercu Europy. Graniczy zarówno z państwami członkowskimi UE (Niemcy, Czechy, Słowacja i Litwa), jak i z krajami Europy Wschodniej – Ukrainą, Białorusią i Rosją. Oznacza to dostęp do 250 milionów konsumentów w promieniu 1000 km. Przez terytorium Polski przebiegają szlaki tranzytowe wschód-zachód i północ-południe. Stale rozwijająca się sieć dróg i autostrad ułatwia logistykę. Bliskość rynków zbytu zarówno UE, jak i rynków wschodnioeuropejskich sprzyja eksportowi towarów. Liczne lotniska i porty morskie umożliwiają transport towarów na całym świecie.

Wykształceni pracownicy

Polski system edukacyjny produkuje specjalistów z doświadczeniem w wielu dziedzinach. W Polsce studiuje prawie dwa miliony osób – jest to prawie połowa populacji w wieku studenckim (19-24 lata). Każdego roku 400 tys. absolwentów kończy studia na 500 uniwersytetach, a liczba ta stale rośnie.

Dobrze wykształceni polscy absolwenci są bardzo poszukiwanymi i cenionymi pracownikami, którzy znajdują zatrudnienie w międzynarodowych firmach i instytucjach. Posiadają bardzo dobrą znajomość języków obcych – większość z nich opanowała język angielski. Wiele osób uczy się również innych języków obcych – głównie niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego i hiszpańskiego.

Coraz więcej studentów decyduje się na studia na uczelniach technicznych, które kształcą inżynierów, informatyków i naukowców – absolwenci są poszukiwani i doceniani nie tylko na rynku krajowym, ale i w całej Europie.

Rozwijająca się gospodarka

Polska ma obecnie szóstą co do wielkości gospodarkę Europy. W latach 1996-2009 PKB kształtował się na poziomie 4,5%. Był to jedyny kraj w Unii Europejskiej, który w 2010 r. utrzymał dodatni wzrost gospodarczy.

Światowej klasy firmy często wybierają Polskę jako miejsce inwestycji w Europie. Liczba nowych projektów inwestycyjnych stale rośnie, szczególnie w sektorze motoryzacyjnym, badawczo-rozwojowym, elektronicznym i chemicznym. W 2009 r. Polska przyciągnęła 9,95 mld euro bezpośrednich inwestycji zagranicznych i szacuje się, że w 2010 r. przyciągnęła 5,34 mld euro.

Polska gospodarka stoi przed perspektywą dalszego dynamicznego rozwoju. Szacuje się, że w latach 2007-2013 Polska otrzyma z budżetu Wspólnoty około 67 mld euro. Oznacza to, że jest największym beneficjentem środków unijnych. Ponadto gospodarzem UEFA Euro 2012 została Polska i Ukraina, zapowiadając rozwój infrastruktury oraz sektorów budowlanego, usługowego i turystycznego.

Rynek zbytu

Polska, jako szósty kraj Unii Europejskiej pod względem liczby ludności, stanowi bardzo duży rynek zbytu towarów i usług. Zamieszkuje ją 38 mln obywateli, co stanowi aż jedną trzecią ogółu ludności nowych państw członkowskich UE.

Outsourcing Przemysł w Polsce

Prawdopodobnie nie ma w Polsce innego sektora jak rynek usług biznesowych, który wzrósł o około 50% w ciągu 2 lat (lata kryzysu). Polska stała się niekwestionowanym liderem w regionie, pokonując dwukrotnie Czechy i Węgry pod względem poziomu zatrudnienia. Centra usług z kapitałem zagranicznym zatrudniają w Polsce około 70 tys. osób (w 2008 r. zatrudnionych było około 45 tys. osób).

Outsourcing Przemysł w Polsce

To jeszcze nie koniec dobrej wiadomości: większość istniejących już firm prognozuje wzrost w nadchodzących latach, a Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) informuje o długiej liście inwestorów planujących otwarcie swoich centrów usług w Polsce. Liczbę pracowników sektora na koniec 2011 roku można bezpiecznie oszacować na 75,5 tys. osób. Polska jest na najlepszej drodze do stania się europejskim centrum procesów biznesowych i usług IT, a także klastrem centrów badawczo-rozwojowych.

Offshoring usług (który określa się mianem oderwania i przeniesienia wybranych procesów biznesowych za granicę, do innej części świata) jest jedną z kluczowych cech procesu globalizacji. Wśród najważniejszych korzyści, jakie uzyskują kraje korzystające z usług podlegających offshoringowi, można wymienić m.in. zwiększenie dochodów z eksportu, tworzenie nowych miejsc pracy, wyższe płace i podnoszenie kwalifikacji siły roboczej.

Firmy z sektora usług biznesowych (około 300 w Polsce) są wiarygodnymi dostawcami światowej klasy usług dla międzynarodowych korporacji. Nie „faktura-rozliczający” czy „rozmówcy telefoniczni”, jak nazywało to wiele osób, które nie rozumiały tego biznesu.

Prawie wszystkie badane ośrodki (91%) świadczą usługi dla klientów z Europy Zachodniej. Dotyczy to oczywiście zarówno klientów zewnętrznych, jak i wewnętrznych (firm macierzystych). Przedsiębiorstwa działające w Polsce są obsługiwane przez 70% badanych centrów. Nieco ponad 60% centrów obsługuje firmy z Europy Środkowej i Wschodniej. Udział centrów obsługujących firmy z innych obszarów geograficznych jest znacznie mniejszy.

Bezwzględna większość pracowników sektora usług biznesowych w Polsce (90%) ukończyła studia wyższe. W porównaniu z pozostałymi ośrodkami odsetek ten jest nieco wyższy w przypadku pracowników zatrudnionych w ośrodkach badawczo-rozwojowych. Średni wiek pracowników wynosi 29 lat i wykazuje tendencje wzrostowe. Można prognozować, że powinien on osiągnąć 30 lat już w przyszłym roku. W większości przypadków przeciętne doświadczenie w obecnych miejscach pracy waha się od 2 do 3 lat, z widoczną tendencją wzrostową.

Głównymi lokalizacjami offshoringu w Polsce są: Warszawa (54 centra), Kraków (43), Wrocław (38) i Łódź (31). W Warszawie poziom zatrudnienia przekracza 10.000. osób, w tym 1.000. osób w ośrodkach B+R. W porównaniu z rokiem 2008 zaobserwowano znaczący wzrost zatrudnienia (ponad 3 tys. nowych miejsc pracy). Specjalizacja Warszawy to…: Finanse i rachunkowość oraz obsługa klienta (bez wsparcia informatycznego). Warszawa oferuje największe zasoby powierzchni biurowej – 62% polskich nowoczesnych zasobów biurowych jest scentralizowanych w Warszawie (wykresy poniżej). Na koniec I kwartału 2011 r. kolejne 533 000 m2 powierzchni biurowej znajdowało się w fazie budowy w całej Polsce, z czego większość znajdowała się w Warszawie.

W regionie Europy Środkowo-Wschodniej Budapeszt ma najszerszy wybór opcji najmu powierzchni biurowej powyżej 1000 m2 w ciągu najbliższych kilku miesięcy, a za nim plasują się inne stolice Europy Środkowo-Wschodniej: Praga, Bukareszt i Warszawa.

Polska, dysponująca 5,66 mln m2 nowoczesnej powierzchni biurowej, jest największym rynkiem biurowym w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Inne kraje oferują łącznie około 8,5 mln m2 (Czechy – 3,23 mln m2, Węgry – 3,05 mln m2 i Rumunia – 2,20 mln m2). >Warszawa, Praga, Budapeszt i Bukareszt są głównymi rynkami biurowymi w Europie Środkowo-Wschodniej i posiadają łącznie ponad 11 mln m2 powierzchni biurowej. Warszawa posiada 31% udziałów, następnie Budapeszt i Praga (odpowiednio 27% i 24%) oraz Bukareszt (18%).

Województwa

Mapa województw
1 – Zachodniopomorskie
2 – Pomorskie
3 – Warmińsko-Mazurskie
4 – Lubuskie
5 – Wielkopolskie
6 – Kujawsko-Pomorskie
7 – Mazowieckie
8 – Podlaskie
9 – Dolnośląskie
10 – Łódzkie
11 – Lubelskie
12 – Opolskie
13 – Śląskie
14 – Swiętokrzyskie
15 – Małopolskie
16 – Podkarpackie

16 województw (powiatów)
308 Hrabstwa (powiat)
65 Miasta o statusie powiatu
2489 Gminy (gmina)

Wraz z wprowadzeniem reformy administracyjnej z 1 stycznia 1999 r. zmniejszono liczbę województw z 49 do 16, przywrócono te same 35 powiatów. Nawet najmniejszą jednostką administracyjną jest kościół.

Ostatnia aktualizacja: 02.08.2021

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje