Zasady kontroli dewizowej

/ Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce

Płatności związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, zarówno w odniesieniu do obrotu krajowego, jak i zagranicznego, są dokonywane lub otrzymywane za pośrednictwem rachunku bankowego, jeżeli pojedyncza płatność związana z transakcją, niezależnie od liczby jej rat, przekracza łączną wartość 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, a transakcje w walutach obcych są przeliczane na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zawarcia transakcji. Od 1 stycznia 2023 r. limit płatności gotówkowych w transakcjach między przedsiębiorcami będzie wynosił 8 000 zł.

Polskie podmioty gospodarcze mogą otwierać rachunki bankowe w dowolnej walucie, jednak w praktyce prowadzenie rachunków polskich banków jest ograniczone do najpopularniejszych walut (EUR, GBP, USD). Przekazywanie środków do i z Polski nie podlega zasadniczo żadnym ograniczeniom, niezależnie od tego, czy jest to wypłata za świadczone usługi lub towary, wypłata dywidendy, odsetek itp. Pewne ograniczenia dotyczą jedynie transferów pomiędzy polskimi podmiotami a podmiotami spoza UE, spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub niebędącymi członkami OECD.

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja : 26.05.2022

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje