Kontrola Dewizowa

/ Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce

Płatności związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, zarówno w odniesieniu do obrotu krajowego, jak i zagranicznego, są dokonywane lub otrzymywane za pośrednictwem rachunku bankowego, jeżeli pojedyncza płatność związana z transakcją, niezależnie od liczby jej rat, przekracza łączną wartość 15.000 euro.

Polskie podmioty gospodarcze mogą otwierać rachunki bankowe w dowolnej walucie, jednak w praktyce prowadzenie rachunków polskich banków jest ograniczone do najpopularniejszych walut (EUR, GBP, USD). Przekazywanie środków do i z Polski nie podlega zasadniczo żadnym ograniczeniom, niezależnie od tego, czy jest to wypłata za świadczone usługi lub towary, wypłata dywidendy, odsetek itp. Pewne ograniczenia dotyczą jedynie transferów pomiędzy polskimi podmiotami a podmiotami spoza UE, spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub niebędącymi członkami OECD.

Ostatnia aktualizacja: 23.10.2019

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje