Umowy leasingu operacyjnego w Polsce

/ Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce

Typy leasingu

W swojej codziennej pracy przedsiębiorcy mają do czynienia z dwoma rodzajami leasingu: operacyjnym i finansowym. Te dwie definicje również wynikają z przepisów podatkowych. Wybór formy zależy wyłącznie od podatnika korzystającego z umowy leasingu, która może zależeć od potrzeb uregulowania kosztów podatkowych oraz przewidywanego okresu użytkowania przedmiotu leasingu.

Leasing operacyjny

Przy tej formie umowy uznaje się, że przedmiot leasingu należy do aktywów strony finansującej (na przykład firmy leasingowej). Tak więc to strona finansująca jest zobowiązana do dokonywania odpisów amortyzacyjnych i ponoszenia kosztów amortyzacji. Niemniej jednak, raty leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu strony korzystającej z przedmiotu leasingu; podatek VAT i opłata wstępna dodawane są do tych rat. Suma rat ustalonych w umowie pomniejszona o należny VAT musi odpowiadać co najmniej wartości początkowej takiego środka trwałego. Po upływie okresu obowiązywania umowy, leasingobiorca jest uprawniony do odkupienia przedmiotu leasingu.

Leasing finansowy

Wybierając ten rodzaj umowy leasingu, podatnik musi wiedzieć, że przedmiot takiej umowy uważa się za składnik aktywów osoby korzystającej. Tak więc, w przeciwieństwie do leasingu operacyjnego, to korzystający zobligowany jest do dokonywania odpisów amortyzacyjnych i ponoszenia kosztów amortyzacji. Dodatkowo, korzystający może uznać wyłącznie odsetki stanowiące część raty leasingowej za koszt uzyskania przychodu. Podatek VAT płaci się w całości z góry wraz z pierwszą ratą, natychmiast po odebraniu przedmiotu umowy. Warto wspomnieć, że klient staje się właścicielem przedmiotu leasingu automatycznie po opłaceniu ostatniej raty.


Główne różnice

Leasing operacyjny Leasing finansowy
Amortyzacja Obowiązek strony finansującej Obowiązek strony korzystającej
Okres obowiązywania Więcej niż 40% okresu amortyzacji przedmiotu (nieruchomości - co najmniej 10 lat) Ponad 12 miesięcy
Koszty uzyskania przychodu Korzystający uznaje raty netto i opłatę początkową za koszty uzyskania przychodu Korzystający uznaje odsetki stanowiące część raty oraz koszty amortyzacji za koszty uzyskania przychodu
VAT Dodany do rat leasingowych Opłacany z góry wraz z pierwszą ratą
Wykup W zależności od tempa amortyzacji i terminu wykupu Po zapłacie ostatniej raty przedmiot leasingu staje się własnością korzystającego

Główne zalety finansowania zakupu dowolnego majątku przy pomocy leasingu w przeciwieństwie do wykorzystania własnego kapitału lub kredytów bankowych to:

  • stosunkowo łatwy dostęp oraz fakt, że nawet start-up’y mogą korzystać z finansowania leasingowego
  • firmy leasingowe nie wymagają historii kredytowej w przypadku nowych klientów, w przeciwieństwie do banków, które zwykle wymagają historii kredytowej i 2 lat istnienia wnioskodawcy popartych dwoma zamkniętymi latami podatkowymi.
  • wszystkie poniesione koszty finansowania podlegają odliczeniu od podatku niezależnie od wybranej opcji leasingu.

Większość umów zawieranych na polskim rynku to umowy leasingu operacyjnego; wynika to z faktu, że w przypadku leasingu finansowego podatek VAT musi być płacony w całości z góry, co uszczupla płynność finansową firmy.

Wybór leasingu operacyjnego jest również zalecany w przypadku, gdy planowany okres eksploatacji przedmiotu leasingu jest krótkoterminowy. W takim przypadku miesięczne raty leasingowe będą bardzo wysokie, co zmniejszy dochód do opodatkowania, a tym samym podstawę opodatkowania stosowaną do comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych do Urzędu Skarbowego.

Separator

/ Nasze publikacje

Leasing w Polsce

Zachęcamy do zapoznania się z naszą broszurą. Obok znajduje się wycinek tej broszury nt.: leasingu w Polsce. Broszury te aktualizujemy co roku, aby zapewnić Państwu dostęp do najbardziej aktualnych informacji.

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja : 22.07.2022

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje