Umowy leasingu operacyjnego w Polsce

/ Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce

Ogólne wymogi umów najmu są określone przez prawo cywilne, a najem traktowany jest jako tzw. umowa określona. Zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi, rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne można określić jako wyposażenie umowy leasingowej.

Umowy leasingu operacyjnego” zawierane są na czas określony, stanowiący co najmniej 40% standardowej amortyzacji; suma opłat leasingowych ustalonych w umowie leasingu nie jest niższa niż wartość początkowa przedmiotu leasingu; na koniec umowy leasingu wartość rynkowa przedmiotu leasingu nie może istotnie różnić się od jego wartości końcowej.


Leasing operacyjny w prawie podatkowym

Leasing operacyjny na podstawie ustaw podatkowych (ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych)

Warunki:

Umowa najmu zawierana jest na czas określony, nie krótszy niż równowartość co najmniej jednego roku:

 • 40% okresu amortyzacji normatywnej, jeżeli przedmiotem leasingu jest majątek ruchomy lub wartości niematerialne podlegające odpisom amortyzacyjnym;
 • 10 lat, jeżeli przedmiotem najmu są nieruchomości podlegające odpisom amortyzacyjnym;
 • Suma opłat określonych w umowie najmu, pomniejszona o podatek VAT, odpowiada co najmniej wartości początkowej przedmiotu najmu.

Konsekwencje podatkowe:

 • Łączna rata leasingowa (kwota główna + odsetki) stanowi koszt uzyskania przychodu SSER i jednocześnie przychód strony finansującej.
 • Odpisy amortyzacyjne dokonywane są przez finansującego.
 • Minimalna wartość końcowa dla użytkownika = hipotetyczna wartość netto (wartość początkowa pomniejszona o odpisy amortyzacyjne obliczone metodą degresywną z uwzględnieniem stawki amortyzacji 3).

Leasing operacyjny w rachunkowości

Zgodnie z ustawą o rachunkowości umowa leasingu operacyjnego jest umową, na podstawie której SSER:

 • nie klasyfikuje przedmiotu leasingu jako składnika aktywów bilansowych;
 • nie dokonuje odpisów amortyzacyjnych;
 • cała rata leasingowa jest zaliczana w ciężar kosztów bieżących.

Ponadto, jeżeli umowa najmu nie spełnia żadnego z poniższych warunków:

 • przenosi prawo własności do przedmiotu umowy najmu na użytkownika po upływie okresu jej obowiązywania;
 • zawiera prawo do nabycia przedmiotu leasingu przez użytkownika po zakończeniu okresu, na który został zawarty, za cenę niższą niż wartość rynkowa na dzień zakupu; przez zakup środka trwałego przez użytkownika rozumie się tutaj zakup środka trwałego przez użytkownika;
 • okres, na jaki została zawarta, jest w głównej mierze równoważny z przewidywanym okresem użytkowania środka trwałego lub prawa rzeczowego, z zastrzeżeniem, że nie może on być krótszy niż 3/4 tego okresu; prawo rzeczowe do środka trwałego może (ale nie musi) zostać przeniesione na użytkownika po upływie okresu obowiązywania umowy;
 • suma opłat, pomniejszona o rabat, ustalona w dniu zawarcia umowy i płatna w okresie obowiązywania umowy, przekracza 90% wartości rynkowej przedmiotu najmu, według stanu na dzień zawarcia umowy: suma opłat uwzględnianych przy weryfikacji tego warunku obejmuje wartość końcową przedmiotu umowy, którą użytkownik zobowiązuje się zapłacić z tytułu jego zakupu, jednakże opłaty należne użytkownikowi za dodatkowe świadczenia, podatki i składki na ubezpieczenie środka trwałego nie są brane pod uwagę, jeżeli użytkownik pokrywa je niezależnie od opłat za użytkowanie;
 • zawiera zobowiązanie strony finansującej do zawarcia innej umowy z użytkownikiem, przeniesienia tego samego przedmiotu do odpłatnego użytkowania lub przedłużenia obowiązującej umowy na warunkach korzystniejszych od warunków przewidzianych w obowiązującej umowie;
 • przewiduje możliwość jego wypowiedzenia, jednakże z zastrzeżeniem, że wszystkie koszty i straty poniesione przez finansującego z tego tytułu ponosi użytkownik;
 • przedmiot leasingu został dostosowany do indywidualnych potrzeb użytkownika; spełnienie tego warunku oznacza, że jest bardzo prawdopodobne, że środek trwały zostanie zakupiony przez użytkownika, nawet jeśli nie zostało to wyraźnie przewidziane w umowie.
 • Pozostałe transakcje spełniające którykolwiek z powyższych warunków są transakcjami leasingu finansowego zgodnie z ustawą o rachunkowości, a przedmiot leasingu jest wykazywany w bilansie użytkownika.

Porównanie poszczególnych rodzajów transakcji leasingowych

Leasing operacyjny (podatkowy) Pozabilansowy leasing operacyjny poza bilansem
Charakterystyka Wynajem Wynajem
(Prawne) prawo własności przedmiotu leasingu Strona finansująca Strona finansująca
Prawo do dokonania odpisu amortyzacyjnego Strona finansująca Strona finansująca
Wartość rezydualna (ostateczna) Nie niższa niż wartość hipotetyczna Wartość rynkowa
Okres obowiązywania umowy Określony > 40% okresu normatywnego amortyzacji (ruchomości) lub > 10 lat (nieruchomości) Nie może być krótszy niż ¾ okresu użytkowania
Koszty podlegające odliczeniu Łączna opłata leasingowa (kapitał + odsetki) Łączna opłata leasingowa (kapitał + odsetki)
Opłaty ogółem (bez VAT) Równy co najmniej wartości początkowej przedmiotu leasingu. Łączne opłaty pomniejszone o dyskonto w dniu zawarcia umowy < 90% wartości rynkowej przedmiotu najmu.
VAT Podatek VAT jest naliczany i płacony wraz z indywidualnymi opłatami leasingowymi (zgodnie z harmonogramem) Stawka podatkowa: 22%. Podatek VAT jest naliczany i płacony wraz z indywidualnymi opłatami leasingowymi (zgodnie z harmonogramem) Stawka podatkowa: 22%.
Strona ujawniająca w bilansie Użytkownik Strona finansująca

Leasing operacyjny w prawie VAT

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług leasing operacyjny traktowany jest jako świadczenie usług.

Dlatego też:

 • Podatek VAT jest dodawany do każdej płatności leasingowej w momencie jej wymagalności;
 • stawka podatkowa wynosi 23%, bez względu na stawkę VAT stosowaną przy zakupie przedmiotu leasingu.

Za każdą płatność leasingową (wkład własny, opłata manipulacyjna, rata leasingowa) wystawiana jest faktura VAT.

Podatek VAT od samochodów osobowych

Przy zakupie samochodu osobowego firmy zarządzające flotą samochodową są uprawnione do odliczenia całej kwoty podatku VAT. Inne firmy mogą odliczyć tylko 60% jego wartości.

W przypadku zakupu samochodów osobowych przez firmy, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (art. 86 ust. 3) podatek naliczony wynosi 60% kwoty podatku wykazanej na fakturze (….), nie więcej jednak niż 6.000,00 zł.

Przepis ten reguluje przypadki, w których głównym przedmiotem działalności podatnika jest odsprzedaż lub przekazanie do odpłatnego korzystania z samochodów (pojazdów) na podstawie umów leasingu. Oznacza to, że przy zakupie samochodu osobowego firmy CFM mają prawo do odliczenia całej kwoty podatku VAT. Inne firmy, które nie spełniają powyższego warunku, są uprawnione do odliczenia podatku VAT na zasadach określonych powyżej przy zakupie pojazdu oraz przy jego wynajmie.

W przypadku leasingu rozliczeniu podlega 60% kwoty podatku naliczonego od raty leasingowej i innych płatności wynikających z zawartej umowy. Suma odliczeń w odniesieniu do jednego samochodu nie może przekroczyć kwoty 6.000,00 zł.

Jeżeli po rozwiązaniu umowy najmu użytkownik zdecyduje się na zakup poprzednio używanego samochodu, to użytkownikowi przysługuje nowy limit odliczeń VAT. Wynika to z faktu, że umowa kupna/sprzedaży jest traktowana przez organy podatkowe jako umowa odrębna od umowy leasingu. W takim przypadku Użytkownik ma prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktury dokumentującej zakup w wysokości 60% naliczonego podatku, jednak nie więcej niż 6.000,00 PLN.

W przypadku samochodów osobowych, których wartość przekracza 20.000,00 EUR stosuje się odrębne przepisy dotyczące kosztów uzyskania przychodu.

W okresie obowiązywania umowy leasingu odpisy amortyzacyjne (dokonane przez finansującego w ramach leasingu operacyjnego oraz przez Użytkownika w ramach leasingu finansowego) mogą być zaliczone na poczet kosztów uzyskania przychodów tylko w części nie przekraczającej 20.000,00 EUR. Odpisy amortyzacyjne od wartości częściowej samochodu przekraczającej równowartość 20.000,00 EUR nie mogą być zaliczone do tych kosztów. W szczególnych przypadkach można zastosować inne metody amortyzacji oraz tzw. indywidualne stawki amortyzacji. Jednocześnie podobną zasadę stosuje się w przypadku składek ubezpieczeniowych. Składka ubezpieczeniowa jest kosztem możliwym do odliczenia tylko w części nieprzekraczającej 20 000,00 EUR, podczas gdy pozostała kwota nie może być zaklasyfikowana jako taki koszt.

Odliczenie podatku VAT od samochodów ciężarowych

Zasady odliczania podatku VAT od samochodów ciężarowych są takie same jak w przypadku każdej innej formy finansowania. Cała kwota podatku VAT (100%) może być rozliczona zarówno przez firmy leasingowe, jak i leasingobiorcę.

Rozliczenie podatku VAT: Porównanie

Transakcja Samochód osobowy * Ciężarówki i pojazdy spełniające
wymagania ustawy **
Zakup pojazdu 60% (nie więcej niż 6,000.00 PLN) 100%
Opłaty leasingowe 60% (nie więcej niż 6,000.00 PLN) 100%
Koszty usług *** 100% 100%
Koszty paliwa 0% 100%
Inne koszty (opłaty drogowe, pranie itp.) 100% 100%

* Samochody i inne pojazdy silnikowe o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony

** Samochody o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz pojazdy silnikowe o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony, ale spełniające wymogi ustawowe (art. 86 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług), tj. pojazdy specjalnego przeznaczenia, autobusy i pojazdy, których konstrukcja wykazuje, że są przystosowane do przewozu ładunków.

*** W przypadku najmu, jeżeli opisane powyżej usługi są przewidziane w umowie wraz z finansowaniem, istnieje ograniczenie w zakresie odliczenia podatku VAT mającego zastosowanie do czynszu.


Umowy leasingu finansowego” zawierane są na czas określony; suma opłat leasingowych ustalonych w umowie leasingu nie jest niższa niż wartość początkowa przedmiotu leasingu; strony uzgadniają, że użytkownik (leasingobiorca) dokonuje odpisu amortyzacyjnego.

Nowe „zasady rachunkowości” dotyczące leasingu w Polsce, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2002 r., są zasadniczo zgodne z amerykańskimi GAAP i MSR. Zarówno aktywa materialne, jak i wartości niematerialne i prawne mogą być przedmiotem umowy dzierżawy zgodnie z niniejszymi przepisami o rachunkowości.

Jeżeli zastosowanie ma co najmniej jeden z poniższych warunków, umowę traktuje się jako „leasing finansowy”:

 1. Prawo własności składnika aktywów przechodzi na leasingobiorcę na koniec okresu leasingu;
 2. Po wygaśnięciu umowy leasingowej leasingobiorca ma prawo do nabycia składnika aktywów po cenie niższej od jego wartości rynkowej (liczonej metodą liniową).
 3. Umowa najmu zawierana jest na okres, który obejmuje lub przekracza 75% okresu amortyzacji środka trwałego (opcja zakupu nie jest zabroniona).
 4. Kwota zdyskontowanych rat leasingowych pomniejszona o wartość rezydualną składnika aktywów przekracza 90% kosztów nabycia.
 5. Najemca ma prawo do przedłużenia umowy najmu na lepszych warunkach niż poprzedni, zachowując ten sam majątek.
 6. Obie strony mają prawo do rozwiązania umowy. W przypadku skorzystania z tego prawa wszystkie koszty związane z rozwiązaniem umowy muszą być pokryte przez leasingobiorcę.
 7. Przedmiot leasingu może być użytkowany wyłącznie przez leasingobiorcę ze względu na jego wyjątkowość i specyfikę.

Umowy, które nie spełniają powyższych wymogów, będą traktowane z punktu widzenia przepisów o rachunkowości jako „leasing operacyjny”.

Separator

/ Nasze publikacje

Leasing w Polsce

Zachęcamy do zapoznania się z naszą broszurą. Obok znajduje się wycinek tej broszury nt.: leasingu w Polsce. Broszury te aktualizujemy co roku, aby zapewnić Państwu dostęp do najbardziej aktualnych informacji.

Ostatnia aktualizacja : 10.05.2022

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje