Krajowy Rejestr Sądowy

/ Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce

Polski Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) – (dawniej: Polski Rejestr Handlowy) został założony zgodnie z ustawą z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Jest on opracowywany i organizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Od 1 stycznia 2001 r. stanowi elektroniczną bazę danych zawierającą informacje o przedsiębiorcach, spółkach, fundacjach i instytucjach pozarządowych, dlatego dzieli się ją na trzy odrębne rejestry:

 • rejestr przedsiębiorców,
 • rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • rejestr dłużników niewypłacalnych.

W skład rejestru przedsiębiorców w Polsce, który składa się z 6 działów, wchodzą osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, przedsiębiorstwa zagraniczne i inne rodzaje podmiotów prawnych podlegających rejestracji. Typami podmiotów wpisanych do rejestru stowarzyszeń w Polsce są fundacje, społeczne organizacje zawodowe, cechy, związki zawodowe i publiczne instytucje służby zdrowia.

W skład rejestru dłużników niewypłacalnych w Polsce, prowadzonego do 1 grudnia 2020 r., wchodziły osoby fizyczne uznane za niewypłacalne, wspólnicy odpowiedzialni za majątek osobisty lub osoby, które zostały pozbawione przez sąd możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek. Ujawniając te informacje wierzyciele mogli uniknąć nawiązania stosunków prawnych z niepewnymi podmiotami.

Krajowy Rejestr Sądowy w Polsce pełni dwie podstawowe funkcje: informacyjną i prawną (legalizacyjną). Aspekt informacyjny odnosi się do przekazywania opinii publicznej kompetentnych informacji na temat statusu prawnego, sytuacji gospodarczej, reprezentacji firm polskich, przedsiębiorców, organizacji itp. KRS stanowi bowiem ogólnopolską bazę danych o podmiotach uczestniczących w obrocie gospodarczym. Drugi aspekt przewiduje podjęcie następujących kroków w celu zarejestrowania różnych rodzajów podmiotów, spełnienia wymogów prawnych i nadania osobowości prawnej instytucji umożliwiającej jej wykonywanie czynności prawnych, zgodnej z prawem dopiero po wpisie do KRS. Rejestracja u Rejestratora Spółek w Polsce wymaga złożenia oficjalnych formularzy zgłoszeniowych wraz z opłatą za publikację w Dzienniku Urzędowym Polski oraz opłatą sądową. Wnioski są dostępne w sądach i gminach, ale tylko w przypadku formularzy wniosków o rejestrację osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub spółek jawnych.

Ministerstwo Sprawiedliwości umożliwiło łatwiejszy dostęp do rejestru przez internet, dzięki czemu rejestracja może być dokonywana także online.

Poza rejestracją, KPR reguluje zmiany i modyfikacje w statucie polskich osób prawnych,, głównie w zakresie istotnych szczegółów dotyczących kapitału spółki i wspólników, czy akcjonariuszy spółki w Polsce, zmian autoryzowanych przedstawicieli spółek. Zmiany muszą być złożone w rejestrze sądowym, który decyduje się na zebranie większej ilości informacji lub po prostu zatwierdza złożone dokumenty.

Krajowy rejestr sądowy (KRS) jest scentralizowaną, elektroniczną bazą danych wprowadzoną w 2001 r.


KCR jest obsługiwany przez wybrane sądy rejonowe zlokalizowane w głównych miastach Polski i składa się z trzech oddzielnych rejestrów:

 • rejestr przedsiębiorców;
 • rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
 • rejestr niewypłacalnych dłużników (prowadzony do 1 grudnia 2020 r.).

Rejestracji w rejestrze przedsiębiorców podlegają m.in. spółki handlowe (spółka jawna, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka partnerska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna) oraz oddział przedsiębiorców zagranicznych prowadzących działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Następujące wpisy podlegają rejestracji:

 • rejestracja nowego podmiotu;
 • zmiany i modyfikacje istotnych danych dotyczących podmiotu, w szczególności dotyczących kapitału i wspólników (akcjonariuszy), osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu i członków organów, sprawozdania finansowego podmiotu.

Sąd prowadzi akta rejestrowe w formie papierowej dla każdego podmiotu zarejestrowanego w KRS. W aktach rejestrowych gromadzone są dokumenty potwierdzające informacje zawarte w rejestrze oraz wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu.


Krajowy Rejestr Sądowy może zawierać również inne, istotne informacje dotyczące przedsiębiorcy:

 • o zaległościach podatkowych i celnych;
 • o zaległościach w ubezpieczeniach społecznych;
 • o wierzycielach i kwotach niespłaconych zobowiązań.

Krajowy Rejestr Sądowy jest publicznie dostępny – każdy ma dostęp do akt rejestracyjnych podmiotów zarejestrowanych w KRS (w odpowiednim Sądzie Rejonowym). Wyciągi z KRS są dostępne na terenie całego kraju w Centralnej Informacji biur KRS. Z drugiej strony, nikt nie może powoływać się na nieznajomość informacji zawartych w KRS.

Ponadto na stronie internetowej: https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna można wyszukiwać podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Wymienione podmioty mogą być wyszukiwane według nazwy firmy lub numeru KRS. Wówczas znajdziemy podstawowe dane poszukiwanego podmiotu.

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja : 22.07.2022

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje