Rodzaje opodatkowania w Polsce

/ Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce

Wymogi prawne

Podatek od towarów i usług (VAT)

Polska ustawa o podatku od towarów i usług (VAT) wraz z jej aktami wykonawczymi reguluje kwestie podatku od towarów i usług (VAT). Ustawa określa wymogi fiskalne dotyczące towarów i usług.


Zakres opodatkowania

Opodatkowaniu VAT podlegają: odpłatna dostawa towarów i świadczenie usług w Polsce, eksport towarów, import towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem w Polsce oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Podstawa opodatkowania

Z reguły podstawą opodatkowania jest obrót, czyli kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę VAT od tej sprzedaży.

Podatnicy

Podatnikami są osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (np. spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, itp.), które samodzielnie wykonują działalność gospodarczą, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności.

Stawki podatku VAT

W Polsce obowiązuje kilka stawek VAT, których stosowanie zależy od rodzaju dokonywanej sprzedaży. Obecnie podstawową stawką VAT w Polsce jest stawka 23% i dotyczy ona większości sprzedaży.

Dostępne są także obniżone stawki podatku VAT, które wynoszą:

 • 0% - wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów oraz eksport towarów.
 • 5% - np. podstawowe produkty żywnościowe, książki, czasopisma specjalistyczne,
 • 8% - np. niektóre przetworzone produkty spożywcze, towary związane z produkcją rolniczą, z opieką zdrowotną, usługi związane z kulturą, sportem, rekreacją, usługi bytowe, transport pasażerski, dostawa, budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja lub przebudowa obiektów budowlanych.

Podatek dochodowy

Podatek dochodowy mający zastosowanie do przedsiębiorstw regulują następujące akty prawne:

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych;
 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne.

Podatnicy

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) jest płacony przez:

 • osoby prawne;
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej;
 • spółki kapitałowe w organizacji,
 • spółki komandytowe i spółki komandytowo-akcyjne, które mają siedzibę w Polsce,
 • spółki jawne, które mają siedzibę w Polsce, jeżeli wspólnikami spółki jawnej nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz spółka jawna nie złoży określonej informacji lub jej aktualizacji do właściwego naczelnika urzędu skarbowego,
 • podatkowe grupy kapitałowe,
 • spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Podatnicy mający siedzibę lub zarząd na terytorium Polski podlegają CIT w Polsce od całości swoich dochodów. Podatnicy będący osobami prawnymi płacą podatek wyłącznie od dochodów uzyskanych w Polsce, jeżeli ich siedziba lub zarząd nie jest zarejestrowany w Polsce.

Wszystkie osoby fizyczne, w tym wspólnicy spółek osobowych i osobowych, płacą podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT). Osoby fizyczne, które nie są rezydentami w Polsce, podlegają jedynie opodatkowaniu podatkiem dochodowym (przychodami) uzyskanymi w Polsce (ograniczony obowiązek podatkowy).


Pzychody

Przychód to łączna wartość ze sprzedaży dóbr, towarów i usług netto. Przychody uzyskane w Polsce są rozumiane jako przychody z tytułu:

 • pracy wykonywanej w Polsce na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego lub spółdzielczego stosunku pracy, niezależnie od miejsca, w którym dokonywane jest wynagrodzenie;
 • działalności wykonywanej osobiście w Polsce, niezależnie od miejsca, w którym dokonywana jest płatność;
 • działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce;
 • nieruchomości położonych w Polsce, w tym sprzedaż takich nieruchomości.

Dochód

Dochód to przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodu. Dochód uzyskany przez podatników mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlega opodatkowaniu niezależnie od miejsca jego uzyskania. Podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku osób prawnych, których siedziba lub zarząd nie znajdują się w Polsce, gdy nie jest możliwe ustalenie ich dochodu na podstawie danych księgowych, ich dochód jest szacowany przy użyciu wskaźnika dochodu w stosunku do przychodów, który wynosi 5% dla handlu detalicznego i hurtowego oraz 10% dla usług budowlanych i transportowych.


Stawki podatkowe

Stawki podatku CIT:

 • 19% podstawy opodatkowania,
 • 9% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych dla małych podatników i firm rozpoczynających działalność.

Inne podatki

W niektórych przypadkach przedsiębiorstwa są zobowiązane do płacenia innych podatków i opłat lokalnych, które stanowią źródło dochodów dla władz lokalnych. W przypadku podatków od nieruchomości i środków transportu, władze lokalne mają prawo do ustalania stawek i odpowiednich ulg w odniesieniu do tych podatków, w tym ulg podatkowych, które są częścią programów wspierających przedsiębiorstwa.

Informacje o aktualnych stawkach podatkowych i ulgach w danej lokalizacji można znaleźć na stronach internetowych odpowiednich władz lokalnych.

Podatek od nieruchomości

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych reguluje podatek od nieruchomości.

 • Podatek od nieruchomości;
 • Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych PDF [152 KB];
 • Maksymalne stawki podatkowe.

Podatek od środków transportu

Podatek pobierany od środków transportu reguluje również ustawa o podatkach i opłatach lokalnych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych reguluje ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych.


Procedury administracyjne

Składanie deklaracji podatkowych

Firmy mogą składać deklaracje VAT i deklaracje podatkowe drogą elektroniczną. Opcja ta jest dostępna dla tych przedsiębiorstw, które posiadają podpis kwalifikowany, elektroniczny, zaufany lub osobisty. Należy pamiętać, że każdy rodzaj deklaracji można podpisać wyłącznie wskazanymi dla tej deklaracji podpisami. Deklaracje w formie elektronicznej można składać za pośrednictwem odpowiednich formularzy.


Terminy

Podatnicy nie muszą składać deklaracji podatkowych w roku podatkowym, w którym są zobowiązani do wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

Podatnicy będący osobami prawnymi muszą złożyć zeznania podatkowe określające wysokość osiągniętego w danym roku podatkowym dochodu (lub straty) do końca trzeciego miesiąca następnego roku. W tym okresie muszą również zapłacić należny podatek lub różnicę pomiędzy podatkiem należnym od dochodu wskazanego w zeznaniu podatkowym a zaliczkami na podatek od początku roku.

Podatnicy będący osobami fizycznymi muszą złożyć zeznanie podatkowe za dany rok podatkowy do dnia 30 kwietnia następnego roku.


Systemy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy

Podatnicy płacą zaliczki miesięcznie; mali podatnicy i podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą mogą płacić zaliczki kwartalne. W trakcie roku podatkowego podatnicy mogą skorzystać z uproszczonego systemu wpłacania zaliczek na podstawie miesięcznych płatności w wysokości 1/12 kwoty należnego podatku.


Zaległości podatkowe

Podatki niezapłacone w terminie stają się zaległościami podatkowymi, od których nalicza się odsetki ustawowe od pierwszego dnia po terminie płatności. W przypadku gdy zaległości płatne są po terminie, firmy muszą naliczyć należne odsetki i zapłacić zaległości podatkowe oraz należne odsetki.

Odsetki ustawowe obecnie wynoszą:

 • 8,5% kwoty zaległości w stosunku rocznym;
 • 4,25% kwoty zaległości w stosunku rocznym – obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych;
 • 12,75% kwoty zaległości w stosunku rocznym - podwyższona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Odwoławcze decyzje podatkowe

Postępowanie podatkowe jest procesem dwuinstancyjnym. Odwołania od decyzji urzędów skarbowych (organów podatkowych pierwszej instancji) można składać do dyrektorów izb podatkowych. Orzeczenia drugiej instancji są ostateczne. Odwołania od nich można składać do sądów administracyjnych.

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja : 09.08.2022

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje