Rodzaje opodatkowania w Polsce

/ Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce

Wymogi prawne

Podatek od wartości dodanej

Polska ustawa o podatku od towarów i usług (VAT) wraz z jej aktami wykonawczymi reguluje kwestie podatku od towarów i usług (VAT). Ustawa określa wymogi fiskalne dotyczące towarów i usług.

Zakres opodatkowania

Podatek VAT podlegają: odpłatna dostawa towarów i świadczenie usług w Polsce, eksport towarów, import towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem w Polsce oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Podstawa opodatkowania

Z reguły podstawą opodatkowania jest obrót, czyli należności z tytułu sprzedaży pomniejszone o podatek zaliczkowy.

Podatnicy

Podatnikami są osoby prawne, organizacje nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą niezależnie od celu lub wyników.

Level of taxation

Do końca 2010 r. podstawowa stawka podatku VAT wynosiła 22 %; obowiązywała również stawka obniżona w wysokości 7 % i 3 % (dla artykułów spożywczych) oraz 0 % (dla książek i czasopism). Od 1 stycznia 2011 r. podstawowa stawka VAT wyniesie 23%; obowiązuje również stawka obniżona w wysokości 8% i kolejna stawka obniżona w wysokości 5% (na żywność i książki). Podniesienie stawki podstawowej do 23% i stawki obniżonej 8% jest środkiem tymczasowym (3 lata).

Rozporządzenie podatkowe określa ogólne zasady płacenia podatków.

Podatek dochodowy

Podatek dochodowy mający zastosowanie do przedsiębiorstw regulują następujące akty prawne:

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych;
 • Ustawa o podatku dochodowym;
 • Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne.

Podatnicy

Podatek dochodowy od osób prawnych jest płacony przez:

 • osoby prawne;
 • organizacje nieposiadające osobowości prawnej;
 • grupy podatkowe spółek;
 • spółki, których siedziba lub zarząd jest zarejestrowany w innym kraju; pod pewnymi warunkami i zgodnie z przepisami podatkowymi tego kraju.

Podatnicy będący osobami prawnymi płacą podatek wyłącznie od dochodów uzyskanych w Polsce, jeżeli ich siedziba lub zarząd nie jest zarejestrowany w Polsce.

Wszystkie osoby fizyczne, w tym wspólnicy spółek osobowych i osobowych, płacą podatek dochodowy. Osoby fizyczne, które nie są rezydentami w Polsce, podlegają jedynie opodatkowaniu podatkiem dochodowym (przychodami) uzyskanymi w Polsce (ograniczony obowiązek podatkowy).

Przychody

Przychody uzyskane w Polsce są rozumiane jako przychody z tego tytułu:

 • pracę wykonywaną w Polsce na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego lub spółdzielczego stosunku pracy, niezależnie od miejsca, w którym dokonywane jest wynagrodzenie;
 • działalność wykonywaną osobiście w Polsce, niezależnie od miejsca, w którym dokonywana jest płatność;
 • działalność gospodarczą prowadzoną w Polsce;
 • nieruchomości położonych w Polsce, w tym sprzedaż takich nieruchomości.

Dochód

Dochód podlega opodatkowaniu niezależnie od miejsca jego uzyskania. Przychód oznacza przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodu w danym roku podatkowym.

W przypadku osób prawnych, których siedziba lub zarząd nie znajdują się w Polsce, gdy nie jest możliwe ustalenie ich dochodu na podstawie danych księgowych, ich dochód jest szacowany przy użyciu wskaźnika dochodu w stosunku do przychodów, który wynosi 5% dla handlu detalicznego i hurtowego oraz 10% dla usług budowlanych i transportowych.

Stawki podatkowe

Stawka podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 19%. Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi mogą zapłacić stawkę podatku w wysokości 18% lub 32% za próg 85 528 PLN lub zapłacić stawkę 19%. W niektórych przypadkach przedsiębiorca może zdecydować się na jedną z form zryczałtowanego podatku dochodowego: zryczałtowany podatek od odnotowanych przychodów lub zryczałtowany podatek dochodowy.

Opodatkowanie osób fizycznych

Wszystkie osoby fizyczne, w tym partnerzy w spółkach osobowych i osobowych płacą podatek dochodowy. Osoby fizyczne, które nie są rezydentami w Polsce, płacą podatek od dochodów uzyskanych tylko w Polsce (ograniczony obowiązek podatkowy).

Inne podatki

W niektórych przypadkach przedsiębiorstwa są zobowiązane do płacenia innych podatków i opłat lokalnych, które stanowią źródło dochodów dla władz lokalnych. W przypadku podatków od nieruchomości i środków transportu, władze lokalne mają prawo do ustalania stawek i odpowiednich ulg w odniesieniu do tych podatków, w tym ulg podatkowych, które są częścią programów wspierających przedsiębiorstwa.

Informacje o aktualnych stawkach podatkowych i ulgach w danej lokalizacji można znaleźć na stronach internetowych odpowiednich władz lokalnych.

Podatek od nieruchomości

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych reguluje podatek od nieruchomości.

 • Podatek od nieruchomości;
 • Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych PDF [152 KB];
 • Maksymalne stawki podatkowe.

Podatek od środków transportu

Podatek pobierany od środków transportu reguluje również ustawa o podatkach i opłatach lokalnych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych reguluje ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Procedury administracyjne

Składanie deklaracji podatkowych

Firmy mogą składać deklaracje VAT i deklaracje podatkowe drogą elektroniczną. Opcja ta jest dostępna dla tych przedsiębiorstw, które posiadają podpis elektroniczny i składają odpowiedni formularz wniosku o przesłanie deklaracji drogą elektroniczną.

Terminy

Podatnicy nie muszą składać deklaracji podatkowych w roku podatkowym, w którym są zobowiązani do wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

Podatnicy będący osobami prawnymi muszą złożyć zeznania podatkowe określające wysokość osiągniętego w danym roku podatkowym dochodu (lub straty) do końca trzeciego miesiąca następnego roku. W tym okresie muszą również zapłacić należny podatek lub różnicę pomiędzy podatkiem należnym od dochodu wskazanego w zeznaniu podatkowym a zaliczkami na podatek od początku roku.

Podatnicy będący osobami fizycznymi muszą złożyć zeznanie podatkowe za dany rok podatkowy do dnia 30 kwietnia następnego roku.

Systemy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy

Podatnicy płacą zaliczki miesięcznie; mali podatnicy i podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą mogą płacić podatki kwartalnie. W trakcie roku podatkowego podatnicy mogą skorzystać z uproszczonego systemu wpłacania zaliczek na podstawie miesięcznych płatności w wysokości 1/12 kwoty należnego podatku. Mali podatnicy i podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą mogą płacić zaliczki na podatek kwartalnie.

Zaległości podatkowe

Podatki niezapłacone w terminie stają się zaległościami podatkowymi, od których nalicza się odsetki ustawowe od pierwszego dnia po terminie płatności. W przypadku gdy zaległości płatne są po terminie, firmy muszą naliczyć należne odsetki i zapłacić zaległości podatkowe oraz należne odsetki. Odsetki ustawowe wynoszą obecnie 15% w skali roku.

Odwoławcze decyzje podatkowe

Postępowanie podatkowe jest procesem dwuinstancyjnym. Odwołania od decyzji urzędów skarbowych (organów podatkowych pierwszej instancji) można składać do dyrektorów izb podatkowych. Orzeczenia drugiej instancji są ostateczne. Odwołania od nich można składać do sądów administracyjnych.

Ostatnia aktualizacja: 10.05.2022

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje