Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce

/ Nasze zasoby informacyjne

Szybko rozwijająca się gospodarka

Polska prowadzi politykę liberalizacji gospodarczej od 1990 roku i dziś wyróżnia się jako historia sukcesu wśród gospodarek w okresie przejściowym. Polska jest szóstą co do wielkości gospodarką w Unii Europejskiej i jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek Europy Środkowej. Jest jedynym krajem członkowskim Unii Europejskiej, który uniknął spadku PKB w następstwie niedawnego spowolnienia gospodarczego. W 2009 roku Polska stworzyła największy wzrost PKB w całej UE.


Szósty najbardziej zaludniony członek UE

Łączna powierzchnia Polski wynosi 312 600 kilometrów kwadratowych, co czyni ją dziewiątym co do wielkości krajem w Europie. Polska, licząca ponad 38 milionów mieszkańców, jest szóstym pod względem liczby ludności członkiem Unii Europejskiej.


Rząd

Polska jest krajem demokratycznym, z prezydentem jako głową państwa. Prezydent wybierany jest w wyborach powszechnych co pięć lat. Struktura rządowa i uprawnienia wykonawcze skupiają się na Radzie Ministrów, na czele której stoi premier. Prezydent powołuje gabinet według propozycji premiera, zazwyczaj z większościowej koalicji utworzonej w parlamencie (Sejmie). Władza ustawodawcza należy do parlamentu.


Obfity kapitał ludzki

Polacy są jednym z najlepiej wykształconych społeczeństw w Europie. Istnieje ponad 120 państwowych szkół wyższych oraz 300 prywatnych szkół wyższych. Dwa miliony młodych ludzi studiujących obecnie na poziomie uniwersyteckim to prawie połowa populacji studenckiej. Najsilniejszym atutem Polski jest młode, dobrze wykształcone i ambitne społeczeństwo. Kreatywni, zmotywowani polscy pracownicy stanowią doskonałą bazę do prowadzenia każdej formy działalności gospodarczej. Duża podaż zasobów ludzkich jest ważnym czynnikiem w perspektywie długoterminowej, ponieważ polskie płace są nawet czterokrotnie niższe niż w Europie Zachodniej.


Ograniczenia

Polska, jako członek Unii Europejskiej, ma kilka ograniczeń dla firm zagranicznych pragnących wejść na polski rynek.


Rynki finansowe i kapitałowe

Polska ma dobrze rozwinięte rynki finansowe, a system bankowy działa dobrze. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest oficjalnym rynkiem kapitałowym i istnieje również kilka alternatywnych mniejszych rynków. Od lipca 2010 r. na GPW notowanych jest 386 spółek, w tym coraz więcej spółek zagranicznych wybierających ten rynek do notowania swoich akcji.


Podmioty gospodarcze

Rozpoczęcie działalności gospodarczej w Polsce jest stosunkowo łatwe. W praktyce spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (LLC) jest najczęstszą formą organizacji biznesowej dla inwestorów zagranicznych i krajowych prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. Minimalny kapitał zakładowy wymagany do utworzenia LCC wynosi 5 000 PLN. Wniesienie wkładu w kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi nastąpić przed jej rejestracją. Ponadto, gotowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są dostępne do zakupu z półki i mogą być gotowe do obrotu w ciągu kilku dni.


Sprawozdawczość finansowa

Standardy rachunkowości w Polsce przechodzą istotne zmiany mające na celu zbliżenie polskich praktyk rachunkowości do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Jednakże, w związku z licznymi zmianami w MSSF, różnice nadal istnieją. Dokumentacja księgowa powinna być przechowywana, a sprawozdania finansowe sporządzane w języku polskim i wyrażane w walucie polskiej. Badanie ustawowe jest wymagane dla wszystkich spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli spełnione są dwa z następujących kryteriów: a) średnie roczne zatrudnienie przekroczyło 50 osób; b) suma bilansowa przekroczyła 2,5 mln EUR; oraz c) obroty plus przychody finansowe przekroczyły 5 mln EUR.


Praca

Koszty pracy w Polsce są nawet czterokrotnie niższe niż w najbardziej rozwiniętych gospodarkach UE. Jednak podatki i składki na ubezpieczenie społeczne są dużym obciążeniem. Polscy pracodawcy muszą zapłacić około 0,67 euro w podatkach i ubezpieczeniu społecznym za każde euro wypłacone swoim pracownikom. Pracodawcy są zobowiązani do obliczania i płacenia miesięcznego podatku u źródła, ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego dla swoich pracowników, z uwzględnieniem dochodów pracownika, decyzji o wspólnym opodatkowaniu małżonków oraz różnych kwot odliczeń podatkowych. Pracownik ma prawo do prawie czterech tygodni płatnego urlopu za każde 12 miesięcy pracy.


Podatki od osób prawnych

Zryczałtowana stawka podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 19%. Spółki mające siedzibę lub zarząd w Polsce podlegają CIT od wszystkich swoich dochodów. Spółki niemające siedziby lub zarządu w Polsce podlegają CIT tylko od dochodów osiągniętych w Polsce. Podatnicy nie są już zobowiązani do comiesięcznego składania deklaracji podatkowych, jednak nadal są zobowiązani do wpłacania zaliczek w okresach miesięcznych. Podatnicy są zobowiązani do składania deklaracji podatkowych CIT-8 w trybie rocznym.

Stawka podatku u źródła (WHT) obowiązująca na podstawie polskiego prawa wynosi 20%, ale na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (DTT) można się ubiegać o niższą stawkę lub zwolnienie z podatku. Dywidendy wypłacane z Polski podlegają 19% podatkowi u źródła. Również w tym przypadku umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, której Polska jest stroną, może przewidywać obniżoną stawkę podatku u źródła. Polska podpisała umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z prawie 80 krajami.


VAT

Podstawowa stawka VAT w Polsce wynosi 23% i dotyczy większości towarów i usług. Preferencyjna stawka 8% ma zastosowanie do większości produktów spożywczych, farmaceutycznych i medycznych, usług restauracyjnych i hotelarskich, usług transportowych, a także budownictwa mieszkaniowego, magazynów i gazet. W przypadku nieprzetworzonych produktów spożywczych i książek obowiązuje stawka obniżona do 5%. Podatek zapłacony od zakupów może być potrącony z podatkiem pobieranym od sprzedaży, który jest płatny poprzez comiesięczne deklaracje VAT.

Ostatnia aktualizacja : 12.05.2022

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje