Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce

/ Nasze zasoby informacyjne

Szybko rozwijająca się gospodarka

Polska prowadzi politykę liberalizacji gospodarczej od 1990 roku i dziś wyróżnia się jako historia sukcesu wśród gospodarek w okresie przejściowym. Polska jest szóstą co do wielkości gospodarką w Unii Europejskiej, 23. gospodarką na świecie i jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek Europy Środkowej. Na koniec 2021 roku PKB w Polsce osiągnęło wartość ok. 660 mld USD.


Piąty najbardziej zaludniony członek UE

Łączna powierzchnia Polski wynosi 312 696 kilometrów kwadratowych, co czyni ją dziewiątym co do wielkości krajem w Europie i 69. na świecie. Polska, licząca ponad 38 milionów mieszkańców, jest piątym, pod względem liczby ludności, członkiem Unii Europejskiej oraz 38. krajem na świecie.


Rząd

Polska jest demokratycznym państwem prawnym, z trójpodziałem władzy, z prezydentem jako głową państwa. Prezydent wybierany jest w wyborach powszechnych co pięć lat. Struktura rządowa i uprawnienia wykonawcze skupiają się na Radzie Ministrów, na czele której stoi Prezes Rady Ministrów, czyli premier. Prezydent powołuje gabinet na podstawie propozycji premiera, zazwyczaj z większościowej koalicji utworzonej w Sejmie. Władza ustawodawcza należy do dwuizbowego parlamentu, składającego się z Sejmu i Senatu. Władzę sądowniczą sprawują niezależne i niezawisłe sądy.


Obfity kapitał ludzki

Polacy są jednym z najlepiej wykształconych społeczeństw w Europie. Istnieje ponad 130 publicznych szkół wyższych oraz ponad 320 niepublicznych szkół wyższych. W Polsce studiuje ponad 1,2 mln osób, z czego ok. 800 tys. w trybie stacjonarnym. Najsilniejszym atutem Polski jest młode, dobrze wykształcone i ambitne społeczeństwo. Kreatywni, zmotywowani polscy pracownicy stanowią doskonałą bazę do prowadzenia każdej formy działalności gospodarczej. Duża podaż zasobów ludzkich jest ważnym czynnikiem w perspektywie długoterminowej, ponieważ polskie płace są nawet czterokrotnie niższe niż w Europie Zachodniej.


Rynki finansowe i kapitałowe

Polska ma dobrze rozwinięte rynki finansowe i system bankowy. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest oficjalnym rynkiem kapitałowym i istnieje również kilka alternatywnych mniejszych rynków. Najważniejszymi indeksami giełdowymi głównego rynku są: WIG, WIG20, MWIG40 i SWIG80. Na GPW notowane są akcje ponad 400 spółek (w tym ok. 50 zagranicznych).


Podmioty gospodarcze

Rozpoczęcie działalności gospodarczej w Polsce jest stosunkowo łatwe. W praktyce spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (LLC) jest najczęstszą formą organizacji biznesowej dla inwestorów zagranicznych i krajowych prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. Minimalny kapitał zakładowy wymagany do utworzenia LCC wynosi 5 000 PLN. Wniesienie wkładu w kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi nastąpić przed jej rejestracją. Ponadto, gotowe spółki z o.o. są dostępne do zakupu z półki i mogą być gotowe do obrotu w ciągu kilku dni. Poza tym, działalność gospodarczą w Polsce można prowadzić w formie: jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej, spółki akcyjnej, spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej.


Sprawozdawczość finansowa

Standardy rachunkowości w Polsce przechodzą istotne zmiany mające na celu zbliżenie polskich praktyk rachunkowości do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Jednakże, w związku z licznymi zmianami w MSSF, różnice nadal istnieją. Dokumentacja księgowa powinna być przechowywana, a sprawozdania finansowe sporządzane w języku polskim i wyrażane w walucie polskiej. Badanie ustawowe jest wymagane dla wszystkich spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek jawnych, partnerskich, komandytowych, cywilnych oraz przedsiębiorstw osób fizycznych, jeżeli spełnione są dwa z następujących kryteriów: a) średnie roczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób; b) suma bilansowa na koniec roku obrotowego stanowiła w walucie polskiej równowartość co najmniej 2,5 mln EUR; oraz c) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 mln EUR.


Praca

Koszty pracy w Polsce są nawet czterokrotnie niższe niż w najbardziej rozwiniętych gospodarkach UE. Jednak podatki i składki na ubezpieczenie społeczne są dużym obciążeniem. Polscy pracodawcy muszą zapłacić około 0,60-0,70 euro w podatkach i ubezpieczeniu społecznym za każde euro wypłacone swoim pracownikom. Pracodawcy są zobowiązani do obliczania i płacenia miesięcznego podatku u źródła, ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego dla swoich pracowników, z uwzględnieniem dochodów pracownika, decyzji o wspólnym opodatkowaniu małżonków oraz różnych kwot odliczeń podatkowych. Pracownik ma prawo do prawie czterech tygodni płatnego urlopu za każde 12 miesięcy pracy.


Podatki od osób prawnych

Zryczałtowana stawka podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 19%. Spółki mające siedzibę lub zarząd w Polsce podlegają CIT od wszystkich swoich dochodów. Spółki niemające siedziby lub zarządu w Polsce podlegają CIT tylko od dochodów osiągniętych w Polsce. Podatnicy nie są już zobowiązani do comiesięcznego składania deklaracji podatkowych, jednak nadal są zobowiązani do wpłacania zaliczek w okresach miesięcznych. Podatnicy są zobowiązani do składania deklaracji podatkowych CIT-8 w trybie rocznym.

Stawka podatku u źródła (WHT) obowiązująca na podstawie polskiego prawa wynosi 20%, ale na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (DTT) można się ubiegać o niższą stawkę lub zwolnienie z podatku. Dywidendy wypłacane z Polski podlegają 19% podatkowi u źródła. Również w tym przypadku umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, której Polska jest stroną, może przewidywać obniżoną stawkę podatku u źródła. Polska podpisała umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z ok. 90 krajami.


VAT

Podstawowa stawka VAT w Polsce wynosi 23% i dotyczy większości towarów i usług. Dostępne są również obniżone stawki podatku VAT, które wynoszą odpowiednio - 0%, 5% i 8%. Preferencyjna stawka 8% ma zastosowanie do większości produktów spożywczych, farmaceutycznych i medycznych, usług restauracyjnych i hotelarskich, usług transportowych, a także budownictwa mieszkaniowego, magazynów i gazet. W przypadku nieprzetworzonych produktów spożywczych i książek obowiązuje stawka obniżona do 5%. Podatek zapłacony od zakupów może być potrącony z podatkiem pobieranym od sprzedaży, który jest płatny poprzez comiesięczne deklaracje VAT.

Od 1 lutego do 31 lipca 2022 roku ustawodawca obniżył stawkę VAT na niektóre towary spożywcze z 5% na 0%, m.in. na mięso i ryby, produkty mleczarskie czy warzywa i owoce. Dodatkowo VAT na paliwa spadł z 23% do 8%, na nawozy do 0% a na prąd i ciepło do 5%. Wszystko w ramach tzw. tarczy antyinflacyjnej 2.0.

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja : 22.07.2022

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje