Rodzaje usług outsourcingu procesów biznesowych (BPO)

/ Słowniczek terminów biznesowych

Rosnąca konkurencja i zmienność gospodarki sprawiły, że outsourcing stał się koniecznością dla współczesnych przedsiębiorstw. Mogą one częściowo zlecać na zewnątrz swoje procesy biznesowe lub współpracować z dostawcą w zakresie pełnego spektrum usług. Firmy BPO o ugruntowanej pozycji na rynku dostarczają innowacyjnych rozwiązań wspartych najnowocześniejszą technologią. Outsourcing procesów biznesowych (BPO) jest procesem wynajmowania działalności biznesowej. Polega on na zleceniu określonych funkcji biznesowych kompetentnemu zewnętrznemu dostawcy usług. Termin ten był pierwotnie związany z firmami produkcyjnymi, które zlecały na zewnątrz segmenty swojego łańcucha dostaw.

We współczesnym kontekście, BPO oznacza outsourcing back office, który obejmuje wewnętrzne funkcje biznesowe, takie jak finanse, księgowość, front office, zasoby ludzkie, obsługę klienta i wiele innych usług. Najlepszy dostawca usług BPO może oferować przekrojowe rozwiązania horyzontalne, takie jak outsourcing zasobów ludzkich, outsourcing finansów i księgowości, outsourcing procesów wiedzy, usługi wsparcia technicznego, zarządzanie relacjami z klientami i zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM). Mogą również skupić się na kluczowych usługach branżowych, takich jak usługi opieki zdrowotnej, usługi finansowe, usługi publiczne, telekomunikacja, energia i użyteczność publiczna, logistyka, handel detaliczny i CPG, media i wydawnictwa oraz produkcja.

Nową formą outsourcingu procesów biznesowych jest Transformational BPO obejmujący outsourcing wieloprocesowy i pełnoprocesowy. Jest to całościowy model usług biznesowych, który skutecznie odpowiada na zmieniające się wymagania i oczekiwania klientów na całym świecie. Firmy wykorzystują swoje umiejętności informatyczne, aby zapewnić klientom korzyści płynące z pełnego outsourcingu. Transakcje outsourcingu korporacyjnego obejmują zazwyczaj wieloletnie kontrakty, których wartość może sięgać setek milionów dolarów. Często osoby wykonujące daną pracę wewnętrznie dla firmy klienta są przenoszone i stają się stałymi pracownikami dostawcy usług. Nadzorują oni lub współpracują z istniejącym personelem w zakresie procesu biznesowego.

Outsourcing procesów wiedzy (KPO) jest podgrupą BPO obejmującą działania wymagające większych umiejętności, wykształcenia i wiedzy specjalistycznej. Na przykład, gdy firma zleca wprowadzanie danych, jest to outsourcing procesów biznesowych. Jednak gdy zleca prace takie jak analiza i ocena w oparciu o zestaw kryteriów lub reguł biznesowych, wymaga to wysiłku bardziej kompetentnego i doświadczonego personelu. KPO może obejmować badania i rozwój (R&D), rozwój produktu, itp. Outsourcing procesów prawnych (LPO) obejmuje usługi takie jak badania i pisanie tekstów prawnych, przegląd dokumentów, świadczenie usług patentowych oraz sporządzanie pism procesowych i briefów. Składa się on z różnych procesów, które mogą być sklasyfikowane jako niewymagające wysokich kwalifikacji (kodowanie prawne, usługi sekretariatu korporacyjnego, wsparcie procesowe, wprowadzanie danych, itp.).

W globalnym świecie outsourcing procesów biznesowych nie jest opcją, ale koniecznością. W warunkach silnej konkurencji, dla firm koniecznością stało się wykorzystanie puli talentów z różnych regionów. Efektywność kosztowa jest kolejnym głównym czynnikiem stojącym za outsourcingiem procesów biznesowych do różnych miejsc, często zlokalizowanych poza granicami kraju. Firmy, które stosują podejście oparte na współpracy i partnerstwie są lepszym wyborem dla outsourcingu. Stosują one elastyczne modele biznesowe oparte na ryzyku i nagrodach, oferując innowacyjne rozwiązania oparte na doskonaleniu. Kompetentna firma outsourcingu procesów biznesowych wzmocni swoje usługi silnymi zasobami ludzkimi, dobrze prosperującą infrastrukturą technologiczną, dostosowanym programem szkoleniowym i ramami przejściowymi. Model operacyjny, który dostarczają jest kluczem do satysfakcji klienta i redukcji kosztów. Ich zespół jest integralną częścią regularnych usług firmy klienta.

Wiodący dostawca, taki jak my, zapewni operacje, technologie i infrastrukturę zintegrowanych usług, które prowadzą do namacalnych korzyści, takich jak wyższe uznanie krytyczności biznesu, skrócenie czasu trwania procesu, mikro poziom szczegółów operacyjnych, itp.

Usługi BPO są ogólnie skategoryzowane na usługi horyzontalne i wertykalne. Zostały one wyjaśnione poniżej:

1. Poziome BPO:

Poziome BPO obejmuje outsourcing skoncentrowany na funkcjach. Sprzedawca specjalizuje się w wykonywaniu określonych funkcji w różnych domenach przemysłu. Przykłady poziomego BPO to outsourcing w zakresie zaopatrzenia, przetwarzania płac, HR, zarządzania obiektami i podobnych funkcjonalności. My koncentrujemy się na świadczeniu usług w zakresie funkcji poziomych, takich jak płace, HR, administracja świadczeniami, rozwiązania podatkowe itp. Jednakże, według Gartnera, firmy powinny skupić się na świadczeniu usług pionowych w miarę dojrzewania rynku.

2. Pionowe BPO:

Pionowe BPO skupia się na świadczeniu różnych usług funkcjonalnych w ograniczonej liczbie dziedzin przemysłu. Opieka zdrowotna, usługi finansowe, produkcja i handel detaliczny to przykłady pionowych domen BPO.


Horizonal vertical BPO

Tabela 1: Poziome i pionowe BPO

BPO poziome są specyficzne dla danej funkcji i mogą obejmować różne domeny branżowe. Nasze rozwiązania outsourcingu procesów biznesowych są przykładami poziomego BPO.

Pionowe BPO koncentruje się na usługach funkcjonalnych w określonych domenach branżowych, takich jak produkcja, handel detaliczny, usługi finansowe i opieka zdrowotna. Nasze rozwiązania branżowe są przykładami pionowego BPO.

Udostępnij

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje