Składki na ubezpieczenie społeczne

/ Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce

System ubezpieczeń społecznych w Polsce obejmuje ubezpieczenie emerytalne i rentowe, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenie obejmuje m.in. pracowników, osoby pracujące na własny rachunek i wykonawców. Osoby te są również objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Obowiązkowe składki po stronie pracodawcy i pracownika zostały przedstawione poniżej:

Składka w % całkowitego
miesięcznego wynagrodzenia
Ogółem Pracownik Pracodawca
Ubezpieczenie emerytalne 19,52% 9,76% 9,76%
Ubezpieczenie rentowe 8,00% 1,50% 6,50%
Ubezpieczenie zdrowotne 9% 9% -
Ubezpieczenie chorobowe 2,45% 2,45% -
Ubezpieczenie wypadkowe wysokość zróżnicowana, standardowo 1,67% - wysokość zróżnicowana, standardowo 1,67%
Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy 2,45% - 2,45%
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP)
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
0,10%
od 1,5% do 4%
-
od 2% do 4%
0,10%
od 1,5% do 4%

Składki na ubezpieczenie społeczne powinny być opłacane do 15. dnia każdego miesiąca.


Odszkodowanie za czas trwania niezdolności do pracy

Pracodawca i Zakład Ubezpieczeń Społecznych mają obowiązek wypłaty odszkodowania za czas niezdolności pracownika do pracy (wynagrodzenie chorobowe) na warunkach określonych poniżej:

Czas trwania niezdolności do pracy Płatne przez pracodawcę Płacone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) Płacone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
1-14 łącznie dni choroby w ciągu roku kalendarzowego w przypadku pracowników w wieku powyżej 50 lat 80% średniego wynagrodzenia *
1-33 łącznie dni choroby w ciągu roku kalendarzowego w przypadku pozostałych pracowników 80% średniego wynagrodzenia *
więcej niż 14 lub więcej niż 33 dni choroby 80% średniego wynagrodzenia (również w przypadku hospitalizacji)

* Przeciętne wynagrodzenie za poprzednie dwanaście miesięcy

W przypadku niezdolności do pracy w wyniku wypadku przy pracy, choroby w czasie ciąży lub urlopu macierzyńskiego lub w związku z oddawaniem tkanek lub organów, pracownicy mają prawo do otrzymania 100% wynagrodzenia.

Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy, nie dłużej niż przez okres: 182 dni lub 270 dni - w przypadku, gdy niezdolność do pracy jest spowodowana gruźlicą lub przypada w trakcie ciąży.


Nasze publikacje w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne w Polsce

Proszę kliknąć tutaj, aby zobaczyć wszystkie nasze publikacje »

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja : 19.08.2022

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje