Rozpoczęcie samozatrudnienia w Polsce

/ Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce

Indywidualne prowadzenie działalności gospodarczej jako osoba fizyczna

Prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie wpisu do rejestru działalności gospodarczej ma zastosowanie do działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie własnego majątku. Obywatel UE może prowadzić działalność gospodarczą w Polsce na takich samych zasadach jak obywatel polski.


Aby móc prowadzić taką działalność, obywatel UE powinien podjąć następujące środki:

Środek 1 – złożenie wniosku o rejestrację w Centralnym Rejestrze i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej).

Wniosek o rejestrację w CEIDG należy złożyć za pomocą formularza cyfrowego. Wniosek taki musi być podpisany przy użyciu podpisu cyfrowego lub podpisu poświadczonego zaufanym profilem platformy cyfrowej usług administracji publicznej (ePUAP – platforma elektroniczna usług administracji publicznej).

Wniosek można również złożyć za pomocą formularza w wybranym urzędzie gminy: osobiście lub listem poleconym (w takim przypadku wniosek musi być podpisany przez wnioskodawcę, a podpis musi być poświadczony przez notariusza).

Do wniosku o rejestrację w CEIDG powinno być dołączone oświadczenie o braku orzeczeń z zakazem prowadzenia działalności gospodarczej, zakazem wykonywania określonego zawodu oraz zakazem prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją lub opieką nad małoletnimi.

CEIDG dokonuje wpisu do rejestru działalności gospodarczej niezwłocznie po złożeniu podpisanego wniosku i przesyła wnioskodawcy potwierdzenie złożenia wniosku na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. W przypadku złożenia wniosku osobiście, organ gminy potwierdza doręczenie wniosku za pośrednictwem potwierdzenia odbioru.

Dane z wniosku o rejestrację w CEIDG przesyłane są bez udziału przedsiębiorcy do właściwego urzędu skarbowego, urzędu statystycznego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wraz z informacją potwierdzającą dokonanie rejestracji w CEIDG.

Wniosek o rejestrację w CEIDG jest jednocześnie wnioskiem o nadanie numeru REGON (National Business Registry Number), wnioskiem o nadanie numeru NIP (Tax Identification Number) oraz zeznania podatkowego płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także złożeniem oświadczenia o wyborze formularza podatkowego. Do wniosku o rejestrację w CEIDG można dołączyć wniosek o rejestrację VAT.

Rejestr REGON jest informatycznym zbiorem informacji o polskich podmiotach gospodarczych (nie tylko przedsiębiorcach). Przedstawia on ogólną charakterystykę podmiotów działających w Polsce i stanowi podstawę do tworzenia baz danych i banków dotyczących tych podmiotów.

NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) to dziesięciocyfrowy kod służący do identyfikacji podmiotów płacących podatki w Polsce.

Składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne i rentowe, chorobowe i wypadkowe) oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne powinny być opłacane co miesiąc.

W formularzu wniosku należy podać w szczególności następujące dane:

 • określenie przedsiębiorcy i jego numeru rejestracyjnego PESEL (numer identyfikacyjny), jeśli taki istnieje,
 • data urodzenia,
 • obywatelstwo,
 • wskazanie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy oraz – w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na stałe poza miejscem zamieszkania – wskazanie tego miejsca i adresu głównego zakładu,
 • numer NIP przedsiębiorcy, jeśli istnieje,
 • wyszczególnienie działalności objętej prowadzoną działalnością gospodarczą (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD)),
 • wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • forma płatności podatku dochodowego,
 • informacja, czy majątek wspólnotowy w małżeństwie istnieje lub ustał,
 • a numer telefonu i adres e-mail, jeśli istnieje.

Wniosek o rejestrację w CEIDG jest bezpłatny. Wyciąg VAT-R podlega opłacie (obecnie 170 zł). Jeśli chodzi o formularze podatkowe, dostępne są następujące opcje:

 • karta odliczeń podatkowych,
 • płatność według stawki ryczałtowej od zarejestrowanych dochodów,
 • zryczałtowany podatek,
 • zgodnie z ogólnymi zasadami prawa.

Należy również wskazać rodzaj prowadzonej dokumentacji księgowej: księgi rachunkowe, księga przychodów i rozchodów lub inne rodzaje zapisów księgowych.


Środek 2 – nabycie pieczęci przedsiębiorstwa

Pieczęć firmy może okazać się przydatna przy wykonywaniu czynności finansowych i bankowych. Powinna zawierać (co najmniej) następujące dane: pełną nazwę firmy, siedzibę firmy i numer identyfikacji podatkowej (NIP).


Środek 3 – otwarcie rachunku bankowego spółki

Przedsiębiorca w Polsce nie jest zobowiązany do posiadania rachunku bankowego; ani osobistego, ani firmowego. Niemniej jednak rachunek bankowy jest niezbędny do przeprowadzania dużych transakcji finansowych i ułatwia załatwianie formalności w urzędach. Aby otworzyć rachunek bankowy, należy – w zależności od wymogów stosowanych przez poszczególne banki – wykonać następujące czynności:

 • karta tożsamości,
 • certyfikat rejestracji w CEIDG w formie wydruku ze strony internetowej CEIDG,
 • niekiedy kopia świadectwa przyznania numeru REGON (oryginał dostępny do wglądu),
 • czasami pieczęć firmy.

Urząd Skarbowy powinien zostać powiadomiony o otwarciu rachunku spółki za pomocą formularza aktualizacyjnego CEIDG-1. Adresy poszczególnych urzędów skarbowych są dostępne na stronie internetowej: https://www.pit.pl/.


Środek 4 – zgłaszanie pomieszczeń, w których ma być prowadzona działalność gospodarcza

Lokal, który będzie stanowił siedzibę spółki, należy zgłosić w urzędzie miasta lub gminy na potrzeby uiszczenia obowiązkowego podatku od nieruchomości.

Ostatnia aktualizacja : 30.10.2019

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje