Rozpoczęcie samozatrudnienia w Polsce

/ Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce

Wsparcie przy uruchomieniu jednoosobowej działalności gospodarczej w Polsce:

Prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie wpisu do rejestru działalności gospodarczej ma zastosowanie do działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie własnego majątku. Obywatel UE może prowadzić działalność gospodarczą w Polsce na takich samych zasadach jak obywatel polski.


Aby móc prowadzić taką działalność, obywatel UE powinien podjąć następujące środki:

Złożenie wniosku o rejestrację w Centralnym Rejestrze i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej).

Wniosek o rejestrację w CEIDG należy złożyć za pomocą formularza cyfrowego. Wniosek taki musi być podpisany przy użyciu podpisu cyfrowego lub podpisu poświadczonego zaufanym profilem platformy cyfrowej usług administracji publicznej (ePUAP – platforma elektroniczna usług administracji publicznej).

Wniosek można również złożyć za pomocą formularza w wybranym urzędzie gminy: osobiście lub listem poleconym (w takim przypadku wniosek musi być podpisany przez wnioskodawcę, a podpis musi być poświadczony przez notariusza).

Do wniosku o rejestrację w CEIDG powinno być dołączone oświadczenie o braku orzeczeń z zakazem prowadzenia działalności gospodarczej, zakazem wykonywania określonego zawodu oraz zakazem prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją lub opieką nad małoletnimi.

CEIDG dokonuje wpisu do rejestru działalności gospodarczej niezwłocznie po złożeniu podpisanego wniosku i przesyła wnioskodawcy potwierdzenie złożenia wniosku na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. W przypadku złożenia wniosku osobiście, organ gminy potwierdza doręczenie wniosku za pośrednictwem potwierdzenia odbioru.

Dane z wniosku o rejestrację w CEIDG przesyłane są bez udziału przedsiębiorcy do właściwego urzędu skarbowego, urzędu statystycznego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wraz z informacją potwierdzającą dokonanie rejestracji w CEIDG.

Wniosek o rejestrację w CEIDG jest jednocześnie wnioskiem o nadanie numeru REGON (National Business Registry Number), wnioskiem o nadanie numeru NIP (Tax Identification Number) oraz zeznania podatkowego płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także złożeniem oświadczenia o wyborze formularza podatkowego. Do wniosku o rejestrację w CEIDG można dołączyć wniosek o rejestrację VAT.

Rejestr REGON jest informatycznym zbiorem informacji o polskich podmiotach gospodarczych (nie tylko przedsiębiorcach). Przedstawia on ogólną charakterystykę podmiotów działających w Polsce i stanowi podstawę do tworzenia baz danych i banków dotyczących tych podmiotów.

NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) to dziesięciocyfrowy kod służący do identyfikacji podmiotów płacących podatki w Polsce.

Składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne i rentowe, chorobowe i wypadkowe) oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne powinny być opłacane co miesiąc.

W formularzu wniosku należy podać w szczególności następujące dane:

 • określenie przedsiębiorcy i jego numeru rejestracyjnego PESEL (numer identyfikacyjny), jeśli taki istnieje,
 • data urodzenia,
 • obywatelstwo,
 • wskazanie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy oraz – w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na stałe poza miejscem zamieszkania – wskazanie tego miejsca i adresu głównego zakładu,
 • numer NIP przedsiębiorcy, jeśli istnieje,
 • wyszczególnienie działalności objętej prowadzoną działalnością gospodarczą (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD)),
 • wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • forma płatności podatku dochodowego,
 • informacja, czy majątek wspólnotowy w małżeństwie istnieje lub ustał,
 • a numer telefonu i adres e-mail, jeśli istnieje.

Wniosek o rejestrację w CEIDG jest bezpłatny. Wyciąg VAT-R podlega opłacie (obecnie 170 zł). Jeśli chodzi o formularze podatkowe, dostępne są następujące opcje:

 • karta odliczeń podatkowych,
 • płatność według stawki ryczałtowej od zarejestrowanych dochodów,
 • zryczałtowany podatek,
 • zgodnie z ogólnymi zasadami prawa.

Należy również wskazać rodzaj prowadzonej dokumentacji księgowej: księgi rachunkowe, księga przychodów i rozchodów lub inne rodzaje zapisów księgowych.

Aneta

Aneta Majchrowicz-Bączyk
Partner / Radca prawny
Główny Kierownik getsix Tax & Legal
PolskiEnglishDeutsch

Nabycie pieczęci przedsiębiorstwa

Pieczęć firmy może okazać się przydatna przy wykonywaniu czynności finansowych i bankowych. Powinna zawierać (co najmniej) następujące dane: pełną nazwę firmy, siedzibę firmy i numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Zachęcamy do kontaktu. Z chęcią odpowiemy na Państwa pytania.

Skontaktuj się z nami »


Otwarcie rachunku bankowego spółki

Przedsiębiorca w Polsce nie jest zobowiązany do posiadania rachunku bankowego; ani osobistego, ani firmowego. Niemniej jednak rachunek bankowy jest niezbędny do przeprowadzania dużych transakcji finansowych i ułatwia załatwianie formalności w urzędach. Aby otworzyć rachunek bankowy, należy – w zależności od wymogów stosowanych przez poszczególne banki – wykonać następujące czynności:

 • karta tożsamości,
 • certyfikat rejestracji w CEIDG w formie wydruku ze strony internetowej CEIDG,
 • niekiedy kopia świadectwa przyznania numeru REGON (oryginał dostępny do wglądu),
 • czasami pieczęć firmy.

Urząd Skarbowy powinien zostać powiadomiony o otwarciu rachunku spółki za pomocą formularza aktualizacyjnego CEIDG-1. Adresy poszczególnych urzędów skarbowych są dostępne na stronie internetowej: https://www.pit.pl/.

Zachęcamy do kontaktu. Z chęcią odpowiemy na Państwa pytania.

Skontaktuj się z nami »


Zgłaszanie pomieszczeń, w których ma być prowadzona działalność gospodarcza

Lokal, który będzie stanowił siedzibę spółki, należy zgłosić w urzędzie miasta lub gminy na potrzeby uiszczenia obowiązkowego podatku od nieruchomości.

Zachęcamy do zapoznania się z usługami wirtualnego biura.

Wirtualne biuro »


Nasze biura mogą być siedzibą Państwa firmy:

Zachęcamy do kontaktu. Z chęcią odpowiemy na Państwa pytania.

Skontaktuj się z nami »


Bezpłatny e-book o przepisach podatkowych i prawnych

Co roku przygotowujemy dla Państwa broszurę zawierająca zestawienie aktualnych przepisów prawnych, podatkowych i kadrowych dla firm prowadzących działalność na terenie Polski. Broszura pomaga sprawnie poruszać się w gąszczu obowiązujących przepisów i zmian prawnych oraz usystematyzować najważniejsze z perspektywy przedsiębiorcy informacje. Publikacja stanowi obszerne źródło wiedzy, która ułatwi Państwu podejmowanie strategicznych decyzji biznesowych.

Inwestowanie w Polsce

Wypełnij formularz, a otrzymasz DARMOWY e-Book "Inwestowanie w Polsce w roku 2021"!

 • Przewodnik po różnych formach opodatkowania
 • Uwzględnia zmiany prawne wprwadzone w 2021 roku
 • Wszystko, co musisz wiedzieć, żeby prowadzić firmę w Polsce

Pobierz e-book »
Czytaj więcej »

Ostatnia aktualizacja : 21.09.2021

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje