Raportowanie do Narodowego Banku

/ Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce

W Polsce istnieje szereg obowiązków w zakresie przekazywania raportów do Narodowego Banku Polskiego (NBP).

Sprawozdawczość NBP dotyczy rezydentów (podmiotów krajowych), którzy dokonują międzynarodowego obrotu dewizowego z nierezydentami (podmioty zewnętrzne zagraniczne), jak i przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność kantorową. Rezydenci, których łączna kwota aktywów i pasywów na koniec roku przekracza 300 mln złotych, zobowiązani są do przekazywania miesięcznych sprawozdań na określonych formularzach do 20 dni po zakończeniu miesiąca.

Gdy łączna wartość aktywów i pasywów nie przekracza 300 mln złotych, wówczas rezydenci przekazują NBP sprawozdanie w terminie do 26 dni po zakończeniu kwartału.

Zgodnie z § 8 rozporządzenia Ministra Finansów rezydenci, którzy:

  • na koniec roku lub na koniec danego kwartału nie osiągnęli progów sprawozdawczych (odpowiednio powyżej lub poniżej 300 mln złotych);
  • posiadają aktywa lub pasywa związane z obrotem handlowym z zagranicą, których łączna kwota na koniec roku wynosi co najmniej 3 mln zł

są także zobowiązani do przekazywania kwartalnych sprawozdań do Narodowego Banku Polskiego, nie później niż 20. dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja : 26.05.2022

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje