Raportowanie do Narodowego Banku

/ Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce

W Polsce istnieje szereg obowiązków w zakresie przekazywania raportów do Narodowego Banku Polskiego (NBP). Wymogi te dotyczą podmiotów mających siedzibę w Polsce oraz polskich oddziałów spółek zagranicznych prowadzących obrót dewizowy z innymi krajami lub posiadających aktywa/zobowiązania wyrażone w walutach obcych.

Zgodnie z prawem dewizowym następujące podmioty mają obowiązek przekazywania sprawozdań do Narodowego Banku Polskiego:

  • wszystkie spółki inwestycyjne – muszą składać raporty miesięczne do 20. dnia danego miesiąca;
  • pozostałe podmioty (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prawne), jeżeli łączna wartość ich aktywów i pasywów w walutach obcych stanowi równowartość:
  1. co najmniej 300 mln PLN – muszą wysyłać raporty miesięczne składane do 20. dnia miesiąca następującego po danym miesiącu;
  2. powyżej 10 mln PLN – muszą przesłać raporty kwartalne złożone do 20. dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału.

Nawet jeżeli powyższe progi nie zostaną przekroczone, jeżeli wartość należności i zobowiązań z tytułu handlu zagranicznego wynosi co najmniej 3 mln zł, należy przedłożyć Narodowemu Bankowi Polskiemu odrębny raport w tym zakresie, nie później niż 20. dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału.

Ostatnia aktualizacja: 12.05.2022

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje