Słowniczek terminów biznesowych

/ Nasze zasoby informacyjne

BPM (Zarządzanie procesami biznesowymi)

Zarządzanie procesami biznesowymi nazywane jest holistycznym podejściem zarządczym do dostosowywania procesów biznesowych organizacji do potrzeb i pragnień klientów. BPM stosuje podejście systematyczne, starając się stale poprawiać efektywność i efektywność biznesową, dążąc jednocześnie do innowacji, elastyczności i integracji z technologią.


BPO (Outsourcing procesów biznesowych)

Business Process Outsourcing jest zazwyczaj klasyfikowany jako outsourcing zaplecza biurowego – który obejmuje wewnętrzne funkcje biznesowe, takie jak zasoby ludzkie lub finanse i rachunkowość, oraz outsourcing front office – który obejmuje usługi związane z klientami, takie jak usługi contact center.


E2E (Procesy typu End-to-End)

Termin używany w wielu arenach biznesowych odnoszący się do punktów początkowych i końcowych metody lub usługi. Teoria end-to-end obejmuje filozofię, zgodnie z którą wyeliminowanie jak największej liczby warstw pośrednich lub kroków pozwoli zoptymalizować wydajność i efektywność w każdym procesie. Przykładem procesów typu end-to-end jest bezpośrednie połączenie kupujących i sprzedających na arenie handlu elektronicznego lub w produkcji. Dzieje się tak, gdy jedna firma świadczy usługę na rzecz drugiej, w ramach której zarządza wszystkimi aspektami projektowania i produkcji danego produktu – produktu końcowego bezpośrednio do użytkownika końcowego. Przetwarzanie od końca do końca odnosi się do koordynacji w wykonywaniu sekwencji zdefiniowanych kroków, zwanych również procesami, w celu osiągnięcia celów biznesowych, od początku do końca.


EDI (Elektroniczna wymiana danych)

Elektroniczna wymiana danych (EDI) jest komputerową wymianą dokumentów biznesowych w standardowym formacie elektronicznym pomiędzy partnerami biznesowymi. Dzięki przejściu od wymiany dokumentów biznesowych w formie papierowej do elektronicznej, przedsiębiorstwa odnoszą duże korzyści, takie jak zmniejszenie kosztów, zwiększenie szybkości przetwarzania, zmniejszenie liczby błędów i poprawa relacji z partnerami biznesowymi. Każdy termin w definicji jest istotny:

Computer-to-computer

EDI zastępuje pocztę, faks i pocztę elektroniczną. Podczas gdy poczta elektroniczna jest również podejściem elektronicznym, dokumenty wymieniane za pośrednictwem poczty elektronicznej muszą być nadal obsługiwane przez ludzi, a nie przez komputery. Zaangażowanie ludzi spowalnia przetwarzanie dokumentów, a także wprowadza błędy. Zamiast tego dokumenty EDI mogą przepływać bezpośrednio do odpowiedniej aplikacji na komputerze odbiorcy (np. system zarządzania zamówieniami), a ich przetwarzanie może rozpocząć się natychmiast.

Dokumenty biznesowe

Są to dokumenty, które są zazwyczaj wymieniane między przedsiębiorstwami. Najpopularniejsze dokumenty wymieniane za pośrednictwem EDI to zamówienia zakupu, faktury i zawiadomienia z wyprzedzeniem. Ale istnieje wiele, wiele innych, takich jak konosament, dokumenty celne, dokumenty inwentaryzacyjne i dokumenty statusu przesyłki.

Standard format

Ponieważ dokumenty EDI muszą być przetwarzane przez komputery, a nie ludzi, standardowy format musi być używany, tak, że komputer będzie w stanie odczytać i zrozumieć dokumenty. Standardowy format opisuje, czym jest każda informacja i w jakim formacie (np. liczba całkowita, liczba dziesiętna, mm/dd/yyy). Bez standardowego formatu każda firma wysyłałaby dokumenty w formacie specyficznym dla danej firmy, a podobnie jak osoba anglojęzyczna prawdopodobnie nie rozumie języka japońskiego, system komputerowy odbiorcy nie rozumie formatu specyficznego dla firmy formatu nadawcy. Obecnie stosuje się kilka standardów EDI, w tym ANSI, EDIFACT, TRADACOMS i XML, a dla każdego standardu istnieje wiele różnych wersji, np. ANSI 5010 lub EDIFACT wersja D12, Release A. Kiedy dwie firmy decydują się na wymianę dokumentów EDI, muszą uzgodnić konkretny standard EDI i wersję. Przedsiębiorstwa zazwyczaj korzystają z usług tłumacza EDI – albo jako własnego oprogramowania, albo za pośrednictwem dostawcy usług EDI – w celu przetłumaczenia formatu EDI, tak aby dane mogły być wykorzystywane przez ich wewnętrzne aplikacje i w ten sposób umożliwiać bezpośrednie przetwarzanie dokumentów.

Partnerzy biznesowi

Wymiana dokumentów EDI odbywa się zazwyczaj pomiędzy dwoma różnymi firmami, zwanymi partnerami biznesowymi lub handlowymi. Na przykład, firma A. może kupować towary od firmy B. Firma A. wysyła zamówienia do firmy B. Firma A. i firma B. są partnerami biznesowymi.


Fakturowanie Cykle

W zależności od miejsca, w którym znajduje się proces fakturowania, firmy będą miały różną perspektywę fakturowania elektronicznego i potencjalnych korzyści. Kupujący mogą chcieć szybko zapłacić, aby móc skorzystać z wszelkich dostępnych rabatów za wczesną płatność. Proces ten znany jest jako cykl „procure-to-pay”. W przypadku dostawców, im szybciej faktura może zostać przetworzona, tym szybciej mogą oni otrzymać zapłatę za dostarczenie produktu lub usługi. Proces ten znany jest jako „cykl zamówień do zapłaty gotówką”.

Wprowadzenie cyklu zamówień do gotówki

Dostawcy stale dążą do skrócenia liczby dni, w których zaległa sprzedaż (DSO), czasu potrzebnego na otrzymanie płatności od klientów za dostarczane towary lub usługi. Po wysłaniu towarów lub usług przez dostawcę, chce on otrzymać terminową zapłatę:

 • Zapewnienie jakości danych na fakturze
  Usuwanie potencjalnych błędów danych poprzez usunięcie konieczności ponownego wpisywania danych;
 • Zmniejszenie czasu potrzebnego na dostarczenie faktury z dni do minut;
 • Umożliwienie klientom automatyzacji procesu routingu i rozliczeń;
 • Mamy mniej zagubionych lub brakujących faktur.

Usprawnienie cyklu od zamówienia do zapłaty

Z drugiej strony, kupujący są zainteresowani zapewnieniem, że wszystko jest w porządku przed dokonaniem jakiejkolwiek płatności. W tym scenariuszu firma otrzymuje faktury elektroniczne od wielu dostawców z działu zobowiązań. Firma sprawdzi, czy towary zostały dostarczone w dobrym stanie i porówna to z pierwotnym zamówieniem zakupu. Jeśli wszystko będzie pasować, zapłacą dostawcy:

 • Automatyczne przekierowywanie faktur w celu szybszego zatwierdzenia;
 • Automatyczne sprawdzanie faktur na podstawie innych dokumentów, takich jak zamówienia zakupu;
 • Czasy cyklu edukacyjnego o ponad 60 procent;
 • Ułatwienie procesu przechwytywania zniżki;
 • Obniżenie FTE (pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze godzin) i kosztów przetwarzania.

Notariusz w Polsce

Notariusze publiczni w Polsce to osoby zaufania, które przygotowują dokumenty urzędowe i oferują swoim klientom gwarancję dokumentu uwierzytelnionego. Notariusze publiczni w Polsce są wiodącą kategorią prawną z wieloma obowiązkami, takimi jak informowanie, tworzenie dokumentów czy składanie depozytów. W Polsce istnieje prawie 1300 notariuszy i ponad 1500 notariuszy. Notariusze w Polsce są powoływani przez Ministra Sprawiedliwości, po konsultacji z lokalną izbą notarialną. Regionalne izby notarialne podlegają prawu Sądu Apelacyjnego i tworzą Krajową Izbę Notarialną. Warszawska Izba Notarialna Prawa Cywilnego jest najwyższym z lokalnych stowarzyszeń i działa jako centrum decyzyjne, miejsce spotkań i organ regulacyjny. Istnieje również Izba Rady, która jest odpowiedzialna za wszystkie decyzje i kontrole urzędów. Prezes izby samorządu terytorialnego wybierany jest na okres trzech lat./p>

Admisja

Warunkiem uzyskania statusu notariusza w Polsce jest obywatelstwo i wykształcenie. Osoba, która chce być polskim notariuszem, musi posiadać polskie obywatelstwo i musi mieć nieskazitelny charakter. Kandydat na notariusza w Polsce jest uprawniony, jeśli ma więcej niż 26 lat i posiada tytuł magistra prawa na uniwersytecie w Polsce lub na uczelni zagranicznej uznanej w Polsce. Istnieje również konieczność odbycia stażu i trzyletniej pracy w charakterze asystenta notariusza w Polsce. Na przykład Warszawska Izba Notarialna prowadzi grupy szkoleniowe dla kandydatów, którzy chcą zostać notariuszami w Polsce. Niemniej jednak przyszły notariusz w Polsce musi zdać egzamin notarialny. Istnieje również specjalna kategoria ekspertów zawodowych, którzy mogą być powoływani jako notariusze publiczni w Polsce, takich jak profesorowie nauk prawnych, sędziowie, prokuratorzy, adwokaci czy radcy prawni.

Działalność

Głównym obowiązkiem notariusza w Polsce jest notarialne poświadczenie dokumentów w celu poświadczenia ważności umowy zgodnie z prawem. Dzieje się tak tylko wtedy, gdy obie strony podpiszą dokumenty w obecności polskiego notariusza. Inne usługi oferowane przez notariusza w Polsce obejmują sporządzanie aktów notarialnych, przygotowywanie protestów dotyczących weksli, przyjmowanie depozytów oraz przyjmowanie oświadczeń dotyczących dziedziczenia.


NPA (Aktywa nieposiadające statusu aktywów zagrożonych)

Klasyfikacja stosowana przez instytucje finansowe odnosząca się do pożyczek zagrożonych niewykonaniem zobowiązania. W przypadku gdy pożyczkobiorca nie spłaci odsetek lub kwoty głównej przez 90 dni, pożyczka jest uznawana za aktywa zagrożone. Znany również jako „kredyt zagrożony”.


Zamówienia na gotówkę (OTC / O2C)

Outsourcing order-to-Cash (OTC lub O2C) jest silną propozycją kosztów i wartości. Pozwoli to firmom zająć się kilkoma problemami biznesowymi, takimi jak nieefektywne zarządzanie przepływami pieniężnymi, wycieki dochodów (złe zadłużenie) oraz zarządzanie należnościami. Poza powszechnymi wyzwaniami w zakresie BPO, outsourcing O2C ma pewne bardzo specyficzne problemy wynikające z zależności międzyfunkcyjnych, specyficznych wymagań branżowych, odmiennego krajobrazu technologicznego i bezpośredniej ekspozycji na klienta końcowego. Ze względu na fakt, że większość umów outsourcingowych O2C nadal koncentruje się na AR, zakres O2C typu end-to-end wydaje się być nowym trendem. Rozszerzenie technologii staje się coraz bardziej rozpowszechnionym podejściem w O2C w odniesieniu do podejścia opartego na platformie. Zdajemy sobie sprawę, że istnieją trzy kluczowe tematy ostatnich inwestycji dostawców usług w ramach możliwości O2C – technologia i analiza, ekspansja dostaw na lądzie/na lądzie oraz ogólne zwiększenie możliwości. O2C to zestaw procesów biznesowych, które obejmują przyjmowanie i spełnianie próśb klientów o towary lub usługi. Cykl zamówień na gotówkę składa się z wielu podprocesów, które obejmują:

 • zamówienie klienta jest udokumentowane;
 • zamówienie jest zrealizowane lub usługa jest zaplanowana;
 • zamówienie jest wysyłane do klienta lub usługa jest wykonywana;
 • faktura jest tworzona i wysyłana do klienta;
 • klient wysyła zapłatę/odbiór;
 • płatność jest zapisywana w księdze głównej.

P2P (Zamówienie do zapłaty)

Zamówienie do zapłaty, często w skrócie P2P, odnosi się do procesów biznesowych, które obejmują działania polegające na składaniu wniosków (zamówienia), zakupie, przyjmowaniu, płaceniu i księgowaniu towarów i usług. Procure-to-pay jest równoznaczne z innymi terminami, takimi jak „od zakupu do zapłaty” i „od zamówienia do środków pieniężnych”. W zależności od kontekstu, zwrot ten może być używany do opisania albo kupić stronę lub sprzedać proces boczny i niektórzy sprzedawcy przyjęli te terminy jako marki dla swoich modułów ERP. Procure-to-pay (P2P) jest często związane bezpośrednio z technologią, która wspiera procesy, które opisuje jak e-zamówienia i modułów zakupu ERP i płatności. Jak sama nazwa wskazuje, zamówienie do zapłaty system jest w pełni zintegrowane rozwiązanie mające na celu wsparcie end-to-end procesu, który rozpoczyna się od towarów i usług rekwizycji i kończy się gotowych do zapłaty plików do przesłania do systemu płatności. Rozwiązania Procure-to-pay wykorzystują usługę skanowania i przechwytywania, portal dostawcy i/lub platformę umożliwiającą dostawcom składanie faktur drogą elektroniczną.


Pełnomocnictwo w Polsce

Pełnomocnictwo w Polsce definiowane jest jako umowa sporządzona w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Polskie prawo stanowi, że oryginał pełnomocnictwa w Polsce musi być podpisany przez wnioskodawcę lub, jeśli udzielającym jest spółka, przez upoważnionego przedstawiciela. Pełnomocnictwo w Polsce upoważnia do działania w imieniu innej osoby fizycznej. Rzeczywiście, polskie prawo cywilne stanowi różnicę między ustawową reprezentacją opartą na prawie powszechnym a pełnomocnictwem opartym na oświadczeniu notarialnym.

Polski kodeks cywilny stanowi, że ogólne pełnomocnictwo w Polsce przewiduje udzielanie pełnomocnictw do czynności zwykłego zarządu. To, co wykracza poza zwykłe zarządzanie, wymaga specjalnego pełnomocnictwa w Polsce. Tak jest w przypadku pełnomocnictwa szczególnego w Polsce, które upoważnia jedną osobę do wykonywania czynności prawnych tylko w jednej kategorii określonej w dokumencie.

Pełnomocnictwo zwykłe w Polsce różni się od pełnomocnictwa handlowego w Polsce, znanego również jako pełnomocnik lub prokura. Osoby prawne mogą być reprezentowane przez pełnomocników na podstawie pełnomocnictwa, które upoważnia osobę fizyczną do działania w imieniu spółki. Ten szczególny rodzaj pełnomocnictwa w Polsce może być udzielany wyłącznie przez podmioty zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub spółkę, która ma się zarejestrować. Osoba posiadająca specjalne pełnomocnictwo w Polsce może reprezentować spółkę przed sądami, organami administracji państwowej i samorządowej. Jednak kodeks cywilny reguluje i ogranicza czynności, do których wykonywania uprawniony jest pełnomocnik. Spółki kapitałowe muszą uzyskać zgodę wszystkich członków zarządu przed udzieleniem pełnomocnictwa w Polsce. Co więcej, w spółkach osobowych wszyscy wspólnicy muszą wyrazić zgodę na osobę, której udzielono pełnomocnictwa w Polsce.

Pełnomocnictwo w Polsce może zostać odwołane w każdym czasie przez osobę lub podmiot, który go udzielił. Jeżeli pełnomocnik chce odstąpić od umowy i przenieść ją na inną osobę, Kodeks zobowiązań stanowi, że jest to niemożliwe, gdyż pełnomocnictwo w Polsce opiera się na zaufaniu, dlatego też pełnomocnik nie może być zastąpiony bez zgody udzielającego.


R2R (Rejestr do raportu)

Record-to-Report (R2R) jest procesem zarządzania, służącym dostarczaniu strategicznych, finansowych i operacyjnych informacji zwrotnych w celu zrozumienia, jak działa firma. Obejmuje on etapy związane z przygotowaniem i raportowaniem ogólnych sprawozdań finansowych, które są zazwyczaj przechowywane w księdze głównej lub nominalnej. Szczegółowe kroki w tym zakresie są następujące:

 • ekstrakcja danych;
 • gromadzenie danych;
 • walidacja danych;
 • przekształcanie danych (tworzenie vouchera);
 • księgowanie bonów (do księgi głównej);
 • przechowywanie voucherów w nienormalizowanym i skompresowanym formacie;
 • generowanie salda rachunku analitycznego lub skonsolidowanego salda rachunku analitycznego;
 • generowanie zdefiniowanych przez użytkownika raportów finansowych i zarządczych.

Ogólnie rzecz biorąc, funkcja Record-to-Report nie jest zaangażowana w przetwarzanie transakcji, ale raczej w agregację istniejących danych w systemach komputerowych, aby umożliwić przygotowanie sensownej sprawozdawczości na potrzeby zarządzania. Jednakże funkcja R2R może być częścią szerszego działu księgowości. Funkcja Record-to-Report, jako proces typu end-to-end F&A, który obejmuje zarówno działania intensywnie związane z transakcjami (oparte na zasadach), jak i działania intensywnie związane z osądem (poznawcze), funkcja Record-to-Report (R2R) stanowi znaczącą część działalności gospodarczej. Zazwyczaj stanowi on jedną trzecią całkowitego kosztu funkcji F&A. Prawie 60 % kosztów R2R stanowią procesy intensywnie związane z transakcjami, co sprawia, że outsourcing R2R jest bardzo atrakcyjną opcją, szczególnie w zakresie uzgadniania, wpisów do dzienników, zamykania, konsolidacji i raportowania.

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja: 22.07.2022

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje