Rozwiązania podatkowe

/ Nasze rozwiązania dla firm

header_tax_solutions

Opodatkowanie działalności gospodarczej

Punkt kompleksowej obsługi getsix® w zakresie kwestii związanych z opodatkowaniem działalności gospodarczej

Doradztwo podatkowe

Usługi getsix® w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych we współpracy z naszymi partnerami w ramach sieci kompetencji obejmują planowanie, doradztwo i zgodność z przepisami podatkowymi.

getsix® ma doświadczenie w następujących dziedzinach:

 • Optymalizacja podatkowa, na przykład, związana z klasyfikacją przychodów i kosztów. Regularnie doradzamy w zakresie traktowania wydatków marketingowych i kapitałowych w porównaniu z bieżącymi wydatkami w sektorze nieruchomości;
 • Przeglądy podatkowe mające na celu identyfikację ryzyka i możliwości podatkowych;
 • Wsparcie w zakresie aspektów podatkowych związanych z fuzjami i przejęciami, w tym przeprowadzenie badania due diligence i doradztwo w zakresie strukturyzacji podatkowej;
 • Tworzenie formalnych podatkowych grup kapitałowych i nieformalnych grup podatkowych;
 • Pomoc w uzyskaniu wiążących interpretacji zgodnie z art. 14 kodeksu podatkowego;
 • Aspekty podatkowe związane z zakładaniem i prowadzeniem działalności w Specjalnych Strefach Ekonomicznych (SEZs).

Obsługa rozliczeń podatkowych świadczonych przez usługi księgowe getsix®

W ciągu roku podatnicy są zobowiązani do wpłacania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego. Przekazana kwota stanowi różnicę między podatkiem należnym od dochodów osiągniętych od początku roku podatkowego a łącznymi zaliczkami należnymi w poprzednich miesiącach. Miesięczne zaliczki na podatek muszą być wpłacone nie później niż 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Ostateczne rozliczenie zobowiązań podatkowych kończy się złożeniem rocznego zeznania podatkowego i zapłatą ewentualnej zaległej kwoty. Należy tego dokonać:

 • Do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym – w przypadku opodatkowania osób prawnych;
 • Do 30 kwietnia następnego roku – w przypadku rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dodatkowo podmioty – niezależnie od ich formy – podlegają z reguły opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT). W związku z tym, jeżeli zwolnienie nie ma zastosowania, podmioty są zobowiązane do rozliczania VAT w okresach miesięcznych i składania miesięcznych deklaracji podatkowych do 25 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Przedsiębiorstwa są ponadto zobowiązane do:

 • Prowadzenia pełnej księgowości;
 • Przygotowania sprawozdań finansowych i złożenie ich w Krajowym Sądzie Rejestrowym;
 • Zlecania publikacji ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego (niektóre rodzaje spółek).
 • Poszczególne przedsiębiorstwa i większość spółek osobowych mogą spełnić wymogi dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych w formie księgi przychodów i kosztów, chyba że ich roczne przychody przekraczają równowartość 1 200 000,00 EUR.

Referencje

Chciałabym skorzystać z okazji i jeszcze raz podziękować za bardzo dobrą współpracę, szybkie opracowanie i przygotowanie danych oraz wsparcie przy organizacji zgromadzenia wspólników. Mam nadzieję, że w celu omówienia kolejnych sprawozdań finansowych będziemy mogli spotkać się już osobiście.

Elisabeth Neumann , I.G. Pflanzenzucht GmbH
Prokurent, Dyrektor finansowy

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja: 10.08.2022

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje