Tag: Rejestracja VAT w Niemczech

To jest strona odnośnie taga Rejestracja VAT w Niemczech

Ułatwienia dla grup podatkowych w zakresie podatku VAT skupiających spółki osobowe w Niemczech

/
Date06 gru 2021
/
Category
W ramach grupy podatkowej VAT, kilka prawnie niezależnych firm jest traktowanych dla celów podatku VAT, jako jedna jednostka. Warunkiem jest finansowa konsolidacja jednego lub większej liczby przedsiębiorstw (przedsiębiorstw kontrolowanych) z innym przedsiębiorstwem (przedsiębiorstwem kontrolującym). Jeżeli spółką kontrolowaną jest spółka osobowa, niemieckie organy podatkowe interpretują ten wymóg szczególnie rygorystycznie. Przedsiębiorstwo kontrolujące...
Read More →

Zmiany w podatku VAT w obszarze e-commerce w Niemczech

/
Date03 gru 2021
/
Category
Od 1 lipca 2021 r. do transakcji transgranicznych z konsumentami i innymi osobami niebędącymi przedsiębiorcami będą miały zastosowanie nowe, daleko idące regulacje w zakresie podatku VAT. W przyszłości dostawy wewnątrzwspólnotowe na rzecz osób niebędących przedsiębiorcami będą opodatkowane w kraju miejsca zamieszkania nabywcy (tzw. zasada kraju przeznaczenia). Warunkiem jest przekroczenie progu...
Read More →

Rozróżnienie między wynagrodzeniem pieniężnym a niepieniężnym w Niemczech

/
Date29 lis 2021
/
Category
W dniu 13.4.2021 r. Federalne Ministerstwo Finansów przedstawiło szczegółowe stanowisko w sprawie zmiany definicji rozgraniczenia między świadczeniami pieniężnymi a niepieniężnymi. Opinia jest w przeważającej części poświęcona zagadnieniu bonów i kart przedpłaconych, gdyż te rodzaje świadczeń są bardzo rozpowszechnione. W związku ze zmianami prawnymi znacznie ograniczone zostały warunki, na jakich przyznawanie...
Read More →

Opodatkowanie testów na COVID-19 w Niemczech

/
Date24 lis 2021
/
Category
Zarówno Federalne Ministerstwo Finansów, jak i administracje podatkowe szeregu krajów związkowych zajęły stanowisko w sprawie opodatkowania testów na COVID-19: Z punktu widzenia pracodawcy:Jeżeli pracodawca pokrywa koszty testów COVID-19 dla swoich pracowników, pracownik nie musi płacić podatku od świadczenia niepieniężnego. Przetestowanie pracowników jest uznawane za interes własny pracodawcy. Pracodawca może odliczyć...
Read More →

Obowiązki sprawozdawcze w zakresie udziałów w podmiotach gospodarczych z siedzibą w Wielkiej Brytanii w Niemczech

/
Date22 lis 2021
/
Category
Przedsiębiorstwa i osoby fizyczne podlegające obowiązkowi podatkowemu w Niemczech są zobowiązane do zgłaszania organom podatkowym następujących informacji o swoich udziałach w spółkach lub zakładach zagranicznych, jak również w innych podmiotach komasujących aktywa (np. funduszach inwestycyjnych): tworzenie i nabywanie zakładów lub placówek za granicą nabycie lub zmiana stanu udziałów w zagranicznych...
Read More →

Pakiet 22 punktów na rzecz zmniejszenia biurokracji w Niemczech

/
Date19 lis 2021
/
Category
W połowie kwietnia 2021 r. gabinet federalny zatwierdził pakiet mający na celu zmniejszenie biurokracji. Zawiera on 22 konkretne środki, które mają uwolnić firmy, agendy rządowe i obywateli od zbędnej biurokracji. Najistotniejsze zmiany w zakresie podatków i ubezpieczeń społecznych to: W celu ograniczenia obowiązków statystycznych wprowadzona zostanie centralna ewidencja danych przedsiębiorstw...
Read More →

Podatek od nabycia gruntu: zaostrzenie przepisów dotyczących transakcji typu share deal w Niemczech

/
Date17 lis 2021
/
Category
W 2019 r. rząd federalny podjął nieudaną próbę reformy podatku od nabycia nieruchomości w celu ograniczenia unikania lub zaniżania wymiaru tegoż podatku przez zawieranie tzw. transakcji share deal. Teraz zmiana ustawy o podatku od nabycia nieruchomości została przyjęta przez parlament i 17 maja 2021 została opublikowana w Federalnym Dzienniku Ustaw....
Read More →

Projekt ustawy o zwalczaniu unikania opodatkowania w Niemczech

/
Date15 lis 2021
/
Category
W dniu 31 marca 2021 r. rząd federalny przyjął projekt ustawy o zwalczaniu unikania opodatkowania i nieuczciwej konkurencji podatkowej. Celem ustawy jest wprowadzenie rozwiązań, w wyniku których utrzymywanie relacji gospodarczych z firmami zarejestrowanymi w rajach podatkowych przestanie być atrakcyjne. Raje podatkowe to państwa, które nie zapewniają wystarczającej przejrzystości w sprawach...
Read More →

Aktualny status reformy podatku od nieruchomości w Niemczech

/
Date10 lis 2021
/
Category
Przyjęta w 2019 roku reforma podatku od nieruchomości ma wejść w życie w 2025 roku. Od 1 stycznia 2022 zaczną obowiązywać nowe zasady wymaganej w tym celu wyceny nieruchomości. Właściciele nieruchomości będą więc musieli od 2022 r. składać w urzędach skarbowych deklaracje dotyczące ustalenia wartości nieruchomości. W gestii krajów związkowych...
Read More →

Zmiany w zakresie potrącania podatku od zysków kapitałowych w Niemczech

/
Date08 lis 2021
/
Category
W dniu 8.6.2021 została opublikowana w Federalnym Dzienniku Ustaw i tym samym wchodzi w życie ustawa o zmianie przepisów o zwolnieniu z podatku i wydawaniu zaświadczeń o podatku od zysków kapitałowych. Celem ustawy jest unowocześnienie procedury zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych bądź jego zwrotu. W Niemczech, niezależnie od tego,...
Read More →
1 2 3 6

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje