News

/ Prawo Alerts Polska

Nowe obowiązki dokumentacyjne w zakresie cen transferowych między podmiotami powiązanymi

/
Date08 Sty 2016
/

icon_legal_downloads

Nowelizacja zasad obejmujących sporządzanie dokumentacji cen transferowych spowoduje, że ich przedstawianie na żądanie organu podatkowego, a także sporządzanie oświadczenia lub uproszczonego sprawozdania obejmie wyłącznie podmioty, które wykazują przychody lub koszty w określonej wysokości. Do jej sporządzenia zobowiązani będą bowiem podatnicy, których przychody lub koszty przekroczyły w roku poprzedzającym równowartość 2 mln euro. Co to oznacza dla mniejszych podmiotów – zdecydowaną ulgę. Obowiązek aktualizuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły tę wartość. Podatnik będzie zobowiązany do sporządzenia dokumentacji do transakcji mających istotny wpływ na wysokość jego dochodu lub straty. Chodzi głównie o transakcje, których łączna wartość przekracza w roku podatkowym równowartość 50 tys. euro. Limit ten będzie podwyższany w przypadku, gdy zwiększa się limit przychodów i kosztów podatkowych raportujących jednostek według odpowiedniego algorytmu przewidzianego w ustawie, od wspomnianych 50 tys. euro, do wartości 0,5 mln euro przy przychodach podatnika przekraczających 100 mln euro.

Reasumując Próg dla podatników o przychodach:

  • przekraczających 2.000.000 EUR, lecz nie większych niż 20.000.000 EUR został ustalony na poziomie kwoty 50.000 EUR, powiększonej o 5.000 EUR za każdy 1.000.000 EUR przychodu powyżej 2.000.000 EUR;
  • przekraczających 20.000.000 EUR, lecz nie większych niż 100.000.000 EUR został ustalony na poziomie kwoty 140.000 EUR powiększonej o 45.000 EUR za każde 10.000.000 EUR przychodu powyżej 20.000.000 EUR;
  • przekraczających 100.000.000 EUR został ustalony na poziomie kwoty 500.000 EUR.

W nowej dokumentacji podatnicy o przychodach lub kosztach przekraczających 10 mln euro będą musieli przygotowywać analizy porównawcze, uzasadniające, że ceny stosowane w ich transakcjach są zawarte na poziomie rynkowym. To jedna z najbardziej istotnych nowości w porównaniu do dotychczasowego zakresu obowiązków dokumentacyjnych. Podmioty powiązane (czyli te, które m.in. według nowych przepisów posiadają powiązania kapitałowe ponad 25%, a wcześniej 5%) będą miały obowiązek dokumentować nie tylko konkretne transakcje, ale sam fakt ich dokonywania. Choć teoretycznie nadal obowiązek przedstawiania dokumentów związanych z cenami transferowymi nakładany będzie przez organy podatkowe w terminie 7 dni od dnia doręczenia żądania, to wcześniejsze informacje o możliwości powiązań mogą być dla przedsiębiorców dotkliwą zmianą.

Natomiast podatnicy obowiązani do sporządzania dokumentacji podatkowej (jeżeli ich przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, przekroczyły w roku podatkowym równowartość 10 000 000 euro) dołączają do rocznego zeznania podatkowego za rok podatkowy uproszczone sprawozdanie w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi lub innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi, lub w związku z którymi zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. Sprawozdanie takie oraz oświadczenie składane będzie na drukach udostępnianych przez Ministra Finansów. Problemem będzie niewątpliwie sytuacja, w której zatwierdzenie sprawozdania finansowego u podatników CIT następuje później, niż data złożenia deklaracji podatkowej.

Źródło: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. (sierpień 2015)

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje