Menu

News

Rozliczenie operacji na rachunku walutowym

Icon Accounting News

Aby ustalić różnice kursowe od środków pieniężnych na rachunku walutowym, należy wycenić wpływ i wypływ waluty. Do wyceny tej, co do zasady, przyjmuje się kurs faktycznie zastosowany, a gdy nie jest możliwe uwzględnienie tego kursu, stosuje się średni kurs ogłaszany przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpływu lub wypływu waluty.

Różnice kursowe od własnych środków pieniężnych w walucie obcej powstają wówczas, gdy kurs waluty z dnia wypływu środków z rachunku walutowego różni się od kursu z dnia wpływu waluty na rachunek walutowy. Gdy wartość wypływających środków pieniężnych jest wyższa niż wartość tych środków na dzień ich otrzymania lub nabycia, powstają dodatnie różnice kursowe. Natomiast gdy wartość wypływających środków jest niższa od wartości środków na dzień ich otrzymania lub nabycia, mamy do czynienia z ujemnymi różnicami kursowymi (art. 24c ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3 ustawy o pdof oraz art. 15a ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3 ustawy o pdop).

Dodatnie różnice kursowe zwiększają przychody, a ujemne różnice kursowe zwiększają koszty uzyskania przychodów.

Podatnicy wyznaczają kolejność wyceny środków pieniężnych w walucie obcej według jednej z metod stosowanych w rachunkowości, tj. metody FIFO (pierwsze przyszło – pierwsze wyszło), LIFO (ostatnie przyszło – pierwsze wyszło) lub kursów średnioważonych (przeciętnych). Co istotne, wybranej metody nie można zmieniać w trakcie roku podatkowego (art. 24c ust. 8 ustawy o pdof oraz art. 15a ust. 8 ustawy o pdop).

Wpłaty i wypłaty do kasy walutowej

Jeżeli waluta obca jest przekazywana wewnątrz firmy, np. między rachunkiem walutowym a kasą walutową, to w wyniku takiej operacji nie zmieni się ilość ani wartość posiadanej waluty obcej. Zmianie ulegnie jedynie miejsce jej przechowywania. Przemieszczenie waluty obcej wewnątrz firmy nie generuje różnic kursowych.

Kupno i sprzedaż waluty

W sytuacji gdy przedsiębiorca kupuje lub sprzedaje walutę w banku lub w kantorze, do ustalenia różnic kursowych należy przyjąć kurs faktycznie zastosowany, czyli kurs bankowy lub kantorowy.

Wpłacając na rachunek walutowy walutę obcą kupioną w banku lub w kantorze, należy ją wycenić według kursu sprzedaży określonego przez bank (kantor). Z kolei do wyceny rozchodu waluty obcej z rachunku walutowego, w związku z wymianą tej waluty na złotówki w banku (kantorze), powinno się zastosować kurs zakupu określony przez bank (kantor).

Zapłata należności i zobowiązań

Gdy na rachunek walutowy wpływa należność od kontrahenta w walucie obcej lub gdy w walucie obcej z rachunku tego dokonywana jest zapłata zobowiązania wobec kontrahenta, do wyceny wpływu lub wypływu waluty nie można przyjąć kursu faktycznie zastosowanego. Nie doszło bowiem do faktycznej wymiany waluty. W takiej sytuacji przedsiębiorca powinien zastosować średni kurs ogłaszany przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpływu lub wypływu waluty.

(Źródło: Gazeta Podatkowa z dnia 12.06.2014, strona 5)

getsix® is a member of

HLB International logo

A world-wide network of independent accounting firms and business advisors.

Czytaj więcej » HLB.global »

HLB International

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze partnerstwo

Kompetencje