Aktualności

/ Podatki i prawo

Progi dokumentacyjne w cenach transferowych w 2022 r.

Progi dokumentacyjne w cenach transferowych w 2022 r.

/
Data25 lut 2022
/

Wśród wielu zmian legislacyjnych, od 1 stycznia 2022 r. weszły w życie także te dotyczące cen transferowych. W szczególności wskazują one na kwestie formalne oraz dokumentacyjne, w tym informujące o wysokości progów, od których należy udokumentować transakcje kontrolowane o charakterze jednorodnym.

Dokumentacja cen transferowych jest sporządzana dla transakcji, których wartość – w roku podatkowym – przekracza progi dokumentacyjne:

 • 100.000,00 PLN – w przypadku transakcji innej niż kontrolowana z podmiotem z miejscem zamieszkania, siedzibą lub zarządem w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, niezależnie od rodzaju transakcji. Wystarczy, że jedna ze stron dokonuje rozliczeń z takim podmiotem;
 • 500.000,00 PLN – w przypadku dokonania transakcji kontrolowanej lub innej niż kontrolowana, jeżeli rzeczywisty właściciel należności z tych transakcji ma siedzibę, zarząd lub miejsce zamieszkania w „raju podatkowym”. Wystarczy, że jedna ze stron transakcji dokonuje rozliczeń z takim podmiotem, należy to jednak wykazać z zachowaniem należytej staranności;
 • 2.000.000,00 PLN – w przypadku transakcji usługowej oraz każdej innej transakcji, niż bezpośrednio tutaj wskazane;
 • 10.000.000,00 PLN – w przypadku transakcji towarowej oraz finansowej.

Progi dokumentacyjne są ustalane odrębnie dla strony kosztowej i przychodowej. Podsumowując, należy pamiętać, że obowiązują one w przypadku transakcji kontrolowanych o charakterze jednorodnym, niezależnie od rodzaju transakcji, a także w przypadku transakcji innej niż kontrolowana, jeżeli jej wartość za rok podatkowy (lub – w przypadku spółek – obrotowy) przekracza 500.000,00 PLN.

Ceny transferowe weryfikuje się, stosując metodę najbardziej odpowiednią w danych okolicznościach: porównywalnej ceny niekontrolowanej, ceny odprzedaży, kosztu plus, marży transakcyjnej netto lub podziału zysku.

Zwolnione z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych są transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi z siedzibą, miejscem zamieszkania lub zarządem w Polsce w roku podatkowym, w którym żaden z nich nie poniósł straty i nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania.


Ceny transferowe w 2022 r. a Polski Ład – inne zmiany

Inne zmiany w przypadku cen transferowych, które weszły w życie od 2022 r. dotyczą przede wszystkim: wydłużenia niektórych terminów związanych z dokumentacją cen transferowych, podwyższenia kar za jej brak, połączenia deklaracji z informacją o cenach transferowych czy postawienia na formę elektroniczną. Wśród najważniejszych zmian warto wskazać na:

 • włączenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji do informacji o cenach transferowych – deklaracja TPR;
 • wydłużenie terminu na przygotowanie dokumentacji cen transferowych – do 10-tego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego;
 • wydłużenie terminu na złożenie deklaracji TPR-C – do 11-ego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego;
 • zmiana zakresu podmiotów uprawnionych do złożenia deklaracji – oprócz przedsiębiorcy również pełnomocnik będący adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub biegłym rewidentem
 • wydłużenie terminu na przedłożenie odpowiednim organom dokumentacji na żądanie – do 14 dni od wezwania;
 • rozszerzenie katalogu transakcji wyłączonych z obowiązku przygotowania dokumentacji lokalnej – o transakcje kredytu, pożyczki, emisji obligacji do których ma zastosowanie mechanizm safe harbour;
 • rozszerzenie katalogu transakcji niepodlegających pod dokumentowanie o polegające na refakturowaniu;
 • wyłączenie mikroprzedsiębiorców z obowiązku sporządzenia analizy porównawczej;
 • podwyższenie kar za brak przygotowania dokumentacji cen transferowych – do 720 stawek dziennych;
 • wprowadzenie kar za przygotowanie dokumentacji cen transferowych po terminie – do 240 stawek dziennych;
 • wprowadzenie kar za brak dokumentacji przy transakcjach z podatnikami z siedzibami w „rajach podatkowych”;
 • sporządzanie dokumentacji cen transferowych w wersji elektronicznej.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące opisanego tematu lub potrzebują Państwo dodatkowych informacji – zapraszamy do kontaktu:

Zadaj pytanie »

GETSIX TAX & LEGAL

Aneta Majchrowicz-Bączyk

Aneta Majchrowicz-Bączyk
Partner / Radca prawny
Specjalizacja: prawo podatkowe

getsix Tax & Legal
pl en de

***

Niniejsza publikacja ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszej publikacji dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w niej zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść publikacji wyłącznie na własne potrzeby.

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje