Menu

News

Możliwości wsparcia finansowego dla inwestorów zagranicznych w Polsce, w okresie: 2014-2020

icon_getsix_poland

Obecnie w Polsce rozpoczyna się wrażenie nowych wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020. Do dyspozycji będą znaczne środki na wsparcie wielu sektorów gospodarki. Oprócz funduszy strukturalnych UE firmy będą miały również do dyspozycji państwowy fundusz subwencji, które będą przeznaczone głównie na promocję badań i rozwoju lub projektów dotyczących ochrony środowiska, a także inne formy pomocy państwa i zwolnień podatkowych w specjalnych strefach ekonomicznych (SSE).

SSE i zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych

Poprzez podjęcie inwestycji w SSE spółka może ubiegać się o zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), na okres ponad dwóch lat, w wysokości do 50 procent nakładów inwestycyjnych lub kosztów płac brutto dla całego personelu pracującego przy inwestycji. Zwolnienie z podatku dochodowego jest formą pomocy państwa, która może zostać przyznana firmie do wysokości określonej w odpowiednich przepisach. Działalności w SSE może być prowadzona w formie ulokowania inwestycji w zakładzie w jednej z istniejących, wyznaczonych SSE.

Wspieranie działalności B + R

Działania badawczo-rozwojowe będą w ciągu najbliższych kilku lat głównym przedmiotem wsparcia, zarówno wramach programów subsydiów rządowych, jak i funduszy pomocowych UE. Jeśli właściciele firm planują rozwijać swoją działalność, powinni w pierwszej kolejności rozważyć, czy projekty, które zamierzają realizowaćsą projektami z zakresu B + R. Niektóre firmy produkcyjne codziennie podejmują działalność B + R, bez zdawania sobie z tego sprawy. Pod pojęciem projektów badawczych rozumie się głównie działania, mające na celu opracowanie nowych produktów, materiałów, substancji oraz innowacyjnych procesów technologicznych. Ponadto, podjęcie współpracy z instytutami badawczymi i uniwersytetami, należy również uznać za działalność badawczą firmy.

Inwestycje ekologiczne i inne

Realizacja inwestycji i eko-inwestycji w firmach jest w większości finansowana z funduszy strukturalnych UE, jednak w Polsce w tym obszarze są także dostępne środki z budżetu państwa. W krajowych i regionalnych programach operacyjnych na lata 2014-2020 przewidziano środki finansowe na inwestycje w różnych branżach. W poprzednim okresie finansowania inwestorzy mogli uzyskać bardzo wysokie dotacje, które w większości zostały przyznane w formie bezzwrotnych dotacji. Możliwości finansowania inwestycji w ramach regionalnych programów operacyjnych, obejmują także inwestycje, które mają na celu ochronę środowiska, ograniczenie emisji zanieczyszczeń w gospodarce lub zwiększenie efektywności energetycznej urządzeń produkcyjnych, budynków prywatnych i publicznych.

Źródło: POLEN aktuell, maj 2014

getsix® is a member of

HLB International logo

A world-wide network of independent accounting firms and business advisors.

Czytaj więcej »

HLB International

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze partnerstwo

Kompetencje