Aktualności

/ Kadry i płace

Zatrudnienie obywateli Ukrainy w Polsce

Zatrudnienie obywateli Ukrainy w Polsce

/
Data30 maj 2022
/

W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie wprowadzono szczególne przepisy, które mają na celu ułatwić obywatelom tego kraju legalny pobyt i pracę w Polsce.

Poniżej przedstawiamy dla Państwa zestawienie najważniejszych informacji w temacie zatrudnienia obywateli Ukrainy.


Legalne zatrudnienie

1. W Polsce legalnie pracować może obywatel Ukrainy, który:

  • posiada zalegalizowane prawo pobytu oraz ważny tytuł pobytowy
  • przyjechał legalnie na terytorium Polski w okresie od 24 lutego 2022 roku z terenu Ukrainy i deklaruje zamiar pozostania w Polsce.

Pracodawca może zatrudnić obywatela Ukrainy na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia.

Zgodnie z obowiązującą ustawą również małżonek obywatela Ukrainy, nieposiadający ukraińskiego obywatelstwa, jeśli przybył na terytorium Polski z terytorium Ukrainy, z powodu działań wojennych prowadzonych na terytorium tego państwa, posiada prawo do legalnego zatrudnienia na podstawie zgłoszenia dokonanego przez pracodawcę.

Potwierdzenie legalności wjazdu:

Legalne potwierdzenie przekroczenia granicy dokumentuje stempel (wraz z datą) umieszczony w paszporcie, bądź innym dokumencie podróży przez pracownika polskiej Straży Granicznej.

Jeśli przejazd nie został odnotowany podczas kontroli granicznej, obywatel Ukrainy powinien ubiegać się o nadanie numeru PESEL, w terminie nie dłuższym niż 90 dni, od daty przekroczenia granicy. W ten sposób nastąpi legalizacja pobytu.

2. Uprawnienie do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie tzw. stempla

Zgodnie z nowymi zasadami legalne zatrudnienie jest możliwe także dla obywateli Ukrainy, którzy nie uzyskali jeszcze tytułu pobytowego, lecz rozpoczęli taką procedurę przed 24 lutego 2022.

W tym przypadku tytułem pobytowym jest odcisk stempla umieszczonego w dokumencie podróżnym przez wojewodę.

Odcisk stempla jest potwierdzeniem złożenia wniosku o:

  • udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub;
  • przedłużenie wizy krajowej lub wizy Schengen lub;
  • udzielenie zezwolenia na pobyt stały lub zgody na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.

3. Przedłużenie ważności pobytu

W przypadku, gdy ostatni dzień legalnego pobytu na podstawie wizy krajowej lub zezwolenia na pobyt czasowy obywatela Ukrainy wypada przed 24 lutego 2022, ulega on automatycznemu przedłużeniu do 31 grudnia 2022 roku.


W jaki sposób legalnie zatrudnić obywatela Ukrainy

Pracodawca może zatrudnić obywatela Ukrainy lub jego małżonka, jeśli jego pobyt na terytorium Polski jest legalny (na mocy specustawy wojennej) i udokumentowany (wizy, ruch bezwizowy).

W terminie do 14 dni od daty rozpoczęcia pracy, pracodawca zobowiązany jest do powiadomienia właściwego, powiatowego urzędu pracy lub dokonać zgłoszenia drogą elektroniczną, poprzez portal: praca.gov.pl

Powyższe wytyczne dotyczą nie tylko obywateli Ukrainy, którzy wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 24 lutego 2022 oraz w późniejszym terminie, lecz również tych osób, które przebywają w Polsce legalnie na innych zasadach np. na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy.

Pracownik będący obywatelem Ukrainy nie potrzebuje numeru PESEL do podjęcia pracy, pod warunkiem, że dysponuje paszportem biometrycznym. Posiadanie numeru PESEL jest jednak niezbędne do rocznego rozliczenia PIT.


Podstawa prawna:

Art. 1-4, 22, 42 Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Art. 3  Ustawa z dnia 8 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw

Art. 87, 88z, 88za Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące opisanego tematu lub potrzebują Państwo dodatkowych informacji – zapraszamy do kontaktu:

Zadaj pytanie »

DZIAŁ DS. RELACJI Z KLIENTAMI

ELŻBIETA<br/>NARON-GROCHALSKA

ELŻBIETA
NARON-GROCHALSKA

Główny Konsultant
ds. relacji z klientami
Grupa getsix
pl en de

***

Niniejsza publikacja ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszej publikacji dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w niej zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść publikacji wyłącznie na własne potrzeby.

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje