Aktualności

/ Podatki

Zmiana w przepisach UE dotyczących wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT)

Zmiana w przepisach UE dotyczących wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT)

/
Date28 sty 2020
/
Category

Nowelizacja przepisów unijnych (Rozporządzenie wykonawcze Rady 2018/1912.) spowoduje kilka dość istotnych zmian w zakresie rozliczania transakcji transgranicznych od 1 stycznia 2020 r. Jedną z nich jest zaostrzenie przepisów dotyczących dokumentowania przez przedsiębiorców wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) oraz stosowania stawki 0% dla tych transakcji. Poniżej przedstawiamy nowe wymogi:

 1. Niezbędne dokumenty:
  Od 1 stycznia 2020 r., będzie obowiązywać domniemanie, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów zostały przemieszczone do innego państwa członkowskiego, jeżeli sprzedawca będzie posiadać co najmniej dwa niebędące ze sobą w sprzeczności dowody potwierdzające wysyłkę lub transport, wydane przez dwa niezależne od siebie oraz od sprzedawcy podmioty.

  Dowodami takimi, zgodnie z Rozporządzeniem, mogą być dokumenty z dwóch Grup:

  1. dokumenty odnoszące się do wysyłki lub transportu towarów:
   podpisany list przewozowy CMR, konosament, faktura za towarowy przewóz lotniczy lub faktura od przewoźnika towarów;
  2. Pozostałe dokumenty:
   1. polisa ubezpieczeniowa w odniesieniu do wysyłki lub transportu towarów lub dokumenty bankowe potwierdzające zapłatę za wysyłkę lub transport towarów;
   2. dokumenty urzędowe wydane przez organ władzy publicznej, na przykład notariusza, potwierdzające przybycie towarów do państwa członkowskiego przeznaczenia;
   3. poświadczenie odbioru wystawione przez prowadzącego magazyn w państwie członkowskim przeznaczenia, potwierdzające składowanie towarów w tym państwie członkowskim.

  Co do zasady, sprzedawca powinien posiadać co najmniej dwa dowody z grupy A lub jeden dowód z grupy A oraz jeden dowód z grupy B. Kwestie te zostały szczegółowo uregulowane w nowym art. 45a ust. 1 Rozporządzenia.

 2. Pisemne oświadczenie nabywcy
  Dodatkowo, w przypadku transportu towarów przez nabywcę lub przez osobę trzecią na jego rzecz, sprzedawca powinien dysponować pisemnym oświadczeniem nabywcy, potwierdzającym że towary zostały wysłane lub przetransportowane przez nabywcę lub przez osobę trzecią działającą na rzecz nabywcy, oraz wskazującego państwo członkowskie przeznaczenia towarów.Takie pisemne oświadczenie nabywcy powinno zostać dostarczone sprzedawcy do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu dostawy i zawierać:

  • datę wystawienia;
  • nazwę lub imię i nazwisko oraz adres nabywcy;
  • ilość i rodzaj towarów;
  • datę i miejsce przybycia towarów;
  • w przypadku dostawy środków transportu, numer identyfikacyjny środków transportu;
  • oraz identyfikację osoby przyjmującej towary na rzecz nabywcy.

  Biorąc pod uwagę istotność ww. zmian, warto przeanalizować realizowane transakcje oraz to, jakie dokumenty otrzymują Państwo od swoich zagranicznych kontrahentów w związku z dostawami. W wielu przypadkach może się okazać, że stosowanie stawki VAT 0% dla WDT od 1 stycznia 2020 r. będzie znacznie utrudnione.

***

Niniejszy Newsletter ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione w nim informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani gospodarczego, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszego biuletynu dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w nim zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Prenumerata niniejszego biuletynu nie jest równoznaczna z powstaniem jakiegokolwiek zobowiązania umownego po stronie getsix®. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść biuletynu wyłącznie na własne potrzeby.

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje