Aktualności

/ Kadry, płace, prawo pracy

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Kadry i Płace Focus 2020 | Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

/
Data13 mar 2020
/

Pobierz PDF

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) są nowym systemem długoterminowego, prywatnego oszczędzania, tworzonym i współfinansowanym przez pracowników, pracodawców i państwo.

PPK będą dotyczyć każdej osoby zgłoszonej do obowiązkowego ubezpieczenia emerytalno-rentowego tj. wszystkich osób zatrudnionych na umowy o pracę, oskładkowane umowy cywilnoprawne, członków rad nadzorczych otrzymujących wynagrodzenie – dotyczy to również obcokrajowców.

Objęcie Programem Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) odbywa się na następujących zasadach:

Wiek pracownika Zasady obowiązywania PPK
poniżej 18 roku życia nie podlegają
18 – 55 lat obowiązkowe chyba, że ubezpieczony zrezygnuje
55 – 70 lat dobrowolnie na wniosek
po ukończeniu 70 lat nie podlegają

Środki zgromadzone na koncie PPK to prywatna własność pracownika, są one inwestowane w fundusze zdefiniowanej daty. Wraz ze wzrostem wieku uczestnika ma maleć ryzyko inwestycyjne zgromadzonych środków. W praktyce oznacza to, że na początku więcej pieniędzy będzie inwestowane w akcje i instrumenty z nimi powiązane, które potencjalnie mają szanse na wypracowanie większego zysku, a wraz z wiekiem uczestnika, większa część aktywów będzie inwestowana w bezpieczniejsze narzędzia obligacje (w tym obligacje Skarbu Państwa). Podmiotami, które mogą zarządzać środkami PPK są towarzystwa funduszy Inwestycyjnych, powszechne towarzystwa emerytalne i ZUS.

Oferta funduszy została umieszczona na portalu www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html. Znajdują się na niej również treści informacyjne dla pracowników i pracodawców.

Terminy generalne

Ustawa o PPK weszła w życie z dniem 01.07.2019 r. W zależności od wielkości przedsiębiorstwa, pracodawcy zobowiązani są do zawarcia umowy o zarządzanie PPK zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • Od 01.07.2019 dotyczy firm zatrudniających na dzień 31.12.2018 co najmniej 250 osób.
 • Od 01.01.2020 dla firm zatrudniających na dzień 30.06.2019 co najmniej 50 osób.
 • Od 01.07.2020 firmy zatrudniające na dzień 31.12.2019 co najmniej 20 osób.
 • Od 01.01.2021 pozostali (w tym jednostki sektora finansów publicznych).

Wyjątki: jeżeli podmiot, który się kwalifikuje jak wyżej, jest częścią grupy kapitałowej, to małe podmioty z tej grupy mogą również podlegać PPK. Jednak pojedyncza mała firma nie może zgłosić się do PPK wcześniej niż warunki jak wyżej.

Terminy szczegółowe

 • Dla firm zatrudniających co najmniej 250 pracowników

  • Umowę o zarządzanie PPK trzeba było zawrzeć z instytucją finansową w terminie od 01.07.2019 i nie później niż do 25.10.2019 r.
  • Umowa o prowadzenie PPK musiała z kolei zostać zawarta najpóźniej do 12.11.2019 r.
 • Dla firm zatrudniających co najmniej 50 pracowników

  • Umowę o zarządzanie PPK mogą Państwo zawrzeć instytucją finansową w terminie od 01.01.2020 i nie póżniej niż do 24.04.2020 r.
  • Umowę o prowadzenie PPK musi z kolei zostać zawarta najpóżniej do 11.05.2020 r.
 • Dla firm zatrudniających co najmniej 20 pracowników

  • Umowę o zarządzanie PPK mogą Państwo zawrzeć z instytucją finansową w terminie od 01.07.2020 i nie później niż do 27.10.2020.
  • Umowę o prowadzenie PPK musi z kolei zostać zawarta najpóźniej do 10.11.2020.
 • Dla pozostałych

  • Umowę o zarządzanie PPK mogą Państwo zawrzeć z instytucją finansową w terminie od 01.01.2021 i nie później niż do 23.04.2021 r.
  • Umowę o prowadzenie PPK musi z kolei zostać zawarta najpóźniej do 10.05.2021 r.
 • Dla jednostek sektora finansów publicznych

  • Umowę o zarządzenie PPK mogą Państwo zawrzeć z instytucja finansową w terminie od 01.01.2021 i nie później niż do 26.03.2021 r.
  • Umowę o prowadzenie PPK musi z kolei zostać zawarta najpóźniej do 10.05.2021 r.

Wysokość opłat

Wpłat dokonuje się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę o prowadzenie PPK. Wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający oraz przez uczestnika PPK są obliczane w terminie wypłaty wynagrodzenia. Wpłaty do instytucji finansowej dokonywane są w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane.

Schemat wpłat wygląda następująco:

 • Wpłaty pracownika: wpłata podstawowa wynosi 2% wynagrodzenia brutto lub 0,5-2% wynagrodzenia, gdy pracownik zarabia poniżej 120% minimalnego wynagrodzenia. Dodatkowo pracownik może zadeklarować wpłatę dobrowolną do 2% swojego wynagrodzenia.
 • Dopłaty Państwa: z Funduszu Pracy finansowywana jest wpłata powitalna w wysokości 250,00 zł oraz dopłata roczna w wysokości 240,00 zł. Wpłata powitalna będzie ewidencjonowana na rachunku uczestnika PPK po upływie 3 pełnych miesięcy uczestnictwa w PPK, jeżeli za miesiące te dokonano wpłat. Dopłata roczna będzie wpłacana na rachunek pracownika najpóźniej do 15.04 następnego roku. Warunkiem otrzymania dopłaty jest zasilenie swojego rachunku PPK w danym roku kalendarzowym kwotą nie mniejszą niż suma składek podstawowych naliczonych za okres 6 miesięcy od minimalnego wynagrodzenia (W przypadku gdy uczestnik PPK uzyskuje wynagrodzenie mniejsze od 120% minimalnego wynagrodzenia 25% wskazanej kwoty) podstawowych finansowanych przez uczestnika PPK.
 • Wpłaty pracodawcy: wpłata podstawowa wynosi 1,5% wynagrodzenia brutto pracownika, natomiast dodatkowa wpłata dobrowolna może zostać ustalona na poziomie do 2,5%. Wpłata dodatkowa może być przez pracodawcę różnicowana ze względu na długość okresu zatrudnienia (umowa o zarządzanie) albo na podstawie regulaminu wynagradzania.
Schemat wpłat w PPK

Etapy przystąpienia (obowiązki pracodawców):

 1. Analiza ofert instytucji finansowych.
 2. Powołanie reprezentacji pracowników (gdy brak związków zawodowych).
 3. Zawarcie umowy o zarządzaniu PPK (firma + instytucja finansowa).
 4. Zawarcie umowy o prowadzeniu PPK – zgłoszenie pracowników.
 5. Obsługa PPK:
  • naliczenie i dokonywanie wpłat,
  • oświadczenia o rezygnacji,
  • zmiana wysokości składek.

Pełne informacje mogą Państwo uzyskać na stronie rządowej: www.mojeppk.pl.

Zachęcamy też do skorzystania z poradników dla pracowników dostępnych w formacie PDF pod poniższymi linkami:
Wersja angielska
Wersja polska

W razie pytań prosimy skontaktować się z naszym Customer Desk albo poprzez formularz kontaktowy na stronie getsix®.

***

Niniejszy Newsletter ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione w nim informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani gospodarczego, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszego biuletynu dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w nim zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Prenumerata niniejszego biuletynu nie jest równoznaczna z powstaniem jakiegokolwiek zobowiązania umownego po stronie getsix®. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść biuletynu wyłącznie na własne potrzeby.

Jesteśmy niezależnym członkiem HLB. THE GLOBAL ADVISORY AND ACCOUNTING NETWORK

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze partnerstwo

Kompetencje