Aktualności

/ Kadry, płace, prawo pracy

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Kadry i Płace Focus 2020 | Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

/
Date13 mar 2020
/

Pobierz PDF

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) są nowym systemem długoterminowego, prywatnego oszczędzania, tworzonym i współfinansowanym przez pracowników, pracodawców i państwo.

PPK będą dotyczyć każdej osoby zgłoszonej do obowiązkowego ubezpieczenia emerytalno-rentowego tj. wszystkich osób zatrudnionych na umowy o pracę, oskładkowane umowy cywilnoprawne, członków rad nadzorczych otrzymujących wynagrodzenie – dotyczy to również obcokrajowców.

Objęcie Programem Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) odbywa się na następujących zasadach:

Wiek pracownika Zasady obowiązywania PPK
poniżej 18 roku życia nie podlegają
18 – 55 lat obowiązkowe chyba, że ubezpieczony zrezygnuje
55 – 70 lat dobrowolnie na wniosek
po ukończeniu 70 lat nie podlegają

Środki zgromadzone na koncie PPK to prywatna własność pracownika, są one inwestowane w fundusze zdefiniowanej daty. Wraz ze wzrostem wieku uczestnika ma maleć ryzyko inwestycyjne zgromadzonych środków. W praktyce oznacza to, że na początku więcej pieniędzy będzie inwestowane w akcje i instrumenty z nimi powiązane, które potencjalnie mają szanse na wypracowanie większego zysku, a wraz z wiekiem uczestnika, większa część aktywów będzie inwestowana w bezpieczniejsze narzędzia obligacje (w tym obligacje Skarbu Państwa). Podmiotami, które mogą zarządzać środkami PPK są towarzystwa funduszy Inwestycyjnych, powszechne towarzystwa emerytalne i ZUS.

Oferta funduszy została umieszczona na portalu www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html. Znajdują się na niej również treści informacyjne dla pracowników i pracodawców.

Terminy generalne

Ustawa o PPK weszła w życie z dniem 01.07.2019 r. W zależności od wielkości przedsiębiorstwa, pracodawcy zobowiązani są do zawarcia umowy o zarządzanie PPK zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • Od 01.07.2019 dotyczy firm zatrudniających na dzień 31.12.2018 co najmniej 250 osób.
 • Od 01.01.2020 dla firm zatrudniających na dzień 30.06.2019 co najmniej 50 osób.
 • Od 01.07.2020 firmy zatrudniające na dzień 31.12.2019 co najmniej 20 osób.
 • Od 01.01.2021 pozostali (w tym jednostki sektora finansów publicznych).

Wyjątki: jeżeli podmiot, który się kwalifikuje jak wyżej, jest częścią grupy kapitałowej, to małe podmioty z tej grupy mogą również podlegać PPK. Jednak pojedyncza mała firma nie może zgłosić się do PPK wcześniej niż warunki jak wyżej.

Terminy szczegółowe

 • Dla firm zatrudniających co najmniej 250 pracowników

  • Umowę o zarządzanie PPK trzeba było zawrzeć z instytucją finansową w terminie od 01.07.2019 i nie później niż do 25.10.2019 r.
  • Umowa o prowadzenie PPK musiała z kolei zostać zawarta najpóźniej do 12.11.2019 r.
 • Dla firm zatrudniających co najmniej 50 pracowników

  • Umowę o zarządzanie PPK mogą Państwo zawrzeć instytucją finansową w terminie od 01.01.2020 i nie póżniej niż do 24.04.2020 r.
  • Umowę o prowadzenie PPK musi z kolei zostać zawarta najpóżniej do 11.05.2020 r.
 • Dla firm zatrudniających co najmniej 20 pracowników

  • Umowę o zarządzanie PPK mogą Państwo zawrzeć z instytucją finansową w terminie od 01.07.2020 i nie później niż do 27.10.2020.
  • Umowę o prowadzenie PPK musi z kolei zostać zawarta najpóźniej do 10.11.2020.
 • Dla pozostałych

  • Umowę o zarządzanie PPK mogą Państwo zawrzeć z instytucją finansową w terminie od 01.01.2021 i nie później niż do 23.04.2021 r.
  • Umowę o prowadzenie PPK musi z kolei zostać zawarta najpóźniej do 10.05.2021 r.
 • Dla jednostek sektora finansów publicznych

  • Umowę o zarządzenie PPK mogą Państwo zawrzeć z instytucja finansową w terminie od 01.01.2021 i nie później niż do 26.03.2021 r.
  • Umowę o prowadzenie PPK musi z kolei zostać zawarta najpóźniej do 10.05.2021 r.

Wysokość opłat

Wpłat dokonuje się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę o prowadzenie PPK. Wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający oraz przez uczestnika PPK są obliczane w terminie wypłaty wynagrodzenia. Wpłaty do instytucji finansowej dokonywane są w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane.

Schemat wpłat wygląda następująco:

 • Wpłaty pracownika: wpłata podstawowa wynosi 2% wynagrodzenia brutto lub 0,5-2% wynagrodzenia, gdy pracownik zarabia poniżej 120% minimalnego wynagrodzenia. Dodatkowo pracownik może zadeklarować wpłatę dobrowolną do 2% swojego wynagrodzenia.
 • Dopłaty Państwa: z Funduszu Pracy finansowywana jest wpłata powitalna w wysokości 250,00 zł oraz dopłata roczna w wysokości 240,00 zł. Wpłata powitalna będzie ewidencjonowana na rachunku uczestnika PPK po upływie 3 pełnych miesięcy uczestnictwa w PPK, jeżeli za miesiące te dokonano wpłat. Dopłata roczna będzie wpłacana na rachunek pracownika najpóźniej do 15.04 następnego roku. Warunkiem otrzymania dopłaty jest zasilenie swojego rachunku PPK w danym roku kalendarzowym kwotą nie mniejszą niż suma składek podstawowych naliczonych za okres 6 miesięcy od minimalnego wynagrodzenia (W przypadku gdy uczestnik PPK uzyskuje wynagrodzenie mniejsze od 120% minimalnego wynagrodzenia 25% wskazanej kwoty) podstawowych finansowanych przez uczestnika PPK.
 • Wpłaty pracodawcy: wpłata podstawowa wynosi 1,5% wynagrodzenia brutto pracownika, natomiast dodatkowa wpłata dobrowolna może zostać ustalona na poziomie do 2,5%. Wpłata dodatkowa może być przez pracodawcę różnicowana ze względu na długość okresu zatrudnienia (umowa o zarządzanie) albo na podstawie regulaminu wynagradzania.
Schemat wpłat w PPK

Etapy przystąpienia (obowiązki pracodawców):

 1. Analiza ofert instytucji finansowych.
 2. Powołanie reprezentacji pracowników (gdy brak związków zawodowych).
 3. Zawarcie umowy o zarządzaniu PPK (firma + instytucja finansowa).
 4. Zawarcie umowy o prowadzeniu PPK – zgłoszenie pracowników.
 5. Obsługa PPK:
  • naliczenie i dokonywanie wpłat,
  • oświadczenia o rezygnacji,
  • zmiana wysokości składek.

Pełne informacje mogą Państwo uzyskać na stronie rządowej: www.mojeppk.pl.

Zachęcamy też do skorzystania z poradników dla pracowników dostępnych w formacie PDF pod poniższymi linkami:
Wersja angielska
Wersja polska

W razie pytań prosimy skontaktować się z naszym Customer Desk albo poprzez formularz kontaktowy na stronie getsix®.

***

Niniejszy Newsletter ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione w nim informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani gospodarczego, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszego biuletynu dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w nim zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Prenumerata niniejszego biuletynu nie jest równoznaczna z powstaniem jakiegokolwiek zobowiązania umownego po stronie getsix®. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść biuletynu wyłącznie na własne potrzeby.

Jesteśmy niezależnym członkiem HLB. THE GLOBAL ADVISORY AND ACCOUNTING NETWORK

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje