News

/ Niemcy

Odróżnienie metod rachunkowości od szacunków według MSSF w Niemczech

Odróżnienie metod rachunkowości od szacunków według MSSF w Niemczech

/
Date08 Cze 2021
/
Category

Rachunkowość zgodna z MSSF podlega wymogowi zachowania istotnej spójności. Raz wybrane metody rachunkowości i wyceny muszą być zachowane w przyszłych sprawozdaniach finansowych. Zmiany metod są dopuszczalne tylko wtedy, gdy poprawiają wgląd w aktywa netto, sytuację finansową i wyniki działalności spółki lub są wymagane przez prawo.

W przypadku zmiany metody, należy ją stosować retrospektywnie. W związku z tym sprawozdanie finansowe należy sporządzić w taki sposób, jak gdyby zmieniona metoda była już stosowana w poprzednich okresach. Niezbędne korekty są zazwyczaj dokonywane bez wpływu na zysk lub stratę. Jeżeli wynikające z tego zmiany mają istotny wpływ na sprawozdanie finansowe, należy je ujawnić w informacji dodatkowej.

Jeżeli jednak szacunki dokonane w poprzednich sprawozdaniach finansowych (np. dotyczące ryzyka niewykonania zobowiązań lub okresu użytkowania) okażą się niedokładne z powodu pojawienia się nowych informacji lub zmian, dokonuje się ich prospektywnej korekty. W aktualnie sporządzanych sprawozdaniach finansowych należy uwzględnić zmienione parametry szacunkowe, a wynikający z nich wpływ na wynik finansowy ująć w zysku lub stracie. Rozróżnienie między zmianami w metodach a zmianami w szacunkach ma zatem duże znaczenie.

Rozróżnienie to jest szczególnie trudne w przypadku decyzji dyskrecjonalnych. W przypadku wątpliwości, praktyka księgowa zazwyczaj zakłada zmianę szacunków i prospektywne ich wdrożenie przez rachunek zysków i strat. Aby ułatwić odróżnienie zmian metod od zmian wartości szacunkowych, Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) opublikowała w dniu 12 lutego 2021 r. zmianę do MSR 8. Niniejszą zmienioną wersję należy stosować po raz pierwszy w odniesieniu do lat obrotowych rozpoczynających się 1 stycznia 2023 r. lub później, przy czym dopuszcza się wcześniejsze zastosowanie.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek dodatkowe pytania dotyczące podatków, prawa i księgowości w Niemczech lub potrzebują Państwo dalszych informacji, prosimy o kontakt za pomocą poniższego formularza.

NASI DORADCY W ZAKRESIE PRAWA I PODATKÓW W NIEMCZECH

Specjalista ds. Międzynarodowego prawa podatkowego

Tomasz Kozik
Doradca podatkowy
Specjalista ds. Międzynarodowego prawa podatkowego z kancelarii Dr. Ganteführer, Marquardt & Partner mbB w Düsseldorfie
PolskiEnglishDeutsch

getsix Tax & Legal

Nasi doradcy w zakresie prawa, podatków i księgowości w Niemczech pod przewodnictwem Pana Tomasza są do Państwa dyspozycji. Formularz kontaktowy znajdą Państwo na stronie getsix.

Skontaktuj się z nami »

***

Niniejszy okólnik ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione w nim informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszego biuletynu dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w nim zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść biuletynu wyłącznie na własne potrzeby.

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje