Aktualności

/ Podatki

Kiedy komplementariusz może odliczyć od podatku PIT podatek spółki komandytowej (CIT)?

Kiedy komplementariusz może odliczyć od podatku PIT podatek spółki komandytowej (CIT)?

/
Date08 wrz 2021
/
Category

Od 1 stycznia 2021 roku polskie spółki komandytowe są zobowiązane do rozliczania podatku CIT. Dla właścicieli takich spółek oznacza to dwukrotne rozliczanie podatku dochodowego: najpierw zapłacą oni CIT spółki, a następnie PIT rozliczając własne dochody.

Mimo, że dla komplementariuszy ustawodawca przewidział na tę okoliczność stosowną ulgę podatkową – nie obejmuje ona zaliczek na poczet zysku.

Zgodnie z interpretacją indywidualną z dnia 19 kwietnia 2021r., nr 0115-KDIT1.4011.61.2021.1.MR – „wypłata zaliczki na poczet zysku w spółce komandytowej powoduje powstanie przychodu na gruncie podatku PIT. Ulga dla komplementariusza może być natomiast zastosowana dopiero wówczas, gdy znana jest wartość podatku dochodowego od osób prawnych za cały rok podatkowy.”

Czytaj więcej na temat opodatkowania spółek komandytowych:


Zaliczki na poczet zysku w spółce komandytowej są opodatkowane

Wypłata zaliczki na poczet zysku w spółce komandytowej powoduje powstanie przychodu na gruncie podatku PIT. Ulga dla komplementariusza może być natomiast zastosowana dopiero wówczas, gdy znana jest wartość podatku dochodowego od osób prawnych za cały rok podatkowy¹.

Zdarzenie przyszłe

Wnioskodawca jest komplementariuszem w spółce komandytowej, która prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług prawnych. Wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne. Spółka komandytowa z dniem 1 maja 2021 r. uzyskała status podatnika CIT.

Wszyscy wspólnicy spółki są uprawnieni do udziału w zyskach spółki. W trakcie roku obrotowego spółka wypłacała i zamierza wypłacać wspólnikom w okresach miesięcznych zaliczki na poczet ich udziału w zysku za dany rok obrotowy. Zaliczki na poczet udziału w zysku są wypłacane po zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego i po ustaleniu zysku wypracowanego przez spółkę w danym miesiącu. Całościowy udział wspólników w zysku spółki zostanie rozliczony po zakończeniu danego roku obrotowego.

Wnioskodawca zapytał, czy przy wyliczeniu podatku od zaliczek na poczet zysku można zastosować ulgę przysługującą komplementariuszowi. Komplementariusz może bowiem odliczyć od podatku kwotę podatku CIT należną od dochodu spółki komandytowej, przypadającą na danego komplementariusza.

Rozstrzygnięcie organu

Organ przypomniał, że zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy o PIT dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału. Ustawodawca nie wymienił wśród przykładowych dochodów (przychodów) z udziału w zyskach osób prawnych wypłaty zaliczek na poczet dywidendy ani zaliczek na poczet zysku, jednak wypłata tego rodzaju należności na rzecz wspólnika spółki jest traktowana jako faktyczne uzyskanie przychodu z udziału w zyskach takiej spółki. Wypłata zaliczki powoduje więc powstanie przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT.

Literalna wykładnia art. 30a ust. 6a ustawy o PIT, który wskazuje, że komplementariuszowi przysługuje pomniejszenie podatku o kwotę podatku zapłaconą przez spółkę komandytową, prowadzi zdaniem organu do wniosku, że kwotę pomniejszenia podatku można ustalić dopiero, gdy znana jest wartość podatku CIT należnego od dochodu spółki komandytowej za rok podatkowy, w którym uzyskany został zysk dzielony między wspólników.

Mając na uwadze powyższe, organ uznał, że nie ma możliwości stosowania tego pomniejszenia w odniesieniu do wypłacanych wspólnikom w trakcie roku podatkowego zaliczek na poczet udziału w zysku za ten rok.

Końcowo organ podatkowy potwierdził, że realizacja prawa do pomniejszenia zryczałtowanego podatku dochodowego należnego z tytułu przychodów z udziału w zysku osoby prawnej za cały rok podatkowy, zgodnie z art. 30a ust. 6a ustawy o PIT, będzie mogła nastąpić przez złożenie przez wnioskodawcę wniosku o stwierdzenie nadpłaty w zryczałtowanym podatku dochodowym oraz zwrot takiej nad-płaty na rzecz wnioskodawcy przez właściwy urząd skarbowy.

¹Interpretacja indywidualna z dnia 19 kwietnia 2021r., nr 0115-KDIT1.4011.61.2021.1.MR

Źródło: Artykuł przygotowany przez naszego partnera kooperacyjnego TaxaGroup
TaxA Group

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące opisanego tematu lub potrzebują Państwo dodatkowych informacji – zapraszamy do kontaktu:

Zadaj pytanie »

Dział ds. relacji z klientami

Elżbieta Naron

Elżbieta Naron
Główny Konsultant
ds. relacji z klientami
Grupa getsix
pl en de

***

Niniejszy okólnik ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione w nim informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszego biuletynu dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w nim zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść biuletynu wyłącznie na własne potrzeby.

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje