Aktualności

/ Kadry, płace, prawo pracy

Polski Ład - zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Polski Ład – zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

/
Date22 gru 2021
/

W dniu 15 listopada 2021 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2105), stanowiąca część programu określanego jako „Polski Ład” i wprowadzająca szereg zmian przepisów podatkowych, z których większość ma obowiązywać już od 1 stycznia 2022 r.

Przedstawiamy najważniejsze zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadzone tą ustawą:


Zmiana sposobu określania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców opłacających podatek dochodowy na zasadach ogólnych oraz opodatkowanych podatkiem liniowym

Po zmianach przepisów podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność gospodarczą, opłacających podatek dochodowy na zasadach ogólnych oraz opodatkowanych podatkiem liniowym będzie stanowił dochód z działalności gospodarczej, pomniejszony o kwotę opłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

W przypadku gdy podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, ustalona w opisany powyżej sposób jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia, podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia.


Zmiana sposobu określania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców opłacających podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

W przypadku podatników objętych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne uzależniona jest od wysokości przychodów.

Dla podatników których przychody osiągnięte od początku roku kalendarzowego, nie przekroczyły kwoty 60 000 PLN, podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne to kwota odpowiadająca 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego.

Dla podatników których przychody osiągnięte od początku roku kalendarzowego przekroczyły kwotę 60 000 PLN i nie przekroczyły kwoty 300 000 PLN, podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne to kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego.

Dla podatników których przychody osiągnięte od początku roku kalendarzowego przekroczyły kwotę 300 000 PLN, podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne to kwota 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego.

Przychody, są pomniejszane o kwoty opłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub odliczone od dochodu.


Zmiana sposobu określania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców opłacających podatek dochodowy w formie karty podatkowej

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność pozarolniczą, które stosują opodatkowanie w formie karty podatkowej, stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku.


Zmiana wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność pozarolniczą, opodatkowanych podatkiem liniowym, wynosi 4,9% podstawy wymiaru składki, jednak nie mniej niż kwota odpowiadająca 9% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia roku składkowego.


Objęcie obowiązkiem odprowadzania składki zdrowotnej osób powołanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązkiem odprowadzania składki zdrowotnej objęte zostaną osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, pobierające za to wynagrodzenie (np. członkowie zarządu w spółkach), które do tej pory nie musiały z tego tytułu płacić składki zdrowotnej.

Podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne tych osób będzie kwota odpowiadająca wysokości wynagrodzenia pobieranego z tytułu powołania.

Separator

/ Nasze publikacje

Zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej ZUS

Zachęcamy do zapoznania się z naszą broszurą. Obok znajduje się wycinek tej broszury nt.: zmian w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej ZUS w związku z wprowadzeniem Polskiego Ładu od 1 stycznia 2022 roku.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące opisanego tematu lub potrzebują Państwo dodatkowych informacji – zapraszamy do kontaktu:

Zadaj pytanie »

DZIAŁ DS. RELACJI Z KLIENTAMI

ELŻBIETA<br/>NARON-GROCHALSKA

ELŻBIETA
NARON-GROCHALSKA

Główny Konsultant
ds. relacji z klientami
Grupa getsix
pl en de

***

Niniejsza publikacja ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszej publikacji dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w niej zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść publikacji wyłącznie na własne potrzeby.

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje