News

/ Prawo

Tarcza Finansowa PFR 1.0 dla Małych i Średnich Firm – nowy regulamin

Tarcza Finansowa PFR 1.0 dla Małych i Średnich Firm – nowy regulamin

/
Date18 czerwiec 2021
/
Category

Polski Fundusz Rozwoju w dniu 13 kwietnia 2021 r. dokonał zmiany obecnie obowiązującej treści Regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm”. Zmieniona wersja Regulaminu weszła w życie w dniu 28 kwietnia 2021 r.

Naniesione zmiany dotyczą przede wszystkim zasad rozliczania i umorzenia subwencji przyznanej w ramach Tarczy 1.0.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich:

1. W jaki sposób będzie następowało rozliczenie subwencji?

Rozliczenie subwencji będzie następowało wyłącznie poprzez bankowość elektroniczną wybranego banku. Beneficjent zobowiązany jest do złożenia Oświadczenia o Rozliczeniu, czyli dokumentu, w którym zostaną wskazane wszystkie niezbędne informacje do rozliczenia oraz oświadczenia wymagane regulaminem. Następnie PFR poprzez bankowość elektroniczną udostępni wstępny formularz z rozliczeniem subwencji. Będą w nim uwzględnione dane, do których PFR ma dostęp (z ZUS, KAS oraz MF). Dane te należy zweryfikować i w razie potrzeby wyjaśnić z odpowiednim urzędem.

Otrzymany formularz należy następnie uzupełnić o brakujące informacje, kluczowe dla prawidłowego wykazania kwoty umorzenia.

Tak wypełniony formularz pozwoli na wygenerowanie projektu oświadczenia. Należy je wówczas zweryfikować i zatwierdzić za pomocą narzędzi autoryzacyjnych banku.

2. Weryfikacja i decyzja PFR

Po przesłaniu oświadczenia PFR dokona jego weryfikacji, po czym wyda jedną z trzech decyzji:

 • decyzja o kwocie do zwrotu – beneficjent otrzymuje informację o tym, jaka kwota powinna zostać zwrócona, a jaka podlega umorzeniu. Kwota ta zostanie rozłożona na 24 raty wg harmonogramu spłat udostępnionego przez bank. Uwaga: w przypadku, gdy będą beneficjent będzie chciał dokonać wcześniejszej spłaty lub nadpłaty, musi poinformować o tym bank z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. W innym wypadku nadpłata będzie nieskuteczna.
 • decyzja o kwocie zwrotu w całości – PFR podejmie taką decyzję jeśli beneficjent naruszył warunki regulaminu w zakresie prawa do otrzymania subwencji. Kwota subwencji – w całości – będzie podlegała zwrotowi w terminie 14 dni od wydania decyzji. Uwaga: PFR nie określił w regulaminie sankcji za zidentyfikowanie takich nieprawidłowości dla beneficjentów.
 • decyzja o braku możliwości określenia kwoty zwrotu – PFR nie jest w stanie określić kwoty do zwrotu. Wówczas zostaną wskazane przyczyny i rozpocznie się procedura wyjaśniająca, trwająca do 6 miesięcy.

3. Terminy

Oświadczenie o rozliczeniu składane jest nie wcześniej niż pierwszego dnia po upływie 12 miesięcy liczonych od dnia wypłaty subwencji oraz nie później niż w terminie 10 dni roboczych od upływu 12 miesięcy liczonych od dnia wypłaty subwencji.

Decyzja PFR zostanie wydana w terminie 15 dni roboczych, licząc od ostatniego dnia upływu terminu na rozliczenie subwencji. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu.

4. Podstawowe zasady umorzenia otrzymanej subwencji

Dotychczasowe warunki umorzenia otrzymanej subwencji dla MŚP nie uległy zmianie, zostały jedynie doprecyzowane:

 • Jeżeli przedsiębiorca nie jest uprawniony do 100% umorzenia subwencji finansowej, to maksymalne umorzenie wynosi 75% otrzymanej subwencji, zatem 25 % kwoty subwencji będzie zawsze do zwrotu;
 • Od 0% do 25% kwoty subwencji będzie umorzone zależnie od utrzymania stanu zatrudnienia – proporcjonalnie do skali redukcji zatrudnienia (redukcja stanu zatrudnienia o 10% to zwiększenie kwoty zwrotu o 5% kwoty subwencji);
 • 25 % kwoty subwencji zostanie umorzone pod warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej przez 12 miesięcy;
 • Od 0% do 25% kwoty subwencji będzie umorzone w zależności od wykazanej skumulowanej straty gotówkowej na sprzedaży.

Szczegółowe warunki umorzenia otrzymanej subwencji znajdą Państwo w regulaminie.

5. Umorzenie 100% dla wybranych branż

Dla beneficjentów prowadzących działalność pod określonym kodem PKD możliwe jest umorzenie 100% otrzymanej subwencji. Lista kodów znajduje się w regulaminie. Uwaga: działalność pod tymi kodami PKD musi być faktycznie prowadzona. Kod ten musi widnieć w rejestrach na dzień 31.12.2019 r.

Dodatkowo beneficjent musi spełnić łącznie następujące warunki:

 1. prowadzić działalność przez 12 msc. od dnia przyznania subwencji - nieprzerwanie;
 2. wykazać co najmniej 30% spadku obrotów w wybranym okresie:
  • w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. lub
  • w okresie od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
 3. na dzień 31.12.2019 r. nie znajdował się w trudnej sytuacji.

Maksymalna kwota umorzenia wynosi do 3,5 mln zł.

6. Czy umorzona kwota będzie opodatkowana?

Ministerstwo Finansów nie zajęło stanowiska w tym zakresie. Jeśli nie zostanie podjęta decyzja o zwolnieniu tych kwot z podatku, wówczas kwota umorzenie będzie podlegała opodatkowaniu.

Zapraszamy do kontaktu ze specjalistami getsix®. Oferujemy wsparcie merytoryczne w procesie kwalifikacji do Tarczy Finansowej PFR oraz pomoc w dopełnianiu formalności w rozliczaniu subwencji PFR.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek dodatkowe pytania dotyczące powyższego temat lub potrzebują Państwo dalszych informacji, prosimy skontaktować się z Państwa osobą kontaktową, która przekaże Państwa zapytanie do Działu:

Dział ds. relacji z klientami

Elżbieta Naron

Elżbieta Naron
Główny Konsultant
ds. relacji z klientami
Grupa getsix
plPolskiengEnglishdeDeutsch

DZIAŁ DS. RELACJI Z KLIENTAMI

Nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji. Formularz kontaktowy znajdą Państwo na stronie getsix.

Skontaktuj się z nami »

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje