Aktualności

/ Prawo

Obowiązek składania oświadczenia o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy

Obowiązek składania oświadczenia o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy

/
Data28 sty 2021
/
Kategoria

PDF Download

Przypominamy o obowiązku składania oświadczenia o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy. Zgodnie z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tzw. ustawą o zatorach płatniczych), każdy duży przedsiębiorca, będący stroną transakcji handlowej, jest zobowiązany złożyć drugiej stronie oświadczenie o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy.

Kto jest dużym przedsiębiorcą?

Zgodnie z treścią Załacznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. do kategorii dużych przedsiębiorców zalicza się przedsiębiorstwa, które zatrudniają co najmniej 250 pracowników lub mniej niż 250 pracowników, ale ich roczny obrót przekracza 50 milionów oraz roczna suma bilansowa przekracza 43 miliony EUR.

Należy jednak pamiętać, że w świetle wskazanego powyżej załącznika do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 do którego odwołuje się ustawa o zatorach płatniczych, istotnym kryterium definicji dużego przedsiębiorcy są nie tylko dane dotyczące bezpośrednio stron zawieranej transakcji, ale także dane przedsiębiorstw powiązanych i partnerskich. W przedsiębiorstwach powiązanych podmioty mogą dysponować m.in większością głosów, prawem wyznaczania lub odwoływania większości członków oraz wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo na podstawie zawartej z nim umowy. Natomiast w przedsiębiorstwach o charakterze partnerskim udziałowcy posiadają od 25% do 50% kapitału bądź praw głosu w innym przedsiębiorstwie. W tym przypadku istotnym jest również określenie czy przedsiębiorstwa pozostające ze sobą w relacji partnerskiej działają na rynku pokrewnym.

Dlatego przy określaniu statusu dużego przedsiębiorcy należy przeanalizować relacje z podmiotami powiązanymi i partnerskimi. W praktyce bowiem, w świetle powyższych wytycznych samodzielne, niewielkie spółki należące do dużych grup kapitałowych mogą otrzymać status dużego przedsiębiorcy.

Jak złożyć oświadczenie?

Oświadczenie składa się w formie, w jakiej jest zawierana transakcja handlowa, najpóźniej w momencie jej zawarcia.

Jakie umowy wymagają złożenia oświadczenia o statusie dużego przedsiębiorcy?

Powyższy obowiązek dotyczy tylko transakcji handlowej czyli umowy, której przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi, jeżeli strony zawierają ją w związku z wykonywaną działalnością.

Kogo dotyczy obowiązek składania oświadczeń?

Zgodnie z ustawą są to:

  1. przedsiębiorcy (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców – Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424);
  2. podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;
  3. jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych;
  4. osoby wykonujące wolny zawód;
  5. oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych;
  6. przedsiębiorcy z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.

Omawiany obowiązek dotyczy także umów, które są zawierane przez działy HR (np. na usługi medyczne, kursy językowe etc.).

Jakie są konsekwencje niedopełnienia tego obowiązku?

Niedopełnienie takiego obowiązku jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny do 5 tys. zł.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania prosimy skontaktować się z osobą odpowiedzialną za kontakt biznesowy z Państwem lub wysłać zapytanie poprzez formularz na stronie getsix®.

***

Niniejszy okólnik ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione w nim informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszego biuletynu dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w nim zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść biuletynu wyłącznie na własne potrzeby.

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje