News

/ Prawo

Nowość od 1 lipca: Prosta spółka akcyjna - Nowa forma spółki w Polsce

Nowość od 1 lipca: Prosta spółka akcyjna – Nowa forma spółki w Polsce

/
Date30 czerwiec 2021
/
Category

Obok spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.) i spółki akcyjnej (S.A.), od 1 lipca w Polsce powstanie trzecia forma spółki akcyjnej: „Prosta spółka akcyjna”. Oficjalnym skrótem w części 1a kodeksu handlowego jest „PSA”. Kapitał założycielski wynosi 1 zł. Intencją ustawodawcy przy wprowadzaniu nowej formy spółki jest szybkie promowanie zakładania nowych firm bez nakładów kapitałowych w celu przyciągnięcia inwestorów. Polskie PSA jest w pewnym stopniu porównywalna do francuskiego Société par actions simplifiée (SAS). Statut jest bardzo elastyczny. Istnieje tylko kilka obowiązkowych przepisów. Nie ma minimalnego wymogu kapitałowego. 1 PLN ma jedynie znaczenie symboliczne. Zamiast wkładów pieniężnych lub niepieniężnych można również wnieść usługi, pracę własną lub know-how.


Możliwość elastycznego kształtowania umowy spółki

Nie ma zasad dotyczących liczby członków założycieli. PSA może być założona przez jedną lub więcej osób. Założenie prostej spółki akcyjnej może zostać przeprowadzone elektronicznie w ciągu 24 godzin. Proces tworzenia jest identyczny jak w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.). Prawo daje założycielowi dużą swobodę w sporządzaniu statutu spółki. Umowa spółki w formie aktu notarialnego jest konieczna tylko wtedy, gdy spółka nie jest zakładana na podstawie wkładu pieniężnego. W skład zarządu PSA może wchodzić tylko jedna osoba. Nie ma prawnego obowiązku tworzenia rady nadzorczej. Jako spółka prawa handlowego, PSA jest zobowiązana do prowadzenia pełnej księgowości.

Nie ma prawnego obowiązku wykazywania wysokości kapitału zakładowego w umowie spółki. Pozwala to na znacznie szybszy obieg akcji, a także wypłatę środków. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego nie jest konieczna zmiana umowy spółki. Akcje nie mają wartości nominalnej. Oznacza to, że jedna akcja może być kupiona lub sprzedana po innej wartości niż inna akcja. Akcje nie mają również formy dokumentu. Oznacza to, że nowe akcje mogą być emitowane wyłącznie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. W przeciwieństwie do zwykłej spółki akcyjnej (S.A.), akcje PSA nie mogą być przedmiotem obrotu na giełdzie.


Opodatkowanie PSA

Proste spółki akcyjne są opodatkowane tak samo jak inne spółki prawa handlowego, czyli podatkiem dochodowym od osób prawnych CIT według stawek 19 lub 9 procent. Ponadto, podatek dochodowy PIT jest pobierany przy wypłacie zysków dla akcjonariuszy. Jednakże PSA mogą również ubiegać się o tzw. Innovation Box. W przypadku dochodów z kwalifikowanej własności intelektualnej, podatek dochodowy może być obniżony do stawki podatkowej 5 proc. Nowa forma spółki nie jest pozbawiona kontrowersji. Bez kapitału własnego i z elektronicznym procesem decyzyjnym, PSA jest uważana przez prawników za firmę niebezpieczną dla potencjalnych inwestorów i partnerów biznesowych.

Źródło: Wirtschafts-Markt Polen (09-2021 Ausgabe 296)

***

Niniejszy okólnik ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione w nim informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszego biuletynu dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w nim zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść biuletynu wyłącznie na własne potrzeby.

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje