Aktualności

/ Kadry i płace

Ubezpieczenie społeczne z tytułu choroby i macierzyństwa

Ubezpieczenie społeczne z tytułu choroby i macierzyństwa

/
Data18 kw. 2024
/

Osoby, które są obowiązkowo ubezpieczone na wypadek choroby i macierzyństwa to przede wszystkim pracownicy. Osoby objęte obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym, które, między innymi: pracują na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, prowadzą pozarolniczą działalność, mogą być także ubezpieczeni, dobrowolnie, z tytułu choroby i macierzyństwa.

Kwota składki chorobowej wynosi 2,45% podstawy wymiaru składek. Składka jest pokrywana ze środków ubezpieczonego.


Następujące świadczenia wypłacane są z tytułu ubezpieczenia w razie choroby i macierzyństwa:

Zasiłek chorobowy

Zasiłek chorobowy / wynagrodzenie chorobowe przyznaje się ubezpieczonemu, który zachorował w okresie obowiązywania ubezpieczenia chorobowego. Prawo do zasiłku chorobowego przysługuje po upływie tzw. okresu wyczekiwania. Osoba, która jest obowiązkowo objęta ubezpieczeniem chorobowym, zyskuje prawo do zasiłku chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Osoba, która jest objęta tym ubezpieczeniem dobrowolnie, nabywa prawo do zasiłku chorobowego po okresie 90 dni ciągłego ubezpieczenia chorobowego.

Zasiłek chorobowy przyznaje się ubezpieczonemu w wysokości 80% podstawy wymiaru składek oraz na okres hospitalizacji – w wysokości 80% podstawy wymiaru składek.

Jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy, przy pracy, w okresie ciąży lub dotyczy dawcy tkanek, komórek lub narządów, wtedy zasiłek chorobowy jest wypłacany w wysokości 100% podstawy wymiaru składek.

Zasiłek rehabilitacyjny

Zasiłek rehabilitacyjny przysługuje ubezpieczonemu, który nie może już dłużej otrzymywać zasiłku chorobowego, ale nadal jest niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja daje mu szansę, aby ponownie być zdolnym do pracy.

Zasiłek ten jest przyznawany na okres niezbędny, aby dać danej osobie szansę na odzyskanie zdolności do pracy, ale nie dłużej niż na okres 12 miesięcy.

Zasiłek macierzyński

Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej kobiecie, która w okresie obowiązywania ubezpieczenia chorobowego lub w czasie urlopu wychowawczego:

  • urodziła dziecko
  • przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 14 roku życia i wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia
  • przyjęła na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10 roku życia.

Zasiłek macierzyński jest wypłacany w okresie urlopu macierzyńskiego – przez 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka. W przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka od 31 do 37 tygodni.

Urlop rodzicielski jest udzielany bezpośrednio po wykorzystaniu przez pracownika urlopu macierzyńskiego.

Zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu rodzicielskiego przysługuje w wymiarze do:

  • 41 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka oraz w przypadku przyjęcia na wychowanie i wystąpienia do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia lub przyjęcia na wychowanie jako rodzina zastępcza z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej jednego dziecka do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego do dziesiątego roku życia.
  • 42 tygodni – w przypadku urodzenia przy jednym porodzie dwojga lub więcej dzieci oraz w przypadku równoczesnego przyjęcia na wychowanie dwojga lub więcej dzieci.

Każdemu z ubezpieczonych – rodziców dziecka przysługuje wyłączne prawo do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego z powyższego wymiaru urlopu. Prawa tego nie można przenieść na drugiego z rodziców dziecka. Ubezpieczonemu ojcu dziecka prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego przysługuje na równi z ubezpieczoną matką dziecka. W przypadku równoczesnego korzystania z zasiłku przez oboje rodziców łączny wymiar urlopu rodzicielskiego nie może przekraczać ogólnego przysługującego wymiaru, o którym mowa powyżej.

Zasiłek opiekuńczy

Zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres, gdy niezbędna jest opieka nad zdrowym dzieckiem poniżej 8 roku życia, chorym dzieckiem do lat 14 lub innym chorym członkiem rodziny.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres nie dłuższy niż 60 dni w roku kalendarzowym, jeśli ubezpieczony opiekuje się zdrowym dzieckiem poniżej 8 roku życia lub chorym dzieckiem poniżej 14 roku życia. Jeśli dana osoba opiekuje się chorym dzieckiem w wieku powyżej 14 lat lub innym chorym członkiem rodziny, zasiłek przysługuje za okres nie dłuższy niż 14 dni. Zasiłek wypłacany jest w wysokości 80% podstawy wymiaru składek.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące opisanego tematu lub potrzebują Państwo dodatkowych informacji – zapraszamy do kontaktu:

Zadaj pytanie »

DZIAŁ DS. RELACJI Z KLIENTAMI

ELŻBIETA<br/>NARON-GROCHALSKA

ELŻBIETA
NARON-GROCHALSKA

Główny Konsultant
ds. relacji z klientami
Grupa getsix
pl en de

***

Niniejsza publikacja ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszej publikacji dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w niej zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść publikacji wyłącznie na własne potrzeby.

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje