Aktualności

/ Kadry i płace

projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach

Projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

/
Data27 mar 2024
/

Projekt legislacyjny z dnia 7 lutego 2024 roku, mający na celu modyfikację ustawy o cudzoziemcach oraz kilku innych aktów prawnych, przewiduje wprowadzenie szeregu nowych regulacji odnoszących się do procedur wjazdu i pobytu obcokrajowców w Polsce. Proponowane zmiany obejmują różnorodne aspekty, takie jak formaty aplikacji o pobyt oraz przepisy dotyczące Niebieskiej Karty UE. Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach, którą zaproponował rząd, mimo korzystnych zmian, nie spełnia oczekiwań ekspertów, którzy uważają, że szereg problemów nadal pozostaje nierozwiązany.

Projekt zakłada kilka istotnych zmian, między innymi:

  • implementację przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1883 z dnia 20 października 2021 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (Niebieska Karta UE),
  • zastąpienie wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały oraz zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE składanych w formie papierowej – obowiązkiem składania ich w formie elektronicznej – z wykorzystaniem usługi online za pośrednictwem Modułu Obsługi Spraw.

Co do zmian dotyczących Niebieskiej Karty UE, projekt przewiduje kilka ułatwień, takich jak na przykład skrócenie okresu wymaganego do zawarcia umowy z cudzoziemcem z 12 do 6 miesięcy. Istotną zmianą jest także przyznanie cudzoziemcom, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy wymagającej wysokich kwalifikacji, prawa do prowadzenia działalności gospodarczej na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Nowa propozycja zakłada również odejście od wskazywania w decyzjach pracodawcy i warunków zatrudnienia, co ma uczynić Niebieską Kartę UE rodzajem zezwolenia generalnego, umożliwiając swobodną zmianę pracodawcy. Projekt ma także wprowadzić mechanizm ochronno-gwarancyjny, zgodnie z którym organ musi wcześniej powiadomić cudzoziemca o zamiarze cofnięcia mu Niebieskiej Karty, a cudzoziemiec będzie mógł poszukiwać pracy przez odpowiednio 3 lub 6 miesięcy bez ryzyka cofnięcia zezwolenia.

Projektowane przepisy nakładają również na posiadaczy Niebieskiej Karty UE nowe obowiązki informacyjne, między innymi:

  • powiadomienie o rozpoczęciu okresu pozostawania bez zatrudnienia,
  • powiadomienie o zmianie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy,
  • powiadomienie o zaprzestaniu spełniania wymogów udzielenia Niebieskiej Karty UE,
  • powiadomienie o rozpoczęciu korzystania z mobilności długoterminowej posiadacza Niebieskiej Karty UE.

Ważnym elementem nowelizacji jest także elektronizacja procedur składania wniosków o udzielenie zezwoleń na pobyt, co ma odciążyć polskie urzędy i przyspieszyć rozpatrywanie spraw. Nadal jednak konieczne będzie osobiste stawiennictwo w urzędzie w celu złożenia odcisków palców oraz przedstawienia dokumentów niezbędnych do zweryfikowania informacji zawartych we wniosku, jakie zostaną wymagane przez wojewodę. Aktualny praktykowany sposób potwierdzania złożenia wniosku za pomocą stempla w paszporcie cudzoziemca zostanie zastąpiony przez specjalne zaświadczenie potwierdzające złożenie wniosku.

Jednakże, choć kierunek ten jest słuszny, istnieją obawy co do jego realizacji, szczególnie w kontekście konieczności posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, co może stanowić barierę dla części cudzoziemców.

Planowanym terminem przyjęcia projektu przez Radę Ministrów jest II kwartał 2024 r.


getsix Tax & LegalŹródło: Artykuł przygotowany przez Joannę – Radca prawny w getsix® Tax&Legal

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące opisanego tematu lub potrzebują Państwo dodatkowych informacji – zapraszamy do kontaktu:

Zadaj pytanie »

DZIAŁ DS. RELACJI Z KLIENTAMI

ELŻBIETA<br/>NARON-GROCHALSKA

ELŻBIETA
NARON-GROCHALSKA

Główny Konsultant
ds. relacji z klientami
Grupa getsix
pl en de

***

Niniejsza publikacja ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszej publikacji dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w niej zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść publikacji wyłącznie na własne potrzeby.

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje