Aktualności

/ Kadry i płace

Nowelizacja ustawy o ochronie małoletnich

Nowelizacja ustawy o ochronie małoletnich – nowe obowiązki dla pracodawców

/
Data12 lut 2024
/

W czwartek 15 lutego 2024 r. wejdą w życie przepisy znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich. Nowe brzmienie tytułu ustawy oraz zakres regulacji mają dotyczyć szczególnych środków ochrony małoletnich.

Przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi na pracodawcy lub innym organizatorze takiej działalności oraz na osobie, z którą ma być nawiązany stosunek pracy lub która ma być dopuszczona do takiej działalności będą ciążyć dodatkowe obowiązki.

Przepisy znowelizowanej ustawy wprowadzają obowiązek przedłożenia pracodawcy lub innemu organizatorowi, informacji z Krajowego Rejestru Karnego z zakresie przestępstw określonych:

  • w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego,
  • w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego,
  • w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego.

W przypadku osób posiadających obywatelstwo innego państwa niż Polska, oprócz informacji z Krajowego Rejestru Karnego, nałożono obowiązek przedłożenia pracodawcy lub innemu organizatorowi informację z rejestru karnego państwa obywatelstwa uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi. Osoby (obywatele Polski oraz obcokrajowcy) zamieszkujące poza granicami Polski w ciągu ostatnich 20 lat i państwie obywatelstwa, również będą miały obowiązek przedłożenia takich informacji – osoba taka będzie składać oświadczenie o państwie lub państwach, w których zamieszkiwała w ciągu ostatnich 20 lat oraz będzie miała obowiązek przedłożyć informacje z rejestrów karnych tych krajów.

W sytuacji, gdy dane państwo nie prowadzi rejestru karnego, osoby będą miały obowiązek przedłożyć pracodawcy lub innemu organizatorowi oświadczenie o tym fakcie wraz z oświadczeniem, że dana osoba nie była prawomocnie skazana w tym państwie za czyny zabronione odpowiadające przestępstwom określonym w wyżej wskazanych przepisach ( rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego, ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego).

Oświadczenia przedkładane pracodawcom oraz organizatorom będą składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Przepisy wskazują, że ten kto dopuszcza do pracy lub innej działalności osoby bez uzyskania wyżej wskazanych informacji podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł.

Wyżej wskazane informacje, pracodawca lub inny organizator utrwala w formie wydruku i załącza do akt osobowych pracownika albo dokumentacji dotyczącej osoby dopuszczonej do działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi.

Wykonanie obowiązków, o których mowa powyżej, nie jest wymagane od członka rodziny małoletniego lub osoby znanej osobiście rodzicowi małoletniego albo przedstawicielowi ustawowemu małoletniego, gdy są one wykonywane w stosunku do małoletniego dziecka, którego rodzic albo przedstawiciel ustawowy są dopuszczającymi do działalności.


kancelaria prawna sdzlegal SchindhelmŹródło: Artykuł przygotowany przez naszego partnera kooperacyjnego – kancelarię prawną SDZLEGAL Schindhelm

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące opisanego tematu lub potrzebują Państwo dodatkowych informacji – zapraszamy do kontaktu:

Zadaj pytanie »

DZIAŁ DS. RELACJI Z KLIENTAMI

ELŻBIETA<br/>NARON-GROCHALSKA

ELŻBIETA
NARON-GROCHALSKA

Główny Konsultant
ds. relacji z klientami
Grupa getsix
pl en de

***

Niniejsza publikacja ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszej publikacji dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w niej zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść publikacji wyłącznie na własne potrzeby.

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje