Aktualności

/ Prawo

Nowa klauzula przeciw unikaniu opodatkowania – zmiany w Ordynacji podatkowej

/
Data11 maj 2016
/
Kategoria

icon_legal_downloads

Projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej z dnia 30 grudnia 2015 r., przygotowany przez Ministerstwo Finansów przewiduje regulacje pozwalające władzom skarbowym zakwestionować skutki czynności dokonanej przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej.

Istota klauzuli

Proponowany art. 119a Ordynacji podatkowej stanowi, że czynność dokonana przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzeczna w danych okolicznościach z przedmiotem i celem ustawy podatkowej, nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli sposób działania był sztuczny.

W takim przypadku skutki podatkowe czynności miałyby być określane na podstawie takiego stanu rzeczy, jaki mógłby zaistnieć, gdyby dokonano czynności odpowiedniej. Czynność odpowiednią zdefiniowano jako czynność, którą podmiot mógłby dokonać, jeśli działałby rozsądnie i kierował się zgodnymi z prawem celami innymi niż osiągnięcie korzyści podatkowej sprzecznej z przedmiotem i celem ustawy podatkowej. Natomiast w sytuacji, gdy osiągnięcie korzyści podatkowej okazałoby się jedynym celem działań podejmowanych przez podatnika, skutki podatkowe miałyby zostać określone na podstawie takiego stanu rzeczy, jaki zaistniałby, gdyby czynności w ogóle nie dokonano.

Sztuczne konstrukcje

W rozumieniu nowelizowanej Ordynacji podatkowej klauzula będzie stosowana, jeśli sposób działania podatnika zostanie uznany za „sztuczny”. Aby ocenić, czy sposób działania był sztuczny, należy wziąć pod uwagę, czy wystąpiły:

  • nieuzasadnione dzielenie operacji, angażowanie podmiotów pośredniczących mimo braku uzasadnienia gospodarczego,
  • elementy prowadzące do uzyskania stanu identycznego lub zbliżonego do stanu wyjściowego,
  • elementy wzajemnie się znoszące lub kompensujące,
  • ryzyko gospodarcze przewyższające spodziewane korzyści inne niż podatkowe.

Limit 100 tysięcy złotych

Zgodnie z nowelizowaną Ordynacją podatkową klauzula o unikaniu opodatkowania nie znajdzie zastosowania, jeśli korzyść podatkowa lub suma korzyści wynikających z wielu czynności podatnika nie przekroczy w okresie rozliczeniowym 100 tysięcy złotych.

Opinia zabezpieczająca

Klauzula o unikaniu opodatkowania nie będzie miała zastosowania wobec podmiotów, które uzyskały opinię zabezpieczającą lub wystąpiły o nią, ale ich wniosek nie został załatwiony w przewidzianym terminie.

Opinia zabezpieczająca będzie zawierać w szczególności: wyczerpujący opis czynności, której lub których dotyczył wniosek, ocenę, że do czynności lub ich zespołu nie ma zastosowania przepis art. 119a, pouczenie o prawie wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Projekt przewiduje, że termin załatwienia wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej będzie wynosił 6 miesięcy. Dodatkowo wniosek miałby podlegać opłacie wynoszącej 20.000 zł.

Żródło: kwiecień 2016

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje