Aktualności

/ Podatki

Rezydencja podatkowa - Czy obcokrajowcy muszą rozliczać się z podatków w Polsce?

Rezydencja podatkowa – Czy obcokrajowcy muszą rozliczać się z podatków w Polsce?

/
Date01 lip 2021
/
Category

Cudzoziemcy będący osobami fizycznymi przybywającymi do Polski, mogą stać się polskimi rezydentami podatkowymi, jeżeli centrum ich życiowych spraw (gospodarczych lub osobistych) przenosi się do Polski, lub jeśli będą spędzać w Polsce ponad 183 dni w roku podatkowym.

Cudzoziemcy jako osoby fizyczne posiadające miejsce stałego zamieszkania w Polsce (tj. posiadające status polskich rezydentów podatkowych), podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, tj. ich dochód z całego świata podlega opodatkowaniu w Polsce, podczas gdy osoby nie mające miejsca zamieszkania w Polsce (tj. posiadające status polskiego nierezydenta podatkowego) posiadają ograniczony obowiązek podatkowy w Polsce, tzn. opodatkowaniu podlegają wyłącznie ich dochody uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Należy zauważyć, że w celu ustalenia statusu rezydencji podatkowej, należy również uwzględnić postanowienia zawarte w odpowiedniej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej przez Polskę.


Umowa o pracę z polskim podmiotem

Bez względu na status rezydencji podatkowej cudzoziemca będącego osobą fizyczną, dochody uzyskane przez niego na podstawie umowy o pracę zawartej z polskim podmiotem zawsze podlegają polskiemu opodatkowaniu PIT zgodnie z progami podatkowymi 17% i 32%. Polski pracodawca zobowiązany jest do zapłaty miesięcznych zaliczek na poczet PIT od wyżej opisanego dochodu, naliczanych zgodnie z progami podatku PIT. Cudzoziemcy jako osoby fizyczne są zobowiązani do rozliczania się z rocznego podatku dochodowego dla danego roku, a także przedstawiania rocznego zeznania podatkowego PIT do dnia 30 kwietnia roku kolejnego.


Zagraniczne umowy o pracę oraz delegowanie do Polski

a) Polscy nierezydenci podatkowi

Cudzoziemcy będący osobami fizycznymi są osobiście odpowiedzialni za wykonywanie wszystkich czynności określonych przepisami dotyczącymi PIT, tj. ani zagraniczny pracodawca, ani podmiot przyjmujący nie mają żadnych obowiązków w tym zakresie. Należy pamiętać, że dochód podlegający opodatkowaniu do celów polskiego PIT obejmuje wszystkie dochody uzyskane w związku z pracą w Polsce, w tym wynagrodzenie, wszelkiego rodzaju premie i świadczenia rzeczowe. Tak więc, większość świadczeń zapewnianych przez pracodawcę lub podmiot wynajmujący razem z wynagrodzeniem lub zamiast wynagrodzenia podlega opodatkowaniu jako regularny dochód z tytułu zatrudnienia. Dochód uzyskany w Polsce przez cudzoziemców będących osobami fizycznymi może nie podlegać opodatkowaniu w Polsce, gdy spełnione są jednocześnie następujące warunki określone w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania (ważne: w każdym przypadku należy odnieść się do umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania dla konkretnego kraju. Do warunków tych należą min:

  • pobyt w Polsce trwa łącznie mniej niż 183 dni w danym roku podatkowym, w ciągu 12 kolejnych miesięcy (w zależności od umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania) i
  • wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie jest rezydentem Polski (należy jednak zauważyć, że należy przeprowadzić odpowiednią analizę pojęcia ekonomicznego pracodawcy w celu dokonania oceny, czy warunek ten jest spełniony),
  • koszt wynagrodzenia nie jest ponoszony przez stały zakład pracodawcy w Polsce.

Jeśli jeden z powyższych warunków nie jest spełniony, wynagrodzenie z tytułu zagranicznej umowy o pracę podlega opodatkowaniu podatkiem progresywnym PIT w Polsce, od pierwszego dnia pobytu tej osoby w Polsce. Zaliczki na podatek PIT od dochodu uzyskanego z tytułu zagranicznej umowy o pracę powinny być płacone w okresach miesięcznych za miesiące, w których uzyskano wcześniej wspomniany dochód. Zaliczki na poczet PIT za dany miesiąc należy płacić do 20-tego dnia kolejnego miesiąca z zastosowaniem 17% stawki PIT (stawka 32% może być również stosowana po przekroczeniu progu podatkowego). Osoby fizyczne do czasu ukończenia 26 roku życia zatrudnione na umowę o pracę są zwolnione z podatku dochodowego. Nie odnosi się to jednak – w przeciwieństwie do rezydentów – do stosunków z tytułu umowy zlecenia. Cudzoziemcy jako osoby fizyczne mają obowiązek rozliczania końcowego rocznego zobowiązania podatkowego z zastosowaniem stawek podatku progresywnego PIT. Cudzoziemcy jako osoby fizyczne są również zobowiązani do przedstawiania rocznego zeznania podatkowego PIT do dnia 30 kwietnia roku kolejnego. Do celów polskiego podatku PIT zgłasza się wyłącznie dochód z pracy wykonywanej w Polsce.

b) Polscy rezydenci podatkowi

Ogólnie, te same zasady stosowane w odniesieniu do polskich nierezydentów podatkowych, o który mowa w pkt a) powyżej, powinny być również stosowane w przypadku cudzoziemców będących polskimi rezydentami podatkowymi. W ten sposób, cudzoziemcy będący osobami fizycznymi są osobiście odpowiedzialni za wykonywanie wszystkich czynności określonych przepisami dotyczącymi PIT, tj. ani zagraniczny pracodawca, ani podmiot wynajmujący nie mają żadnych obowiązków w tym zakresie. Należy również pamiętać, że dochód podlegający opodatkowaniu do celów polskiego PIT, obejmuje wszystkie dochody uzyskane w związku z pracą w Polsce, w tym wynagrodzenie, wszelkiego rodzaju premie i świadczenia rzeczowe. Jak i całość dochodów światowych rozliczanych z uwzględnieniem postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek dodatkowe pytania dotyczące powyższego temat lub potrzebują Państwo dalszych informacji, prosimy skontaktować się z Państwa osobą kontaktową, która przekaże Państwa zapytanie do Działu:

Dział ds. relacji z klientami

Elżbieta Naron

Elżbieta Naron
Główny Konsultant
ds. relacji z klientami
Grupa getsix
plPolskiengEnglishdeDeutsch

DZIAŁ DS. RELACJI Z KLIENTAMI

Nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji. Formularz kontaktowy znajdą Państwo na stronie getsix.

Skontaktuj się z nami »

***

Niniejszy okólnik ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione w nim informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszego biuletynu dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w nim zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść biuletynu wyłącznie na własne potrzeby.

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje