Aktualności

/ Podatki i prawo

Zwolnienie z podatku dochodowego od zysków spółek jawnych i komandytowych

Zwolnienie z podatku dochodowego od zysków spółek jawnych i komandytowych

/
Data16 mar 2022
/

15 grudnia 2021 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną Nr DD5.8203.2.2021, w której potwierdził, że zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym niektórych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (np. dywidendy, dochodu z funduszy inwestycyjnych, równowartości zysku osoby prawnej oraz spółki przeznaczonego na podwyższenie kapitału zakładowego itp.), o którym jest mowa w art. 22 ust. 4 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2021 r. poz. 1800 ze zm.) może pod pewnymi warunkami znajdować zastosowanie do przychodów (dochodów) uzyskanych z udziału w zyskach spółek komandytowych i jawnych mających status podatnika CIT – wypracowanych przez te spółki od dnia, w którym stały się one takim podatnikiem.


Warunki zwolnienia z podatku

Zgodnie z zapisami ustawy o CIT, wspólnik spółki jawnej lub komandytowej mający status podatnika CIT, który nie występuje w niej w charakterze komplementariusza, może skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego przychodu z tytułu udziału w określonych w ustawie zyskach, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:

 1. wypłacającym przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego mająca siedzibę lub zarząd w Polsce;
 2. uzyskującym przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka, która:
  1. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów w Polsce lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, bez względu na miejsce ich osiągania;
  2. posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, nieprzerwanie przez okres dwóch lat w tym także wówczas, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów upływa po dniu uzyskania tych dochodów;
  3. nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania;
  4. posiada udziały, z których uzyskała dochody na podstawie tytułu:
   • własności,
   • innego niż własność, pod warunkiem, że te dochody korzystałyby ze zwolnienia, gdyby posiadanie tych udziałów nie zostało przeniesione.

Dwuletni okres posiadania udziałów

W kwestii liczenia dwuletniego okresu posiadania 10% (lub więcej) „udziałów (akcji)” spółki, warunkującego możliwość skorzystania ze zwolnienia, w przypadku kiedy spółką wypłacającą przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest posiadająca status podatnika CIT spółka jawna lub spółka komandytowa, Minister Finansów stwierdził, iż przy ocenie spełnienia tego warunku uwzględnieniu podlega również okres, zanim dana spółka jawna lub komandytowa uzyskała status podatnika CIT, a w przypadku kiedy spółka komandytowa uległa przekształceniu w spółkę jawną albo spółka jawna uległa przekształceniu w spółkę komandytową – również okres poprzedzający takie przekształcenie.

Zmiany prawne wprowadzone w 2021 roku, których dotyczy interpretacja

Z dniem 1 stycznia 2021 r. spółki komandytowe mające siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, a także niektóre spółki jawne, uzyskały status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.

Jednocześnie ustawodawca dokonał zmian niektórych definicji określonych w ustawie o CIT. W szczególności, ustawa doprecyzowuje, że przez „spółki” rozumie się również spółki komandytowe i jawne mające status podatnika podatku dochodowego.

Inne definicje zawarte w tych przepisach stanowią, że ilekroć w ustawie o CIT jest mowa o:

 • udziale (akcji) – oznacza to również ogół praw i obowiązków wspólnika w spółkach komandytowych, komandytowo-akcyjnych oraz spółkach jawnych będących podatnikami podatku dochodowego;
 • kapitale zakładowym – oznacza to również kapitał akcyjny prostej spółki akcyjnej oraz kapitał podstawowy spółek komandytowych, komandytowo-akcyjnych oraz spółek jawnych będących podatnikami podatku dochodowego;
 • udziale w zyskach osób prawnych – oznacza to również udział w zyskach spółek komandytowych, komandytowo-akcyjnych oraz spółkach jawnych będących podatnikami podatku dochodowego.

Interpretacja Ministra Finansów

Uwzględniając wskazane powyżej definicje i odnosząc je do wspomnianej wcześniej treści art. 22 ust. 4 ustawy o CIT Minister Finansów w wydanej Interpretacji Ogólnej potwierdził, że spółki będące podatnikami CIT, posiadające prawo do udziału w zyskach spółki komandytowej lub spółki jawnej, która uzyskała status podatnika CIT, mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów uzyskiwanych z udziału w zyskach takiej spółki z wyjątkiem spółek występujących w spółkach komandytowych w charakterze komplementariusza.

Które przychody podlegają zwolnieniu z podatku?

Zgodnie z wydaną interpretacją ogólną, zwolnieniem wynikającym z art. 22 ust. 4 ustawy o CIT mogą być objęte przychody wspólników uzyskane z udziału w zyskach spółki jawnej i spółki komandytowej mającej status podatnika CIT, to jest:

 • przychody faktycznie uzyskane w związku z wypłatą zysku dokonaną przez spółkę jawną i komandytową na rzecz jej wspólników,
 • równowartość zysku spółki jawnej lub komandytowej przeznaczonego na podwyższenie jej kapitału podstawowego,
 • wartość niepodzielonych zysków w spółce jawnej i komandytowej oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał podstawowy takiej spółki, w przypadku jej przekształcenia w spółkę niebędącą podatnikiem CIT.

Korzystne rozstrzygnięcie wątpliwości

Interpretacja ogólna rozstrzyga wątpliwości, które pojawiały się w odniesieniu do możliwości stosowania zwolnienia wynikającego z art. 22 ust. 4 ustawy o CIT w odniesieniu do dochodów wypłacanych wspólnikom przez spółki komandytowe i spółki jawne będące podatnikami podatku dochodowego i należy zauważyć, że co nie zdarza się zbyt często, wątpliwości te zostały rozstrzygnięte na korzyść podatników.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące opisanego tematu lub potrzebują Państwo dodatkowych informacji – zapraszamy do kontaktu:

Zadaj pytanie »

DZIAŁ DS. RELACJI Z KLIENTAMI

ELŻBIETA<br/>NARON - GROCHALSKA

ELŻBIETA
NARON-GROCHALSKA

Główny Konsultant
ds. relacji z klientami
Grupa getsix
pl en de

***

Niniejsza publikacja ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszej publikacji dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w niej zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść publikacji wyłącznie na własne potrzeby.

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje