Aktualności

/ Podatki i prawo

Projekt ustawy dotyczący kryptowalut. Nadzór KNF, kary i wiele zmian

/
Data25 cze 2024
/

Ustawa o kryptoaktywach Ministerstwa Finansów m.in. zakaże oferowania wszelkich wirtualnych aktywów bez zezwolenia. Nad rynkiem czuwać będzie Komisja Nadzoru Finansowego, która otrzyma możliwość dotkliwego karania podmiotów lub osób łamiących przepisy w zakresie obrotu kryptowalutami. Co zmieni się na rynku kryptowalut?


Czym są kryptowaluty?

Kryptowaluta jest szczególnym przypadkiem waluty wirtualnej, przechowującej informacje w umownych jednostkach. Waluta wirtualna to cyfrowe odwzorowanie wartości, które nie jest prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez NBP, zagraniczne banki centralne lub inne organy, pieniądzem elektronicznym, wekslem lub czekiem. Jest natomiast akceptowana jako środek wymiany, w związku z czym może być elektronicznie przechowywana, przeniesiona oraz handlowana. Najpopularniejszą i najstarszą kryptowalutą jest bitcoin (BTC).
Kryptowaluty zostały już prawnie uznane w niektórych krajach. W Polsce jednak prawo nie regulowało do tej pory obrotu kryptowalutami. Można je legalnie kupować i płacić nimi np. w niektórych w sklepach internetowych. Obrót kryptowalutami tworzy także zobowiązania podatkowe.


Nowe przepisy dotyczące kryptowalut w Polsce – projekt ustawy o kryptoaktywach

Wiele, na rynku kryptowalut, zmieni się po wejściu w życie przepisów ustawy o kryptoaktywach. Projekt ustawy został opublikowany 23 lutego 2024 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji i jest wynikiem przyjęcia przez Parlament Europejski i Radę (UE) rozporządzenia 2023/1114 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie rynków kryptoaktywów oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 1095/2010 oraz dyrektyw 2013/36/UE i (UE) 2019/1937 (Dz. Urz. UE L 150 z 09.06.2023, str. 40). Rozporządzenie MiCA formalnie obowiązuje od połowy 2023 r. i reguluje korzystanie oraz prawidłowe funkcjonowanie rynku kryptoaktywów na terenie Unii Europejskiej.


Ustawa o kryptoaktywach – najważniejsze rozwiązania i zmiany

Milionowe kary, zezwolenia i nadzór KNF oraz jawny rejestr domen

Ustawa o kryptoaktywach ma pomóc w realizacji zadań wynikających z rozporządzenia 2023/1114, w szczególności w zakresie skutecznego nadzoru i ochrony inwestorów przez Komisję Nadzoru Finansowego.

W związku z tym wprowadzone zostaną wysokie, sięgające dziesiątek milionów złotych, kary. Podmiot kontrolowany będzie podlegał karze administracyjnej w wysokości aż 20 000 000 PLN, jeżeli będzie uniemożliwiał lub utrudniał rozpoczęcie lub przeprowadzenie kontroli KNF. W celu wykonywania obowiązków nadzorczych Komisja będzie mogła także współpracować i wymieniać informacje z innymi organami państw członkowskich Unii Europejskiej. Emitenci tokenów i dostawcy usług w zakresie kryptowalut będą dodatkowo zobowiązani do przekazywania KNF informacji o swojej działalności.

Komisja Nadzoru Finansowego będzie nadzorować cały rynek aktywów związanych z kryptowalutami i kryptoudziałami np. w nieruchomościach lub inwestycjach. Po wejściu w życie przepisów, prowadzenie giełd z obrotem kryptowalut i kryptoudziałów będzie wymagało zezwolenia KNF, którego koszt ma wynieść aż 4500 EUR.

Dodatkowo przewidywane są opłaty roczne na pokrycie kosztów nadzoru. Będą one wynosić 0,5 proc. średniej wartości przychodów z tytułu świadczenia usług w zakresie kryptoaktywów w okresie ostatnich trzech lat obrotowych poprzedzających rok, za który opłata jest należna, jednak nie mniej niż równowartość 750 EUR.

Emitenci tokenów powiązanych z aktywami będą zobowiązani do ponoszenia rocznej opłaty w stałej wysokości 750 EUR. Pierwszy rok działalność będzie zwolniony z opłaty rocznej.

KNF będzie mogła także m.in. blokować lub przejmować domeny, na których prowadzone są bezprawne operacje. Maksymalnym czasem, na który blokada będzie mogła być ustanowiona, będzie 96 godzin od momentu wskazanego w żądaniu (polecenie przewodniczącego KNF) lub 6 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia (wniosek prokuratora). Prokurator będzie mógł również wstrzymać określone transakcje związane z obrotem kryptoaktywami.

Utworzony zostanie również rejestr domen internetowych oraz adresów IP. Ma on obejmować podmioty prowadzące działalność w zakresie kryptoaktywów bez wymaganego zezwolenia, a także podmioty w inny sposób naruszające przepisy MiCAR. Rejestr będzie jawny, a na wpis do niego będzie służył środek odwoławczy.

Nowe przepisy będą także m.in. rozszerzać odpowiedzialność za treść dokumentów informacyjnych dot. kryptowalut na firmy konsultingowe czy kancelarie prawne. Wprowadzą również możliwość składania oświadczeń woli w formie elektronicznej w odniesieniu do usług dotyczących kryptoaktywów lub ich oferty publicznej.


Zmiany na rynku kryptowalut – nowe przepisy w pigułce

Reasumując ustawa o kryptoaktywach przewiduje przede wszystkim:

  1. wyznaczenie KNF jako organu właściwego w zakresie stosowania rozporządzenia 2023/1114 i wprowadzenie narzędzi służących skutecznemu wykonywaniu przez KNF nadzoru. KNF zostanie wyposażona w kompetencję do przeprowadzania kontroli zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym;
  2. określenie obowiązków emitentów tokenów powiązanych z kryptoaktywami i tokenów powiązanych z e-pieniądzem oraz dostawców usług w zakresie kryptoaktywów, w tym zobowiązanie emitentów do przekazywania KNF informacji dotyczących ich działalności;
  3. wprowadzenie możliwości nakładania sankcji przez KNF na oferujących, emitentów lub osoby ubiegające się o dopuszczenie kryptoaktywów, a także wprowadzenie kompetencji nadzorczych KNF w zakresie m.in. możliwości nałożenia kary pieniężnej na osoby zawodowo pośredniczące w zawieraniu transakcji związanych z kryptoaktywami;
  4. ustalenie zakresu i zasad zachowania tajemnicy zawodowej obejmującej informacje uzyskane w związku ze świadczeniem usług w zakresie kryptoaktywów – podobnie, jak obowiązuje to na rynku finansowym, w szczególności w przypadku tajemnicy płatniczej.

Podatki i księgowość kryptowalut – wsparcie profesjonalnego biura rachunkowego

getsix® profesjonalnie i kompleksowo zajmuje się obsługą księgową oraz doradztwem podatkowym dotyczącym obrotu kryptowalutami. Obsługujemy księgowo osoby prawne oraz fizyczne w zakresie rozliczenia podatkowego obrotu kryptowalutami. Nasi eksperci służą fachowym wsparciem w rozliczeniu podatku dochodowego PIT czy CIT od kryptowalut, księgowości transakcji oraz innych operacji związanych z kryptowalutami. Pomożemy w odnalezieniu się w nowych przepisach regulujących rynek kryptowalut po wejściu w życie ustawy o kryptoaktywach.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące opisanego tematu lub potrzebują Państwo dodatkowych informacji – zapraszamy do kontaktu:

Zadaj pytanie »

DZIAŁ DS. RELACJI Z KLIENTAMI

ELŻBIETA<br/>NARON - GROCHALSKA

ELŻBIETA
NARON-GROCHALSKA

Główny Konsultant
ds. relacji z klientami
Grupa getsix
pl en de

***

Niniejsza publikacja ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszej publikacji dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w niej zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść publikacji wyłącznie na własne potrzeby.

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje