Aktualności

/ Podatki i prawo

Podatek minimalny od 1 stycznia 2024

Podatek minimalny od 1 stycznia 2024

/
Data24 lis 2023
/

Od 1 stycznia 2024 r. będą obowiązywać przepisy dotyczące minimalnego podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z artykułem 24ca ustawy o CIT. W założeniu ten podatek ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego oraz zminimalizowanie skłonności do przenoszenia dochodów z polskich spółek do jurysdykcji o korzystnym reżimie podatkowym. Celem podatku minimalnego jest opodatkowanie podmiotów, które nie generują dochodu lub osiągają go na minimalnym poziomie bez uzasadnionej przyczyny. Nowy podatek może być stosowany w przypadku większości spółek, które zgłaszają straty z działalności operacyjnej.


Od kiedy będzie obowiązywał podatek minimalny?

Z dniem 1 stycznia 2022 r. do ustawy CIT został wprowadzony podatek minimalny. Natomiast ze względu na warunki polityczno-gospodarcze ustawodawca zawiesił obowiązywanie tej regulacji do 31 grudnia 2023 r.
W związku z tym od 1 stycznia 2024 r. zaczną być stosowane przepisy o minimalnym podatku dochodowym od osób prawnych z art. 24ca ustawy o CIT.

Dla podatników, których rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym i rozpoczyna się przed 1 stycznia 2024 r., a kończy po 31 grudnia 2023 r., zwolnienie z opodatkowania podatkiem minimalnym stosuje się do końca trwania tego roku podatkowego.


Kogo będzie dotyczył podatek minimalny?

Podatek minimalny będzie dotyczył:

 • podatników, którzy posiadają siedzibę lub zarząd na terytorium RP, co skutkuje obowiązkiem podatkowym od całkowitego dochodu, niezależnie od miejsca jego uzyskiwania
 • podatkowe grupy kapitałowe
 • podatników prowadzących działalność poprzez zagraniczny zakład zlokalizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

którzy w danym roku podatkowym ponieśli stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych lub których udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych w przychodach innych niż z zysków kapitałowych nie przekroczył 2%.

Przewidziane zostało wyłączenie pewnych grup podmiotów ze stosowania regulacji dotyczących minimalnego podatku dochodowego.

Przepisów o podatku minimalnym nie stosuje się między innymi do podatników:

 • rozpoczynających działalność gospodarczą (do 3 lat podatkowych od jej rozpoczęcia),
 • będących małym podatnikiem (roczne przychody nie przekraczają 2 mln euro),
 • będących przedsiębiorstwem finansowym, przedsiębiorstwem górniczym, spółką komunalną,
 • będących podatnikiem, u którego większość przychodów została osiągniętych w związku ze świadczeniem usług ochrony zdrowia,
 • postawionych w stan upadłości, likwidacji lub objętych postępowaniem restrukturyzacyjnym,
 • których udziałowcami, akcjonariuszami albo wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne i jeżeli podatnik nie posiada:
  • bezpośrednio lub pośrednio, więcej niż 5% udziałów (akcji) w kapitale innej spółki lub ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną,
  • innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym
 • wchodzących w skład grupy co najmniej dwóch spółek, w której jedna spółka posiada przez cały rok podatkowy bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 75% udziału odpowiednio w kapitale zakładowym, kapitale akcyjnym lub udziale kapitałowym pozostałych spółek wchodzących w skład tej grupy, jeżeli:
  • rok podatkowy spółek obejmuje ten sam okres oraz
  • obliczony za rok podatkowy udział łącznych dochodów spółek w ich łącznych przychodach jest większy niż 2% – przy czym przy ustalaniu warunków, o których mowa w lit. a i b, uwzględnia się wszystkie spółki z grupy będące podatnikami, o których mowa w art. 3 ust. 1, lub należące do podatkowej grupy kapitałowej

Stawka podatku minimalnego

W przypadku konieczności uiszczenia podatku (jeśli spełnione są kryteria dotyczące podmiotu oraz wysokości straty lub dochodu), konieczne jest obliczenie jego kwoty.

Opłata ta wynosi 10% podstawy opodatkowania, ustalonej jako jedna z następujących wartości:

1. Suma wymienionych niżej elementów, tj.:

 • 1,5% wartości przychodów spółki ze źródła przychodów innych niż pochodzących z zysków kapitałowych osiągniętych w danym roku podatkowym;
 • kosztów usług niematerialnych poniesionych bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych lub z rajów podatkowych lub kosztów nabycia określonych usług lub praw niematerialnych, w części w jakiej ich wartość przekroczy 3 mln zł oraz 5% podatkowej EBIDTA;
 • kwoty poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych kosztów finansowania dłużnego w części przewyższającej 30% podatkowej EBIDTA;

2. Kwota odpowiadająca 3% wartości osiągniętych w roku podatkowym przychodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych. O takim wyborze podatnik informuje, składając zeznanie podatkowe za dany rok podatkowy, w którym dokonał tego wyboru.

Podatek jest uregulowany wraz z rocznym zeznaniem podatkowym. Istotnym jest, że o kwotę minimalnego podatku dochodowego podlegającą uiszczeniu redukuje się o należny za ten sam rok podatkowy podatek obliczony na zasadach ogólnych. Proces odliczeń ma miejsce w deklaracji podatkowej w ciągu kolejnych trzech lat podatkowych, bezpośrednio następujących po roku, w którym podatnik uregulował minimalny podatek dochodowy.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące opisanego tematu lub potrzebują Państwo dodatkowych informacji – zapraszamy do kontaktu:

Zadaj pytanie »

DZIAŁ DS. RELACJI Z KLIENTAMI

ELŻBIETA<br/>NARON - GROCHALSKA

ELŻBIETA
NARON-GROCHALSKA

Główny Konsultant
ds. relacji z klientami
Grupa getsix
pl en de

***

Niniejsza publikacja ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszej publikacji dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w niej zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść publikacji wyłącznie na własne potrzeby.

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje