Menu

News

Zakup paczek świątecznych może mieć charakter socjalny

icon_tax_downloads

Świąteczne świadczenia na rzecz pracowników mogą być finansowane albo ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej: ZFŚS) albo ze środków obrotowych firmy. W zależności od tego, z których funduszy zostaną pokryte te wydatki, będą zależeć podatkowe skutki omawianych działań zarówno po stronie zakładu pracy jak i będących beneficjentami omawianych świadczeń pracowników. Dotyczy to również paczek świątecznych dla pracowników, przekazywanych im z okazji wspomnianych wcześniej świąt (np. z artykułami spożywczymi, z których można w domu przygotować tradycyjne potrawy wielkanocne).

Jeśli pracodawca finansuje zakup takich paczek na zasadach określonych w ustawie z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, wówczas ich wartość powinna być zróżnicowana w zależności od sytuacji materialnej, życiowej, rodzinnej itp. obdarowanej osoby. Natomiast w przypadku gdy wszyscy pracownicy otrzymują paczki o takiej samej wartości, to środki na ich zakup nie mogą pochodzić z ZFŚS, chyba że te osoby są w podobnej sytuacji.

Co do zasady otrzymanie przez pracownika świadczenia w postaci paczki świątecznej skutkuje u niego powstaniem przychodu ze stosunku pracy na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT). Jednak nie od każdej otrzymanej paczki pracownik będzie musiał zapłacić PIT.

WAŻNE

Jeżeli wartość świadczeń rzeczowych, w tym paczek świątecznych, oraz świadczeń pieniężnych pokrytych w całości ze środków ZFŚS lub z funduszy związków zawodowych nie przekroczyła u danego pracownika od początku roku kwoty 380 zł, to zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT wartości tych prezentów pracodawca nie musi doliczać jej do przychodów podlegających opodatkowaniu.

Natomiast przekroczenie ww. limitu w ciągu roku spowoduje, że powstałą nadwyżkę pracodawca będzie musiał doliczyć do pozostałych przychodów ze stosunku pracy, osiągniętych przez pracownika w danym miesiącu i opodatkować PIT. Przy czym użyty w treści art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT zwrot „w całości” wskazuje, że aby omawiane świadczenie podlegało zwolnieniu od podatku, musi być całkowicie pokryte ze wskazanych w tym przepisie źródeł. Oznacza to, że jeśli zakład pracy sfinansuje zakup paczek świątecznych częściowo ze środków ZFŚS, a w części ze środków obrotowych, to wartość tego świadczenia nie będzie korzystać ze zwolnienia, bez względu na jego wysokość. Wyłączenie to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy część świadczenia została sfinansowana z funduszu socjalnego, a w pozostałym zakresie wydatki na zakup paczek zostały pokryte przez pracownika. Wówczas znajdzie zastosowanie ww. zwolnienie od PIT.

Z punktu widzenia pracowników mniej korzystne będzie sfinansowanie paczek świątecznych ze środków obrotowych firmy. Wówczas bowiem wartość tych świadczeń u wspomnianych osób będzie w całości podlegać opodatkowaniu PIT, niezależnie od ich wysokości.

Źródło: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. (Grudzień, 2015)

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze partnerstwo

Kompetencje