News

/ Podatki Alerts Polska

Opodatkowanie budowli związanych z farmą wiatrową

/
Date07 Sty 2016
/

icon_tax_downloads

W sytuacji gdy właścicielami gruntów, na których znajdują się budowle tworzące elementy elektrowni wiatrowej (fundamenty, maszty, nawierzchnie dróg i placów, ogrodzenia, sieci przesyłowe), są rolnicy, a grunt ten jest wydzierżawiany na 25 lat przez przedsiębiorców wznoszących elektrownie wiatrowe, to podatnikami od gruntu są ich właściciele. Natomiast żadne zapisy umowne nie skutkują przeniesieniem zobowiązania podatkowego na inny podmiot. Tak wynika z odpowiedzi podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów na interpelację poselską nr 31489/2015.

Podsekretarz w udzielonej odpowiedzi zajął również stanowisko w zakresie ustalenia podatnika podatku od nieruchomości w stosunku do obiektów wzniesionych na tym gruncie. Wskazał on, że w tym przypadku należy odwołać się do przepisów prawa cywilnego dotyczących zasady superficies solo cedit – związania własności budynków i urządzeń trwale połączonych z gruntem z własnością tego gruntu.

Po analizie przepisów Kodeksu cywilnego wskazał, że podatnikiem podatku od nieruchomości, od części budowlanych elektrowni wiatrowych, a także innych budowli, jeżeli zostały wzniesione (zgodnie z wolą stron, na określony czas) dla przemijającego użytku, są właściciele tych budowli. Oni też, a nie właściciele gruntu, zobowiązani są do składania deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości od powyższych budowli. Na potwierdzenie prezentowanego stanowiska przywołano wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 28 października 2009 r., sygn. akt III SA/Po 110/09, z którego wynika, iż „trwały związek z gruntem” obiektów budowlanych występuje jedynie wówczas, gdy nie zostały one wzniesione na określony czas.

Źródło: Gazeta Podatkowa (Kwiecień 2015)

baner FB

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje